Det har inkommit förslag från en grupp aktieägare att välja in Leif Bergvall Hansen som ny styrelseledamot i Iconovo AB (publ). Leif Bergvall Hansen är CEO i Scandi Standard AB (publ) som är börsnoterat på Stockholm Nasdaq MidCap.

Styrelsen bifaller förslaget som kommer att tas upp vid bolagsstämman den 16 maj 2018.

För ytterligare information kontakta;

Mats Johansson, mats.johansson@zetadisplay.com 

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finn på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor.

 

 

Iconovo AB (publ) ("Bolaget") har ingått avtal med Erik Penser Bank AB (publ) om att Erik Penser Bank ska agera som likviditetsgarant i Bolagets aktie med start den 24 april 2018. Syftet med Likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktier och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handel med Bolagets aktier. 

– Vår förhoppning är att avtalet skall ge våra aktieägare en trygghet i att aktien är omsättningsbar till en bedömbar aktiekurs, säger Iconovos VD Orest Lastow. Kan det dessutom öka intresset för vår aktie är det ytterligare en positiv effekt, avslutar Orest Lastow.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

____________________________________________________________________________

OM ICONOVO AB

Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL och Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018

 

2018-04-19

 

Första kvartalet i korthet

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick under första kvartalet till 937 kSEK (0 kSEK under första kvartalet 2017).
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -4 448 (-1 452) kSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 2 969 (-1 893) kSEK.
 • Per den 31 mars 2018 uppgick likvida medel till 24 549 (9 269) kSEK.
 • Under första kvartalet investerade bolaget 223 kSEK i verktyg och laboratorieutrustning, samt 673 kSEK i patent och egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar.
 • Eget kapital per 31 mars 2018 uppgick till 63 588 (7 253) kSEK.
 • Iconovo genomförde en nyemission om 40,4 miljoner SEK (före emissionskostnader) under mars månad. Likviden förväntas vara bolaget tillhanda under april månad.

Operativt

 • Projektarbete utfördes under första kvartalet i fyra pågående kundprojekt. Kundprojekten fortskred enligt plan, utom en mindre förskjutning på en månad i ett projekt på grund av bristande råvaruleverans.
 • Milestone två och tre i ett mindre kundprojekt färdigställdes under första kvartalet och försäljning om 754 kSEK utgjorde slutfakturering i det aktuella kundprojektet.
 • En förstudie inleddes för att utvärdera möjligheterna för ett potentiellt nytt kundprojekt.
 • Bearbetning av nya potentiella kunder fortgick enligt plan.
 • Under första kvartalet investerade bolaget resurser för vidareutveckling av ICOres-plattformen i enlighet med efterfrågan från kunder. Detta arbete kommer att fortgå under kommande kvartal.
 • Vid extra bolagsstämma den 19 januari 2018 beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med 429 kSEK genom en fondemission. Vidare beslutade stämman att genomföra en uppdelning av bolagets aktier, innebärande att 1 aktie delades upp i 40 aktier, samt att ändra bolaget till ett publikt bolag.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den 6 april 2018.
 • Den 12 april registrerades bolagets nyemission vid Bolagsverket, och bolagets aktiekapital ökade till 677 600 kronor fördelade på 6 776 000 aktier
 • Den 18 april meddelade Bolaget att det inleder samarbete om utveckling av bolagets produktplattform ICOone med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd.

 

Lund 19 april 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2019 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om iconovo AB

Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL och Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Lund 2018-04-17
Iconovo AB (publ,) ("Iconovo eller Bolaget") och TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. signerade redan i december 2017 ett Letter of intent (LOI) i syfte att utveckla någon av bolagets produktplattformar för den japanska marknaden. Dagens besked innebär att bolagen fördjupar samarbetet och kommer att specifikt utveckla ICOone med två olika kombinationer av läkemedel för behandling av astma och KOL för den japanska marknaden.
ICOone är en liten engångsinhalator som endast innehåller en dos av ett läkemedel och efter genomförd inhalation så slänger patienten inhalatorn. Förutom behandling av astma och KOL kan ICOone användas för behandling av andra inhalerbara substanser med andra indikationer och för behandling av en mängd olika sjukdomar. Detta är det första samarbetet Iconovo ingår med produktplattformen ICOone och en helt ny marknad för Bolaget.
Arbetet med att optimera inhalatorn ICOone och anpassa substanserna inleds omedelbart och beräknas pågå under resten av året och förväntas genera intäkter för Bolaget.
Japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. tillverkar och marknadsför läkemedel, kemikalier, hygienartiklar, medicintekniska produkter och livsmedel. Bolaget har investerat i en produktionsanläggning specialiserad på tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt för tillverkning av substanser som används i inhalatorer. http://www.toayakuhin.co.jp/english/top.html

För ytterligare information kontakta;

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 17 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 – 0156, kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 17.30 på Zenit Design AB:s kontor, Södra Promenaden 9, 211 29 Malmö.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018;
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget (under adress Iconovo AB, "Årsstämma", Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund), per telefon 0725-040668 eller via mail till mea.lindsjo@iconovo.se senast fredagen den 11 maj 2018.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) onsdagen den 9 maj 2018. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.iconovo.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om principer för utseende av valberedning
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen (styrelsens säte)
 16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår att styrelsens ordförande Mats Johansson väljs som ordförande på årsstämman.

Punkt 9.a. – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår att styrelsen består av sex ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor, utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår att styrelsearvodet ska utgå oförändrat med 139 500 kronor, fördelat med 46 500 kronor till styrelsens ordförande och 23 250 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsen ska, utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen.

Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår omval av Mats Johansson, Orest Lastow, Mårten Rittfeldt, Maria Öhlander, Berndt Axelsson och Sven Totté, samt omval av Mats Johansson som styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Val av revisor

Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslaget, Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om principer för utseende av valberedningen

Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019 ska gå till enligt följande:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2018 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna (avser direkta och indirekta innehav) och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2019. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat.

 Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen (styrelsens säte)

Styrelsen föreslår att § 2 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse                                                Föreslagen lydelse

§2 Styrelsens säte                                                  §2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.     Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna. Aktieägare representerande cirka 68,2 procent av antalet aktier och röster stöder förslaget.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 6 776 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.iconovo, senast tre veckor före årsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Lund i april 2018

Iconovo AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta;

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finn på www.iconovo.se.

Iconovo har sina lokaler i Medicon Village i Lund. Iconovo AB (publ) är listade på Nasdaq First North sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor.

Nasdaq har godkänt Iconovo AB (publ) ("Iconovo" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är fredagen den 6 april 2018.

Iconovo har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen tillförde Bolaget 40,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader och Iconovo har efter nyemissionen över 1 100 aktieägare. Nasdaqs granskning av Iconovo är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North är godkänd.

Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ICO och ISIN-kod SE0010868943. Teckningskursen i emissionen var 38,50 SEK per aktie.

Bolagsbeskrivning

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av spridningsemission och ansökan om notering. Prospektet finns tillgängligt på Iconovos hemsida, www.iconovo.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB kommer vara Bolagets Certified Adviser och har varit finansiell rådgivare till Iconovo i samband med noteringen och nyemissionen. Hamilton Advokatbyrå KB har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med noteringen och nyemissionen.

2018-04-03

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD

Tel: 076 542 22 20

orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Iconovo har sina lokaler i Medicon Village i Lund.

Erbjudandet i Iconovo AB (publ) övertecknat

Iconovo AB (publ) ("Iconovo" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet om totalt 1 050 000 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"). Totalt uppgick intresset i Erbjudandet till [cirka] 54,6 MSEK, motsvarande cirka 135 procent av Erbjudandet.  Bolaget tillförs därmed cirka 40,4 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 6 april 2018.

Iconovo offentliggjorde den 5 mars 2018 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet tecknades till cirka 135 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 1 100 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut fredagen den 23 mars 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 5 726 000 till 6 776 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,5 procent. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 572 600 till 677 600 SEK. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 38,5 SEK per aktie.

Erbjudandet omfattades till 25,0 MSEK av teckningsförbindelser från Alto Invest SA, Nordic Cross Asset Management AB samt kunder till Erik Penser Bank.

"Vi är mycket glada över det stora intresset för Iconovo och vi välkomnar alla nya aktieägare. Genom kapitalet från Erbjudandet får vi möjlighet att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att etablera Iconovo som ett snabbväxande och lönsamt bolag inom inhalerade läkemedel. Genom Erbjudandet stärks vår ägarbild och vi uppnår en bra spridning i aktien" säger Orest Lastow, VD för Iconovo.

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Orest Lastow, VD

Tel: 076 542 22 20

orest.lastow@iconovo.se

Denna information är sådan information som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. CEST.

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Iconovo har sina lokaler i Medicon Village i Lund.

Styrelsen i Iconovo AB ("Iconovo" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 050 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår till 38,5 SEK, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 40,4 MSEK ("Erbjudandet"). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 220 MSEK. I Erbjudandet har två institutionella investerare samt Erik Penser Banks kunder åtagit sig, under vissa villkor, att sammanlagt teckna aktier motsvarande 25 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet.

Iconovo är verksam inom inhalationsläkemedel som är ett betydande läkemedelssegment där flera av de bäst säljande läkemedlen nyligen har tappat sina patent. Iconovo utvecklar inhalatorer och formulerar läkemedel i samarbete med generikabolag och andra läkemedelsbolag. För läkemedelsbolag som saknar egen kompetens inom inhalatorer och inhalationsläkemedel kan Iconovo erbjuda helhetslösningar inom produktutveckling.

Iconovo har idag pågående utvecklingsprojekt åt två internationella generikabolag där Bolaget erhåller förskottsbetalning i form av technology access fee, milestone baserade ersättningar samt förskotterad royalty. När generikabolagen i framtiden lanserar sina produkter erhåller Iconovo royaltyintäkter. Under 2017 uppgick Bolagets projektintäkter till ca 20 MSEK och rörelseresultatet till ca 2,7 MSEK. För att möjliggöra fortsatt expansion genomför Iconovo en spridningsemission med efterföljande notering på Nasdaq First North.

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar 1 050 000 aktier, motsvarande 15,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet. Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 38,5 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på omkring 220 MkSEK före Erbjudandet och omkring 260 MSEK efter Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet tecknas fullt ut. Erbjudandet uppgår maximalt till 40 425 000 SEK.

I erbjudandet har Alto Invest SA (15 MSEK), Nordic Cross Asset Management (5 MSEK) och Erik Penser Banks kunder (5 MSEK) åtagit att teckna aktier för sammantaget 25 MSEK, vilket motsvarar ca 62 procent av Erbjudandet.

Iconovo har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 6 april 2018. Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 5 mars 2018 och finns tillgängligt på www.iconovo.se.

Preliminär tidplan

 • Teckningstid:
 • Offentliggörande av utfall:
 • Preliminär första dag för handel:
6 – 23 mars 2018
27 mars 2018
6 april 2018

Bakgrund och motiv
Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra och komplicerade tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har genomfört. Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av både en inhalator och läkemedelsformulering. Under 2016 tecknade Iconovo ett avtal med ett dotterbolag till ett stort amerikanskt läkemedelsföretag och i slutet av 2017 tecknades ett avtal med ytterligare en kund. Bolagets målsättning är att teckna minst ett nytt kundavtal varje år.

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt föreligger ett kapitalbehov och därför avser Iconovo att genomföra det förestående Erbjudandet som uppgår till totalt 40,4 MSEK. Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North möjliggörs en likviditet i Bolagets aktie. Dessutom ger listningen tillgång till aktiemarknaden, vilket möjliggör att Iconovo, över tid, tillförs nya aktieägare som stärker Bolaget. En marknadsnotering av Iconovo har även en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella kunder.

Kommentar från Iconovos VD, Orest Lastow
Vi har idag etablerat Iconovo som en ledande fristående aktör inom utveckling av inhalatorer och inhalationsläkemedel. Sedan 2016 har vi ingått licens- och utvecklingsavtal med två generikabolag där den första produkten förväntas marknadslanseras under 2021 och därmed generera de första royaltyintäkterna till Iconovo. Vår målsättning är att ingå minst ytterligare ett avtal per år och på så sätt bygga upp en bred projektportfölj som dels genererar projektintäkter och, över tid, resulterar i betydande royaltyintäkter till Bolaget. Sammantaget bedömer vi att det finns goda förutsättningar att fortsätta etablera Iconovo som ett snabbt växande bolag med tilltagande lönsamhet.

Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.iconovo.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar
I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande tillfällen:

 • Aktiespararna, Aktiedagen i Stockholm, 5 mars kl 19.00
 • Bolagsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm, 7 mars kl 15.00
 • Presentation Erik Penser Bank i Stockholm, 14 mars kl 18.00
 • Aktiespararna, Aktiekvällen i Göteborg, 21 mars

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till seminarium@penser.se

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, kontakta:
Orest Lastow, VD:  046-275 6777

Om Iconovo
Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra och komplicerade tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har genomfört. Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av både en inhalator och läkemedelsformulering.