Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har avtalat med immunterapibolaget ISR Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), om tilläggsarbete för det pågående projektet med inhalerat covid-19 vaccin med utveckling av en nasal version av Iconovos inhalator ICOone. Tilläggsuppdraget kan ge Iconovo upp till 4,9 MSEK utöver tidigare avtal.

Ordern omfattar en utveckling av ett nasalt administrerat covid-19-vaccin som blir nytt snabbspår till marknad p.g.a. en snabbare utvecklingsprocess. Projektet med det nasalt administrerade covid-19-vaccinet avser att använda ICOone Nasal, som är en ny nasal plattform baserad på ICOone. Det är en unik och patentskyddad nasal inhalator för pulverformuleringar.

ISR och Iconovo driver projektet för inhalerat covid-19-vaccin framåt med högsta hastighet. ISR har därför valt att accelerera utvecklingen genom att lägga till ett nasalt inhalerat vaccin som ger en snabbare väg genom studierna. Detta covid-19-vaccin med administration till näshålan, är tänkt att bli ett snabbspår som antingen kan leda till en separat registrering alternativt kan det bana väg för ett oralt inhalerat vaccin, för administration till lungan. Den nya nasala produkten kommer att utvecklas av Iconovo i nya plattformen ICOone Nasal.

Det nya avtalet ger ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone Nasal under det nuvarande avtalet som en vidareutveckling av ICOone, för behandling av covid-19 och dess varianter med en teknologi baserad på så kallade spike-proteiner med adjuvans. I det nuvarande avtalet har ISR också en framtida option att använda sin vaccinationsteknologi i ICOone inom influensa, RS-virus och nya covid-vacciner baserade på samma teknologi.

Värdet på ordern är totalt 10,4 MSEK vilket är 4,9 MSEK utöver tidigare kommunicerade avtalssummor. Iconovo ska kontraktsutveckla ett nasalt vaccin samt leverera en nasal klinisk prövningsprodukt till en fas 1-studie som går med prioritet in i en fas 1 studie före den lunginhalerade produkten. Betalningarna väntas vara fördelade på 9,1 MSEK under den närmaste sexmånadsperioden och resterande belopp under efterkommande 24 månader. Vid avtalets ingående utlöses en initial betalning på 1,3 MSEK.

“Detta uppdrag ger en fin möjlighet att utvärdera nya plattformen ICOone Nasal i en klinisk studie på Covid-19. Vi ger projektet högsta prioritet för att hjälpa ISR framåt enligt de offensiva tidslinjer som krävs under pandemin. Projektet kan utgöra starten på ett paradigmskifte som öppnar upp för att i framtiden inhalera i stället för att injicera vacciner. En utveckling som Iconovo är väl positionerat att ta ledningen i”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

En inhalerad beredning för nasal- eller lungadministration ger viktiga fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och man slipper hantering av nålar och sprutor. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar. En annan viktig fördel är att vaccinet når direkt till luftvägarna och ger både ett lokalt skydd i luftvägarna samtidigt som kroppens systemiska immunförsvar aktiveras.

"ICOone plattformen med dess flexibilitet möjliggör ett snabbt, prisvärt och effektivt framtagande av ett vaccin mot SARS-CoV-2 för luftvägarna. Plattformen kan göra ISRs vaccin tillgängligt på den globala marknaden kort efter genomförande av kliniska studier. Samarbetet fördjupas nu och breddas till att omfatta både nasal och inhalations administration, vilket vi ser som en stor fördel, där olika luftvägspatogener kan vara i behov av fokus på olika inträdesportar vid vaccinframställningen. Vi ser samarbetet med Iconovo som ett långsiktigt partnerskap i syfte att etablera en serie av olika vacciner" uppger Ola Winqvist, VD, ISR AB.

Om ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550

Om ICOone®

ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om ICOone® Nasal

ICOone Nasal är en unik och patenterad inhalationsdriven nasal inhalator för torrpulver avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med enkel användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoseringsbehandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör att patienter och behandlare kan lära sig hantera nasala inhalatorn med minimal träning. ICOone Nasal är en inhalationsdriven nasal pulverinhalator som ger en jämn och naturlig fördelning av pulvret över nässlemhinnan. Den patentskyddade designen ger en stabil produkt som undviker krav på kylskåpskall transport och minimerar behovet av konserveringsmedel.

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 380 000 SEK. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 940 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar 10,6% av aktierna i bolaget.
 

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE CONTRAVENING TO ANY APPLICABLE RULES OR REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS Press release 2021-07-01

The Board of Directors of Iconovo AB (publ) (”Iconovo” or the ”Company”) has, pursuant to the authorisation granted by the Annual General Meeting of the Company that was held on 19 May 2021, resolved on a directed share issue of 1,071,500 new shares, corresponding to approximately 13.8 per cent of the total number of shares outstanding, at a subscription price of SEK 70 per share (the “Issue”). This means that the Company receives SEK 75,005,000 before transaction costs. The subscription price in the Issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure (the ”Bookbuilding”). The Issue was subscribed for by several new Swedish and international institutional investors, such as Alcur Fonder, FE Fonder and Humle Fonder, as well as several existing owners, such as Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder and Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

The Company intends to use the proceeds from the Issue for accelerating and value-creational development and initiatives connected to the Company’s new long term strategy. Approximately 40 per cent of the proceeds intends to be used to build a value-creating portfolio of projects within the strategic area Innovative inhalation products. Another approximately 40 per cent of the proceeds intends to be used for building and scaling up the Company’s Nordic sales of pharmaceuticals through licencing of products to Iconovo Pharma. Remaining share of the proceeds intends to be used for increasing the Company’s project capacity, which would reduce the risk in the portfolio and increase the likelihood of launch of additional products to market, and increased commercialisation connected to Iconovo’s three strategic focus areas (i) own sales of generic inhalation products in the Nordics, (ii) development of innovative inhalation products, and (iii) development of generic inhalation products.

The Company believes that using the flexibility provided by a non-pre-emptive placing is the most appropriate transaction structure in order to raise capital in a time- and cost-effective manner, whilst also further diversifying the Company’s shareholder base.

The Issue results in that the total number of shares outstanding in Iconovo increases by 1,071,500, from 7,776,000 to 8,847,500, and the share capital increases by 107,150, from SEK 777,600 to SEK 884,750, which implies a dilution effect of approximately 12.1 per cent of the share capital in relation to the number of shares in Iconovo after the Issue.

In connection with the Issue, the Company has agreed to a lock-up undertaking on future share issuance for a period of 180 days, subject to customary exceptions. In addition, the Company’s CEO, CFO and Board of Directors who hold shares in the Company at the time of the transaction, have undertaken not to sell any shares in Iconovo during the same period, subject to customary exceptions.

Advisers
In connection with the Issue, the Company has retained Danske Bank as sole bookrunner and Bird & Bird Advokat as legal adviser.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande 2021-07-01

Styrelsen för Iconovo AB (publ) (”Iconovo” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 19 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 1 071 500 aktier, vilket motsvarar cirka 13,8 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 70 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Detta innebär att Bolaget tillförs 75 005 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”). Nyemissionen har tecknats av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för accelererande och värdeskapande utveckling och satsningar kopplat till Bolagets nya långsiktiga strategi. Likviden avses att till cirka 40 procent användas för att bygga en värdeskapande portfölj av projekt inom strategiska området innovativa inhalationsprodukter. Cirka 40 procent av likviden avses användas till att bygga och skala upp den egna nordiska läkemedelsförsäljningen genom licensiering av läkemedelsprodukter till Iconovo Pharma. Resterande likvid avses användas för att öka Bolagets projektkapacitet vilket skulle minska risken i portföljen och öka sannolikheten för fler marknadslanserade produkter samt en ökad kommersiell ansats kopplad till Iconovos samtliga tre strategiska områden (i) egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden, (ii) utveckling av innovativa inhalationsprodukter, och (iii) utveckling av generiska inhalationsprodukter.

Bolaget anser att flexibiliteten i en nyemission utan företrädesrätt skapar de bästa förutsättningarna för att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt för att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas.

Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier i Iconovo ökar med 1 071 500, från 7 776 000 till 8 847 500, och aktiekapitalet ökar med 107 150, från 777 600 kronor till 884 750 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 12,1 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Iconovo efter Nyemissionen.

I samband med den Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner om 180 dagar. Därutöver har Bolagets CEO, CFO och styrelse, som äger aktier i Bolaget vid tidpunkten för transaktionen, åtagit sig att inte sälja aktier i Iconovo under samma period, med sedvanliga undantag.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Danske Bank som sole bookrunner och Bird & Bird Advokat som legal rådgivare.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE CONTRAVENING TO ANY APPLICABLE RULES OR REQUIRE REGISTRATION OR OTHER ACTIONS Press release 2021-07-01

Iconovo AB (publ) (”Iconovo” or the ”Company”) today announces that the Company, pursuant to the authorisation granted by the Annual General Meeting of the Company that was held on 19 May 2021, has mandated Danske Bank to evaluate the conditions to carry out a directed share issue of approximately SEK 60 million (the ”Issue”). The subscription price and the total number of new shares in the Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure (the “Bookbuilding”) targeting institutional investors. The Bookbuilding will commence immediately following this announcement. Pricing and allocation of the new shares are expected to take place before the commencement of trading on Nasdaq First North Growth Market Stockholm at 09:00 CEST on 2 July 2021. The Board of Directors may decide to extend or shorten the application period and can at any moment decide to terminate the Bookbuilding and thus refrain from carrying out the Issue. Iconovo will announce the outcome of the Issue in a subsequent press release after completion of the Bookbuilding.

The Company intends to use the proceeds from the Issue for accelerating and value-creational development and initiatives connected to the Company’s new long term strategy. Approximately 40 per cent of the proceeds intends to be used to build a value-creating portfolio of projects within the strategic area Innovative inhalation products. Another approximately 40 per cent of the proceeds intends to be used for building and scaling up the Company’s Nordic sales of pharmaceuticals through licencing of products to Iconovo Pharma. Remaining share of the proceeds intends to be used for increasing the Company’s project capacity, which would reduce the risk in the portfolio and increase the likelihood of launch of additional products to market, and increased commercialisation connected to Iconovo’s three strategic focus areas (i) own sales of generic inhalation products in the Nordics, (ii) development of innovative inhalation products, and (iii) development of generic inhalation products.

The Company believes that using the flexibility provided by a non-pre-emptive placing is the most appropriate transaction structure in order to raise capital in a time- and cost-effective manner, whilst also further diversifying the Company’s shareholder base. Given that the subscription price in the Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure, it is the Board of Directors’ assessment that the subscription price will be determined in accordance with market conditions.

The Issue is, among other things, subject to resolution by the Board of Directors of Iconovo, pursuant to the authorisation given by the Annual General Meeting held on 19 May 2021, to issue new shares following close of the Bookbuilding.

In connection with the Issue, the Company has agreed to a lock-up undertaking on future share issuance for a period of 180 days, subject to customary exceptions. In addition, the Company’s CEO, CFO and Board of Directors who hold shares in the Company at the time of the transaction, have undertaken not to sell any shares in Iconovo during the same period, subject to customary exceptions.

Advisers
In connection with the Issue, the Company has retained Danske Bank as sole bookrunner and Bird & Bird Advokat as legal adviser.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande 2021-07-01

Iconovo AB (publ) (”Iconovo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 19 maj 2021, har uppdragit åt Danske Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 60 miljoner kronor (”Nyemissionen”). Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas i form av ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”) riktad till institutionella investerare. Bookbuildingen kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm inleds klockan 09:00 CEST den 2 juli 2021. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och kan när som helst välja att avbryta Bookbuildingen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. Iconovo kommer meddela resultatet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för accelererande och värdeskapande utveckling och satsningar kopplat till Bolagets nya långsiktiga strategi. Likviden avses att till cirka 40 procent användas för att bygga en värdeskapande portfölj av projekt inom strategiska området innovativa inhalationsprodukter. Cirka 40 procent av likviden avses användas till att bygga och skala upp den egna nordiska läkemedelsförsäljningen genom licensiering av läkemedelsprodukter till Iconovo Pharma. Resterande likvid avses användas för att öka Bolagets projektkapacitet vilket skulle minska risken i portföljen och öka sannolikheten för fler marknadslanserade produkter samt en ökad kommersiell ansats kopplad till Iconovos samtliga tre strategiska områden (i) egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden, (ii) utveckling av innovativa inhalationsprodukter, och (iii) utveckling av generiska inhalationsprodukter.

Bolaget anser att flexibiliteten i en nyemission utan företrädesrätt skapar de bästa förutsättningarna för att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt för att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas. Genom att teckningskursen i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen för Iconovo, efter avslutad Bookbuilding, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från den senaste årsstämman som avhölls den 19 maj 2021.

I samband med Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner om 180 dagar. Därutöver har Bolagets CEO, CFO och styrelse, som äger aktier i Bolaget vid tidpunkten för transaktionen, åtagit sig att inte sälja aktier i Iconovo under samma period, med sedvanliga undantag.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Danske Bank som sole bookrunner och Bird & Bird Advokat som legal rådgivare.

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, uppdaterar i dag marknaden om möjligheterna med bolagets nya långsiktiga strategi. Investerare, analytiker och media är inbjudna till dagens virtuella kapitalmarknadsdag där bolaget även beskriver sina nyligen kommunicerade finansiella mål för år 2026.

“Vår nya strategi kommer bli en viktig drivkraft i att accelerera våra intäkter och kommer leda till att vi kan nå vårt femårsmål; 200 miljoner kronor i intäkter och 50% rörelsemarginal år 2026,” säger Iconovos VD Johan Wäborg

Virtuell kapitalmarknadsdag hålls i dag
Idag arrangerar Iconovo en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media. Presentationer på engelska från ledningsgruppen finns tillgängligt på vår hemsida för kapitalmarknadsdagen https://iconovo.se/capital-markets-day/ . Följ även länken för att delta i den direktsända, moderatorledda webcasten. För att ställa frågor finns en chattfunktion. Frågor kan även ställas innan mötet via mail till info@iconovo.se

Tre strategiska områden
Iconovo är ett företag vars verksamhet är grundad kring utvecklingen av generiska inhalationsprodukter. Företaget har i dag fyra inhalationsplattformar (ICOres, ICOcap, ICOone och ICOpre) och fyra generiska läkemedelsprodukter utvecklas under licensavtal.

Iconovo har under den senaste tiden ingått tre avtal att leverera inhalationsprodukter i ICOone för nya innovationsprojekt vilket utgör basen för området innovativa inhalationsprojekt.

I samband med att Amneal nyligen utvidgade sitt avtal förvärvade Iconovo rättigheterna till att sälja generisk Symbicort® i ICOres på de nordiska marknaderna. Detta är den första byggstenen i att bygga en portfölj av inhalationsprodukter för egenförsäljning i Norden.

Iconovos nya långsiktiga strategi utgörs av tre områden:

  • Egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden
  • Utveckling av innovativa inhalationsprodukter
  • Utveckling av generiska inhalationsprodukter

”Sedan hösten förra året har vi arbetat med att forma Iconovos nya långsiktiga strategi. Den sista pusselbiten föll på plats när vi säkrade den nordiska marknadslicensen för vår generiska Symbicort i ICOres” säger Iconovos VD Johan Wäborg. ”Nu när strategin är klar är det full fokus på utförande som gäller”, fortsätter Johan Wäborg.

Iconovo blir ett bolag med egen läkemedelsförsäljning i Norden
Som en följd av det expanderade avtalet med Amneal förvärvar Iconovo licensen att sälja generisk Symbicort i ICOres i Norden. Iconovo kommer starta med generisk Symbicort® i ICOres och bygga en portfölj av inhalationsläkemedel i en nystartad läkemedelsdivision, Iconovo Pharma. Försäljning av generiska läkemedel kräver inte någon stor organisation utan kan utföras av en liten grupp anställda, runt fem personer, som hanterar marknadsföring, försäljning och upphandlingar. Tjänster för bland annat Regulatory, Quality och Pharmacovigilance kan köpas in externt. För att sälja relativt komplexa inhalationsläkemedel beräknar Iconovo att ha en liten säljstyrka som är aktiv vid produktlanseringar.

Den totala försäljningen av inhalationsläkemedel i Norden omsatte 2020 cirka 4,3 miljarder kronor. Av detta kommer 34% från Sverige, 30% från Danmark, 17% från Norge och 19% från Finland. När inhalationsläkemedel förlorar sina patent går priserna normalt inte ned lika mycket som för exempelvis tablettbehandling. Symbicort och dess generika omsatte förra året 800 MSEK i Norden.

Innovativa inhalationsprodukter
Iconovo har senaste året kommunicerat tre nya avtal inom det nya strategiska området innovativa inhalationsprodukter varav två avtal är licensavtal. Iconovo har tecknat licensavtal med Monash University för inhalerat Oxytocin för prevention av blödning efter födsel samt med ISR för ett inhalerat covid-19 vaccin. Dessutom har Iconovo tecknat ett utvecklingsavtal med Respiratorius att ta fram en inhalationsprodukt för deras läkemedel med ny verkningsmekanism för KOL och svår astma som i framtiden kan leda till ett licensavtal.

Iconovo ser en betydande tillväxtpotential inom området för innovativa inhalations-produkter baserad på de fördelar som inhalation ger med lokalt högre effekt i lunga, snabb effekt och möjlighet att ersätta injektioner. Marknadspotentialen för sjukdomar där dessa fördelar kan vara betydande beräknas till nästan USD 100 miljarder, vilka inkluderar sjukdomar som astma, KOL, migrän, överkänslighetsreaktioner, epilepsi och vacciner. Iconovo har som strategi att bygga en stark och väl diversifierad portfölj av projekt inom området innovativa inhalationsprodukter.

Generiska inhalationsprodukter
Iconovo utvecklar i dag fyra generiska inhalationsprodukter under licensavtal med målet att ersätta originalprodukterna Symbicort®, Ultibro®, Seebri®, samt en icke namngiven produkt. Dessutom kommer i stor utsträckning ICOcap, där Iconovo har ett globalt licensavtal med Stevanato, att användas för utveckling av olika generikaprodukter av deras kunder.

Iconovo genomför för närvarande sin enskilt största investering i ICOpre vilket är Iconovos utveckling av en generisk produkt till GSKs Ellipta® portfölj. Detta är framtidens största generiska möjlighet inom inhalationsområdet där produkterna hade en kombinerad försäljning på USD 3,5 miljarder 2020 vilken förväntas öka till USD 4,9 miljarder 2025.

En av de enskilt största försäljningsmöjligheterna för Iconovo är generisk Symbicort i ICOres utvecklad i samarbete med Amneal, med en royaltypotential på 110 – 220 MSEK för Iconovo. Potentialen inkluderar en uppsida från försäljning av produkten i USA på 70 MSEK. Iconovo förväntar att 2/3 av försäljningen 2026 på 200 MSEK ska komma från området generiska inhalationsprodukter.

Hållbarhetsmål som ankare i strategin
Iconovo utvecklar nya och innovativa inhalationsprodukter, och vi vill göra det på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling i världen. Iconovo samarbetar med partners i syfte att lansera våra produkter globalt och detta ger oss en påverkansmöjlighet som kan göra verklig skillnad. Iconovo arbetar med FN:s ram för hållbar utveckling och har identifierat tre prioriterade områden av de 17 mål som FN har satt upp. De tre prioriterade målen är; Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Mål 13 Bekämpa klimatförändringar. Dessa mål skall finnas som ankare och integreras i våra strategiska planer.

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today communicates the opportunities that its new long-term strategy presents to the market. Investors, analysts, and media are invited to today's virtual capital markets day where Iconovo also presents its recently announced financial targets for 2026.

“Our new strategy will be a key driver in accelerating the revenue for Iconovo and will allow us to reach our 5-year targets; SEK 200 million revenue and a 50% operating profitability in 2026," says Iconovo's CEO Johan Wäborg.

Virtual Capital Markets Day is held today
Today Iconovo arranges a virtual capital markets day for investors, analysts, and media. Presentations in English from the management team are available on our website for the Capital Markets Day https://iconovo.se/capital-markets-day/. Follow the link to participate in the live, moderator-led webcast. To ask questions there is a chat function. Questions can also be asked in advance of the meeting by email to info@iconovo.se

Three strategic areas
Iconovo is a company with its business based on the development of generic inhalation products. The company currently has four inhalation platforms (ICOres, ICOcap, ICOone and ICOpre) and four generic pharmaceutical products are developed under licensing agreements.

Iconovo has recently entered into three agreements to deliver inhalation products in ICOone for innovation projects which forms the backbone for the area of innovative inhalation projects.

When Amneal recently expanded its agreement, Iconovo acquired the rights to sell generic Symbicort® in ICOres in the Nordic markets. It is the first building block to build a portfolio of inhaled products for sales through its own organization in the Nordic region.

Iconovo's new long-term strategy consists of three areas:

  • Sales of inhaled generic products in the Nordic region through its own organization
  • Development of innovative inhalation products
  • Development of generic inhalation products

"Since the autumn of last year, we have been working to shape Iconovo's new long-term strategy. The last piece of the puzzle fell into place when we secured the license to the Nordic market for our generic Symbicort in ICOres," says Iconovo's CEO Johan Wäborg. "With the strategy in place, the focus is now on execution."

Iconovo becomes a pharmaceutical company selling products in the Nordic region
As a result of the expanded agreement with Amneal, Iconovo acquires the license to sell generic Symbicort in ICOres in the Nordic region. Iconovo will start with generic Symbicort® in ICOres and build a portfolio of inhalation products in a newly started pharmaceutical division, Iconovo Pharma. Selling generic drugs does not require a large organization but can be carried out by a small group of employees, around five people, who handle marketing, sales and procurement. Services for Regulatory, Quality and Pharmacovigilance can be outsourced externally. To sell relatively complex inhalation products, Iconovo expects to have a small sales force active during the product launches.

Total sales of inhalation products in the Nordic region in 2020 was approximately SEK 4.3 billion. Out of this, 34% came from Sweden, 30% from Denmark, 17% from Norway and 19% from Finland. When inhaled products lose their patents, prices do not normally go down as much as for tablet treatments. Symbicort and related generic products had a turnover of SEK 800 million in the Nordic region last year.

Innovative inhalation products
In the past year, Iconovo announced three new agreements in the new strategic area of innovative inhalation products, whereof two are licensing agreements. Iconovo signed a license agreement with Monash University for inhaled oxytocin for the prevention of bleeding after birth, as well as with ISR for an inhaled COVID-19 vaccine. In addition, Iconovo signed a development agreement with Respiratorius to develop an inhalation product for their drug substance with a new mechanism of action for COPD and severe asthma that could lead to a future license agreement.

Iconovo sees significant growth potential in the field of innovative inhalation products based on the benefits of inhalation therapy with a local effect in the lung, fast onset of action and ability to replace injections. The market potential for diseases where these benefits can be significant is estimated to almost USD 100 billion, and includes diseases such as asthma, COPD, migraine, hypersensitivity reactions, epilepsy, and vaccines. Iconovo's strategy is to build a strong and well diversified portfolio of projects in the field of innovative inhalation products.

Generic inhalation products
Iconovo is currently developing four generic inhalation products under licensing agreements with the aim of replacing the originators Symbicort®, Ultibro®, Seebri®, and an unnamed product. In addition, ICOcap will be used for the development of various generic products by Stevanato’s customers with whom Iconovo has a global license agreement.

Iconovo is currently making its largest investment in ICOpre, which is Iconovo's development of generic products to GSK's Ellipta® portfolio. This is the largest future generic opportunity in the inhalation area where the products had combined sales of USD 3.5 billion in 2020, and which is expected to increase to USD 4.9 billion in 2025.

One of the largest sales opportunities for Iconovo is the generic Symbicort product in ICOres developed in collaboration with Amneal, with a royalty potential of SEK 110-220 million for Iconovo. This potential includes an upside from product sales in the US of SEK 70 million. Iconovo expects that 2/3 of the sales of SEK 200 million in 2026 will come from the area of generic inhalation products.

Sustainability goals anchored in the strategy
Iconovo develops new and innovative inhaled products, and we want to do so in a way that supports a sustainable development of the world. Iconovo collaborates with partners to launch our products globally which gives us an opportunity to have a real impact. Iconovo works with the UN Framework for Sustainable Development and has identified three priority areas out of the 17 goals set by the UN. The three priority areas are Goal 3 Good health and well-being, Goal 8 Decent work and economic growth and Goal 13 Climate action. These goals are anchored and integrated into our strategic plans.

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 10 000 aktier i bolaget till kursen 68,9 SEK, totalt 689 000 SEK. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 935 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar 12,0% av aktierna i bolaget.

 

 

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag sina femårsmål för verksamheten. År 2026 räknar bolaget med att uppnå en försäljning om 200 MSEK. Målet för rörelseresultatet är 100 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 50%.

Förväntningarna speglar dagens kända projekt i Iconovos projektportfölj samt bolagets målsättning att ta in upp till tre nya projekt per år. Från framtida projekt som ännu inte är definierade medräknas endast förväntade milstolpsbetalningar.

Iconovo antas om fem år ha cirka 50 anställda med tio projekt under utveckling och fem lanserade inhalationsprodukter som genererar royalty.

Två delar av verksamheten har möjliga uppsidor: royaltyintäkter från området innovativa inhalationsprodukter på upp till 100 MSEK och royaltyintäkter från generisk Symbicort® i USA på upp till 70 MSEK.

”Iconovo är ett bolag med hög ambitionsnivå. När vi nu på kort tid ökat antalet innovativa projekt i vår pipeline och samtidigt kommer allt närmare lansering tycker vi det är viktigt att kommunicera finansiella mål”, säger Iconovos VD Johan Wäborg.

Omsättning och rörelseresultat
Iconovo räknar med att år 2026 uppnå en omsättning som uppgår till 200 MSEK. Intäkterna består av löpande intäkter från utvecklingsarbetet samt royaltyintäkter från fem lanserade produkter – Symbicort, Ultibro, Seebri, Relvar och det icke namngivna produkt som tas fram i samarbete med Intas. Cirka 1/3 av omsättningen beräknas komma från Iconovos läkemedelsförsäljning i Norden genom Iconovo Pharma.

Potentialen i form av royaltyintäkter från innovativa inhalationsläkemedel samt royaltyintäkter från Amneals potentiella försäljning i USA tas ej in i omsättningsmålet utan beskrivs som potentiella uppsidor.

Målet för rörelsemarginalen år 2026 är att uppnå 50% och därigenom ett rörelseresultat om 100 MSEK. Den höga marginalen kan uppnås genom royaltyströmmar samt god marginal från nordiska läkemedelsförsäljningen.

Verksamhetens utveckling
Iconovo sätter som mål varje år att generera upp till tre nya kundavtal. Fokus kommer ligga på att hitta en god mix av avtal inom Iconovos tre strategiska områden som leder till diversifiering av både möjligheter och risk i portföljen.

Iconovo kommer år 2026 vara en etablerad organisation med cirka 50 anställda. Målet för nya projekt per år och dagens projektportfölj beräknas leda till att tio projekt finns under utveckling och fem generiska inhalationsprodukter har nått fram till lansering. Av de lanserade produkterna är avsikten att merparten ska säljas i Norden via Iconovo Pharma.

Tre strategiska områden
Intäkterna 2026 kommer från tre strategiska områden inom Iconovo: utveckling av generiska inhalationsprodukter, utveckling av innovativa inhalationsprodukter och egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden.

Iconovo Pharma – försäljning av generiska inhalationsläkemedel i Norden
Den 17 maj meddelade Iconovo att avtalet med Amneal utökas till att inkludera fler territorier inklusive USA och Kina. Som en del av avtalet förvärvade även Iconovo rättigheterna att sälja generisk ICOres Symbicort i de nordiska länderna. Den nordiska marknaden för Symbicort uppgick 2020 till 800 MSEK. Priserosionen i regionen är stabil och låg de senaste åren kring 4% per år. Iconovo bedömer att bolaget kan nå en marknadsandel på 15–20 % och kan då realisera en intäkt på mellan 80 och 100 MSEK årligen när full marknadspotential uppnåtts.

År 2026 förväntas Iconovo Pharma stå för cirka 1/3 av omsättningen.

Innovativa inhalationsprodukter
Projekt inom det innovativa inhalationsproduktområdet har en lägre sannolikhet att nå fram till lansering samt tar längre tid att utveckla. Därför har royaltyintäkter från denna strategiska inriktning definierats som en uppsida för 2026. Ett innovativt inhalationsprojekt som kan komma att nå lansering inom femårsperioden är utvecklingen av inhalerat covid-19 vaccin i ICOone tillsammans med ISR. En fas I studie planeras att inledas under andra halvan av 2021. Om projektet är framgångsrikt och håller en accelererad tidslinje kan detta medverka till att göra Iconovo till ett lönsamt bolag tidigare. Uppsidan vid ett lyckat projekt med ISR bedöms kunna ha en potential att öka omsättningen med upp till 100 MSEK år 2026.

Generiska inhalationsprodukter
Iconovo beräknar att royaltyintäkterna från produkter inom området generiska inhalationsprodukter kommer att stå för 2/3 av försäljningen år 2026. Royaltyintäkterna kommer från fem lanserade produkter som Iconovo utvecklar idag. Majoriteten av royaltyintäkterna kommer om fem år från vår generiska Symbicort i ICOres som säljs av Amneal.

Amneal har utökat sitt kontrakt för generisk Symbicort i ICOres till att inkludera cirka 90% av den globala marknaden där cirka 1/3 utgörs av försäljning i USA. Eftersom ett beslut från Amneal om att lansera i USA kommer bygga på ett antal framtida händelser både på USA-marknaden och i Europa väljer Iconovo att i dagsläget se USA som en uppsida som bedöms kunna nå en försäljning på 70 MSEK år 2026.

Risker under femårsperioden
Enligt Iconovo är den största risken att inte möta målsättningen för 2026 kopplad till att projekt misslyckas, blir försenade, att en mer utmanande konkurrenssituation uppstår eller att produkten lanseras på ett mindre territorium än förväntat. Även om risken för generiska produkter att misslyckas är mindre så kan det ske, och en osäker prisutveckling på olika marknader kan orsaka att våra generiska produkter lanseras i färre länder. Iconovo bedömer marknadsstorleken som relativt stabil och därför är den största osäkerheten kopplad till hur brett produkterna lanseras.