Strategisk innovation genererar nya avtal

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 2 145 1 932 17 792
Rörelseresultat -7 325 -4 981 -16 717
Periodens kassaflöde -8 521 -3 732 -27 467
Resultat per aktie (SEK) före full utspädning -0,91 -0,55 -2,20
Likvida medel 53 168 85 424 61 689
Eget kapital 85 651 105 620 92 729
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 7 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 6 3 5

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 31 MARS

 • I januari kommunicerade Iconovo sina verksamhetsmål för 2021.
 • I februari fick Iconovo en första order för utvecklingsarbete för Monash University. Ordern har ett värde på EUR 99 000. Denna ersättning är utöver den technology access fee som avtalats tidigare med kunden.
 • I februari tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalatonsplattformen ICOres. Detta är det andra patentgodkännandet för ICOres i USA.
 • I februari inlämnades de två första patentansökningarna för nya inhalationsplattformen ICOpre.
 • I mars tecknade Iconovo avtal med ISR för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

 • I april tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOone. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOone i Sverige, Europa (EPO) och Indien.

VD KOMMENTAR

Ökning av intäkterna mot föregående år
De totala intäkterna ökade i Q1 till 5,2 MSEK mot 3,2 MSEK under samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 2,1 MSEK, en ökning mot 1,8 MSEK Q1 2020. Omsättningen utgjordes av milstolpsintäkter från i huvudsak Monash- och Intas-projekten samt den tekniktillgångsavgift som betalats av Immune System Regulation AB (ISR).

Omsättningen varierar mellan kvartal eftersom faktureringen i projekten inte är jämnt spridd över året.

Avtal med ISR kring covid-19 läkemedel
I slutet av mars kunde vi stolt tillkännage att vi ingått ett nytt avtal med ISR. Avtalet ger dem en licens att kommersialisera ICOone med ett inhalerbart covid-19-vaccin. Avtalet täcker den typ av vacciner som består av spike protein från covid-virusets yta och en adjuvant som förstärker effekten. Genom avtalet kombineras Iconovo och ISRs teknikplattformar; Iconovo ansvarar för läkemedelsformuleringen och optimerar ICOone. ISR har patent på adjuvans och ett djupt kunnande kring immunomodulering.

Kontraktet har ett potentiellt värde för milstolpar och tekniktillgångsavgifter på 18,1 miljoner kronor utspritt under utvecklingstiden fram till marknadsgodkännande. Royaltynivån på låga ensiffriga tal ligger något lägre än för generikaavtal, vilket förklaras av att vår del av investeringen är betydligt mindre än för ISR som ansvarar för att genomföra kliniska studier.

Inom avtalet ligger även en möjlighet för ISR att gå vidare med att utveckla vaccin för RS- och influensavirus. Iconovo tror starkt på strategin att skapa ett immunsvar som genererar Ig-A antikroppar i kroppens första linje av försvar mot luftburna virus i lungan. Om ISR lyckas visa effektivitet med denna typ av läkemedel så kommer vi att ta en betydande del av en enorm marknad. Nu ligger fokus för Iconovo på att ta fram bästa möjliga inhalationsprodukt för ändamålet.

Innovativa inhalations projekt
Den nyligen kommunicerade komplementära strategiska inriktningen kring innovativa läkemedel har givit oss fokus och resulterat i att vi säkrade ytterligare ett avtal i slutet av Q1. Vi ser en tydlig ökning av intresset kring inhalation för såväl nya molekyler såsom omformuleringar av exempelvis injicerade läkemedel. Här kan Iconovo nu visa upp två pågående projekt och vår affärsmodell tillåter oss att erbjuda exempelvis ICOone-plattformen till fler kunder med önskan om att lansera läkemedel som torrpulverinhalation.

ICOone kan ersätta injektioner
Inhalation av läkemedel är en av de stora förbättringsmöjligheterna inom läkemedelsadministration, och Iconovo avser att vara en drivande kraft i denna utveckling.

En av de stora fördelarna med torrpulverinhalatorer är att man eliminerar behovet av kylförvaring. Farligt avfall som till exempel smittspridande nålar kan elimineras och förenklad administration leder till minskat behov av vårdpersonal.

Vi arbetar proaktivt i affärsutvecklingen med att uppmärksamma företag på smarta och hållbara möjligheter till formulering av läkemedel för inhalationssyfte.

Progress i enighet med verksamhetsmål
Arbetet med projekten löper på enligt de mål som kommunicerats tidigare under året. Iconovo har nu levererat det som behövs för att Amneal ska kunna initiera en pilot PK-studie. Arbetet med kliniskt prövningsmaterial görs under andra kvartalet, studiestart är under sommaren och resultat väntas några månader senare. Den sista delen av tekniköverföringen till Amneal kommer att bli den kunskapsöverföring som behövs för att tillverkaren på bästa sätt ska kunna producera den färdiga läkemedelsprodukten.

Övriga planer ligger fast: Monash University planerar starta sin fas-1 studie med inhalerbart Oxytocin i ICOone under senare delen av året. För Intas- och BNC Korea-projekten utförs kvarvarande arbete under året så att studier sedan ska kunna genomföras.

ICOpre arbetet intensifieras
En viktig faktor i intäktsposten för Q1 är aktiverat eget arbete om 2,9 MSEK. Detta arbete är utfört framförallt inom ICOpre-projektet och ger exempel på det ökade fokus som nu föreligger. Kommersiellt förbereder vi smart bearbetning av kunder med hjälp av modern targeting, exempelvis genom riktad digital marknadsföring och användaranpassad bearbetning i sociala medier. Det hela inleds i maj med att ICOpre-inhalatorn introduceras under RDD-kongressen. Utvecklingsmålet för året är att ta ICOpre-projektet till en fas då vi kan starta en strukturerad försäljningsprocess. Ett spännande år är härmed inlett.

LUND 29 APRIL 2021
Johan Wäborg

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se.

Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 – 0156, kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Iconovos årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Iconovo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som:

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 2021.
 • dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast tisdagen den 18 maj 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) måndagen den 10 maj 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast onsdagen den 12 maj 2021.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.iconovo.se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/, och formulär ingivet enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Iconovo AB (publ), Årsstämman, Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till mea.lindsjo@iconovo.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

OMBUD M.M.
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.iconovo.se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 11. Val av revisor
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktieprogram för de anställda på Iconovo
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Johansson väljs som ordförande på årsstämman, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att den röstlängd godkänns som är den som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av protokolljusterarna.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Mårten Rittfeldt och Carl Forslund, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7.a. – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor, utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med 850 000 kronor, fördelat med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Inte heller Mats Johansson ska erhålla något arvode.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor, fördelat med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvodet till ersättningsutskottet ska utgå med 55 000 kronor, fördelat med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Valberedningen föreslår att för det arbete som ersättningsutskottet redan utfört under ca 6 månader ska utgå med 27 500 kronor vilket motsvarar ett halvt arvode.

Styrelseledamöterna ska ha möjlighet mot marknadsmässig ersättning utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelseledamots ordinarie uppgifter.

Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Ann Gidner till ny styrelseledamot under förutsättning av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13.

Ann Gidner är född 1966 och har framgångsrikt byggt internationella Life Science-organisationer med stark försäljningstillväxt. Hon studerade till civilingenjör i Bioteknik vid LTH i Lund samt ENSIGC i Toulouse, Frankrike, och har en MBA från Lund. Efter en snabb karriär i ledande kommersiella befattningar inom Pharma CMO-branschen, vilket ledde till koncernbefattningar i New Jersey, USA och Tyskland, har hon varit tillbaka i Sverige med internationalisering av tillväxtbolag samt som Licensieringsdirektör i Danmark, och därefter som CEO för AcuCort AB och SelectImmune AB. Hon har även haft ett långvarigt styrelseuppdrag med IPO i SenzaGen AB. Ann har innehar inte några aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen föreslår vidare omval av Mats Johansson, Orest Lastow, Maria Bech, Berndt Axelsson, Sven Totté, Agneta Walhagen, Gunnar Gårdemyr och Leif Bergvall Hansen, samt nyval av Gunnar Gårdemyr som styrelsens ordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås till omval finns på bolagets hemsida.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår val av Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslaget, Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Iconovo AB av följande innehåll, att gälla till det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna. De ska dock som längst gälla fram till årsstämman 2025.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till verkställande direktör och de som rapporterar direkt till denne i Bolaget. Styrelseledamöter omfattas också av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021.

Riktlinjerna styr de beslut om ersättningar som fattas av styrelsen eller styrelsens ersättningsutskott såvitt avser ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom till exempel aktierelaterade incitamentsprogram eller arvode till styrelseledamöter. Eventuell ersättning till Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna utgå för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För sådana tjänster kan utgå marknadsmässig ersättning förutsatt att aktuell tjänst bidrar till genomförandet av Bolagets affärsstrategi och till Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådan eventuell ersättning till styrelseledamot omfattas av dessa riktlinjer.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets vision, strategi och mål i olika avseenden beskrivs närmare på bolagets hemsida www.iconovo.se.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. För att uppnå detta krävs att Bolaget kan erbjuda en marknadsmässig totalkompensation vilket möjliggörs av riktlinjerna. Den del av den totala kompensationen som består i rörlig ersättning ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Bolaget har inrättat ett långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören. Incitamentsprogram beslutas av bolagsstämma, varför de inte omfattas av dessa riktlinjer. Eventuella framtida incitamentsprogram kan omfatta såväl verkställande direktören som ledande befattningshavare och vissa, eller alla, anställda.

Ersättningsformerna

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation. Ersättningen kan bestå av fast lön eller annan förutbestämd kontant ersättning, rörlig ersättning, försäkringar, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktierelaterade ersättningar.

Fast lön
Fast lön eller motsvarande ska beakta den enskilda medarbetarens kompetens, prestation, ansvarsområden och erfarenhet och kan uppgå till 100 procent av befattningshavarens totala ersättning under ett år. Den fasta lönen ska omprövas årligen. Befattningshavare som innehar post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Rörlig ersättning
Eventuell ersättning som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp som för en ettårsperiod inte ska överstiga tio (10) procent av befattningshavarens fasta lön. För Verkställande Direktören gäller 35 procent av hens fasta lön eller motsvarande under ett år. Ersättningen ska kopplas till förutbestämda och mätbara kriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Fördelningen mellan fast lön eller motsvarande och ersättning som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig ersättning ska baseras på uppfyllandet av individuella mål som fastställs av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat, omsättning, kassaflöde och/eller utfallet i det egna ansvarsområdet. Mätperioden för kriterierna kopplade till rörlig ersättning ska vara ett år.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Vid bedömningen av om kriterierna är uppfyllda ska ersättningsutskottet utgå från mätbara, objektiva och i förväg fastställda mått som är lämpliga för sådan bedömning. Vid den utvärderingen kan ersättningsutskottet, eller i förekommande fall styrelsen, justera målen och/eller ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar. Bolaget kan ingå avtal om rätt att återkräva rörlig ersättning.

Pensions- och övriga förmåner
Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. För samtliga ledande befattningshavare kan pensionsförmånerna maximalt uppgå till 25 procent av den fasta årliga lönen.

Andra förmåner ska vara av begränsad omfattning och får bland annat omfatta sjuk-, liv- och sjukvårdsförsäkring samt bil- och reseförmån. Sådana förmåner ska vara marknadsmässiga, kan sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av den fasta årliga lönen och omprövas årligen i samband med omprövningen av fast lön.

Anpassningar i vissa fall
I förekommande fall får, avseende anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Villkor vid uppsägning

Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst befattningshavarens fasta lön för tolv (12) månader. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för arton (18) månader. Vid uppsägning av ledande befattningshavare ska bolaget iaktta en uppsägningstid om sex (6) – tolv (12) månader och arbetstagaren en uppsägningstid som är halva bolagets uppsägningstid dvs tre (3) – sex (6) månader.”

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Den månatliga ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av antingen 1) den fasta månadsinkomsten vid anställningens upphörande, eller 2) månadsinkomsten beräknad som ett genomsnitt av de belopp som befattningshavaren har haft som fast lön, provision, bonus och andra eventuella ersättningar, under det senaste anställningsåret. Ersättningen ska utgå under den tid som antagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv (12) månader efter anställningens upphörande.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets medarbetare beaktats. Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som har ansvaret för ersättningsfrågor. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningar och andra anställningsvillkor för denna grupp. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna och åtminstone vart fjärde år samt lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämma.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i ledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Ett exempel på sådant frångående är att ytterligare rörlig ersättning ska kunna utgå vid extraordinära omständigheter, om sådana arrangemang bara görs på individnivå och antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande. 

§ 1 Firma
Bolagets firma är Iconovo AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Iconovo AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter utan suppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i rikstäckande dagstidning.
För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2021 för medarbetare i bolaget

Styrelsen för Iconovo AB (”Iconovo” eller ”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för VD och andra Nyckelpersoner inom Iconovo (”LTI 2021”) i enlighet med punkterna 14 (a) – (c) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Punkt 14 (a) – Antagande av LTI 2021

För LTI 2021 ska följande villkor gälla:

 1. Programmen ska omfatta maximalt 30 anställda i Iconovo. Deltagande i Programmen förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i Iconovo ("Sparaktier") till marknadspris på Nasdaq Stockholm under 1 juli 2021 till och med 31 december 2021 (”Investeringsperioden”).
 2. Anställda är indelade i tre kategorier:
  1. Verkställande Direktör kan förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 30 procent av den årliga fasta bruttogrundlön.
  2. Ledande befattningshavare, maximalt 5 personer, kan vardera förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 20 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön.
  3. Övriga anställda, maximalt 24 personer, som vardera kan förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 20 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön.

Minimum investering för deltagande i LTI 2021 motsvarar en investering om 200 Sparaktier.

 1. Löptiden för LTI 2021 föreslås vara tre år räknat från första dagen under Investeringsperioden, det vill säga 1 juli 2021. Sparperioden för Sparaktierna löper fram till och med den 1 juli 2024.
 2. Deltagare som behåller Sparaktierna under Sparperioden och dessutom är anställd i företaget under hela Sparperioden, kommer efter utgången av Sparperioden, att för varje Sparaktie hänförlig till sådan Sparperiod utan kostnad erhålla aktier i Iconovo ("Matchningsaktier") enligt nedan:
 1. Verkställande Direktör kan erhålla två (2) Matchningsaktier per Sparaktie,
 2. Ledande befattningshavare kan erhålla två (2) Matchningsaktier per Sparaktie,
 3. Övriga anställda kan erhålla en (1) Matchningsaktie per Sparaktie.

Om antalet Matchningsaktier inte är ett heltal sker avrundning nedåt. Tilldelning av Matchningsaktier ska ske så snart som praktiskt möjligt efter Sparperiodens utgång. Matchningsaktier ska tilldelas vederlagsfritt.

 1. Tilldelning av Matchningsaktier förutsätter att deltagaren är anställd i Iconovo vid Sparperiodens utgång samt att det av styrelsen fastställda prestationsmålet kring Iconovoaktiens totalavkastning (”TSR”) är uppfyllt. Att Matchningsaktier allokeras beroende på TSR ses som ett effektivt prestationsmått för att sammanlänka intressena mellan deltagarna i LTI 2021 och Iconovos aktieägare.

Styrelsen har fastställt ett tröskelvärde för TSR som behöver överskridas för att Matchningsaktier ska tilldelas. Det av styrelsen fastställda tröskelvärdet för TSR för LTI 2021 motsvarar en genomsnittlig TSR-tillväxt om minst 50% över tre år. Mätperioden för prestationsmålet beräknas genom tillämpning av den volymvägda genomsnittliga sista betalkursen för Iconvoaktien på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar efter publicering av Iconovos rapport för det fjärde kvartalet används för att mäta start- och slutpunkt, dvs. från 10 dagar efter rapportering för fjärde kvartalet för 2020 till 10 dagar efter rapportering för fjärde kvartalet för 2023. Vid mätning ska beräknad utdelning under mätperioden intill dess Matchningsaktier tilldelas inkluderas.

 1. Om målnivån uppnås eller överskrids kommer samtliga Matchningsaktier att tilldelas till deltagaren.
 2. Om målnivån inte uppnås tilldelas inga Matchningsaktier.

Styrelsen kommer att besluta om utfallet av det fastställda prestationsmålet under första kvartalet 2024.

       6.    Antalet Matchningsaktier per Sparkaktie kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, sammanläggning och/eller andra liknande åtgärder.
Utarbetning av förslaget

LTI 2021 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Färdigställande och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmre utformningen och hanteringen av villkoren för LTI 2021 inom ramen för ovan nämnda villkor. Styrelsen ska även ha rätt att vidta andra justeringar om betydande förändringar i Iconovo eller dess omvärld skulle medföra att beslutade villkor för LTI 2021 inte längre uppfyller dess syften eller motiven för förslaget, innefattande bland annat att justeringar kan komma att beslutas vad avser villkoren för prestationsmål, samt utgångspunkterna för sådan beräkning.

Kostnader

LTI 2021 kommer att redovisas i enlighet med K3 vilket innebär att Matchingsaktierna ska kostnadsföras som personalkostnader över Sparperioden. Kostnaden för LTI 2021 bedöms uppgå till cirka 5 miljoner kronor beräknat i enlighet med K3, på grundval av följande antaganden: (i) att samtliga Matchningsaktier tilldelas, (ii) ett pris på bolagets aktie om 57 kronor 2021, (iii) en beräknad genomsnittlig årlig kursökning om 30 procent. I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för LTI 2021 beräknats utifrån att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen i LTI 2021 och att samtliga deltagare har behållit sin anställning i slutet av Sparperioden.

Vid maximal tilldelning av Matchningsaktier kommer 101 000 aktier att tilldelas enligt LTI 2021, vilket medför en utspädning om cirka 1,5 procent av antalet utestående aktier i bolaget, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder på grund av sociala avgifter som kan uppstå. Den årliga kostnaden för LTI 2021, mot bakgrund av ovan antaganden, motsvarar cirka 7 procent av Iconovo’s totala personalkostnader under 2020, inklusive sociala avgifter.

Skattekonsekvenser

Deltagare i LTI 2021 som får Matchningsaktier anses ha fått en förmån som är beskattningsbar som inkomst av tjänst vid den tidpunkt då Matchningsaktierna intjänas och erhålls. Iconovo är skyldigt att betala sociala avgifter baserat på ett belopp som motsvarar den beskattningsbara förmånen enligt ovan.

Marknadsvärdet för Matchningsaktier vid överlåtelsetillfället är lika med värdet på den beskattningsbara förmånen. När aktierna säljs vid ett senare tillfälle kommer sådan transaktion att beskattas i inkomstslaget kapital.

Punkt 14 (b) – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att emittera högst 121 000 teckningsoptioner, berättigade till teckning av aktier varav 101 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2021 enligt villkoren för programmet, och 20 000 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter. Aktiekapitalet kan öka med högst 121 000 kronor.

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett framtida helägt dotterbolag till Iconovo AB (publ). Vidareöverlåtelse av 101 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2021 eller annars till tredje part för att leverera aktier eller kontant vederlag till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2021. Vidareöverlåtelse av 20 000 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av sociala avgifter.
 2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2021.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 augusti 2024.
 6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
 8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 14 (c) – Förslag avseende överlåtelse av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Iconovo AB ska ha rätt att överlåta aktier som tecknats baserat på de teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 14 (b) ovan, eller andra aktier om så bedöms lämpligt, till deltagarna i LTI 2021 och i enlighet med dess villkor.

Annan information

För giltigt beslut i enlighet med förslagen i punkt 14 krävs bifall av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 7 776 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Iconovo AB, Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till mea.lindsjo@iconovo.se, senast den 9 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.iconovo.se, senast tre veckor före årsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 kommer även att skickas automatiskt till de aktieägare som anmäler sitt deltagande vid stämman. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2021

Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har tecknat ett avtal med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), för utveckling av ett inhalerat vaccin mot covid-19 med Iconovos inhalator ICOone. Avtalet är Iconovos andra avtal inom det nya strategiska området för innovativa inhalationsprojekt och bekräftar lämpligheten att använda ICOone även för vacciner.

Avtalet ger ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone för behandling av covid-19 och dess varianter med en teknologi baserad på s.k. spike-proteiner med adjuvans. Iconovo kommer dessutom att kontraktsutveckla en inhalationsprodukt med målet att denna produkt kan testas i en klinisk studie i människa, med beräknad start under andra halvåret 2021. I avtalet får ISR också en framtida option på att använda sin vaccinationsteknologi i ICOone inom influensa, RS-virus och nya covid-virus vacciner baserade på samma teknologi.

Avtalet har stegvisa betalningar av en s k technology access fee på 9 MSEK som kommer att betalas i fem stegrande milstolpar under utvecklingen till marknadsgodkännande, där den första på 0,2 MSEK betalades vid underskrift. ISR kommer också betala Iconovo för kontraktsutvecklingen av inhalationsprodukten vilket i en första bindande genomförbarhetsstudie uppgår till 3,6 MSEK, följt av tillverkning av kliniskt prövningsmaterial till ett preliminärt värde på 5,5 MSEK. Avtalet ger dessutom royaltyintäkter på låga ensiffriga procenttal över en 14-årsperiod från lansering.

Det finns idag 3,9 miljarder människor i lägre-medelinkomstländer och låginkomstländer som kommer ha en senare tillgång till covid-19 vacciner enligt World Bank. Med ett pris motsvarande AstraZenecas eller J&J’s vaccin (USD 8 – 10 per vaccination) så representerar detta en full marknadspotential på totalt 31 – 39 miljarder USD. Hur stor försäljningspotentialen för ett stabilt inhalerat vaccin blir beror på vaccinationstakten i dessa länder. Det finns också ett scenario att viruset kommer att mutera och i framtiden kräva årliga vaccinationer såsom sker idag för influensa. Som jämförelse beräknas dagens marknad för årliga influensavaccinationer uppgå till åtminstone 5,5 miljarder USD per år.

“Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten inom det nya strategiska området innovativa inhalationsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att flera företag ser ICOone som en passande inhalator för innovativa applikationer”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

ISR har tidigare visat i djurmodeller att deras vaccin skyddar väl mot covid, och detta är nästa steg i utvecklingen av en spray-torkad inhalationsformulering för användning i Iconovos engångsinhalator ICOone. En inhalerad beredning ger viktiga fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar. En annan viktig fördel är att vaccinet når direkt till det drabbade området i lungvävnaden som ger rätt typ av immunsvar i lungan för skydd.

”Detta är ett mycket viktigt steg på vägen att ta vårt inhalerbara vaccin mot covid-19 till marknaden snabbt och med en passande engångsinhalator. Vi bedömer att produkten kommer till allra största nytta vid en användning i utvecklingsländer med sämre tillgång till kylförvaring och som inte har kommit lika långt i sina vaccinationsprogram. Vi hoppas också att med ett inhalerat vaccin få en mer adekvat immunreaktion i lungan som patrulleras av en annan typ av anti-kropp”, säger Ola Winqvist, VD, ISR.

”Potentialen för en sådan här innovation kommer vara enorm om den når marknaden. Vi tror att ICOone på detta sätt kan ersätta injektion av vaccin samt flera andra viktiga substanser och därmed erbjuda ett nytt smartare sätt att ge dessa läkemedel. Iconovo är globalt ledande och vill verka som en drivande kraft inom denna utveckling”, säger Johan Wäborg.

Om ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om ICOone®

ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Iconovo AB (publ), a company developing complete inhalation products for a global market, today announced that it has signed an agreement with the immunotherapy company Immune System Regulation AB (ISR), an affiliate to ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), for the development of an inhaled covid-19 vaccine in Iconovo’s inhaler ICOone®. The agreement is Iconovo’s second agreement within its newest strategic area innovative inhalation projects and confirms the suitability of ICOone to be used also for vaccines.

The agreement gives ISR exclusive rights to use ICOone for the treatment of covid-19 and its variants with a technology based on so-called spike proteins with an adjuvant. Iconovo will contractually develop an inhalation product with the aim to test the product in a human clinical trial targeted to start during the second half of 2021. In the agreement ISR receives an option to also use its vaccination technology in ICOone for influenza, RS-virus, and new strands of covid-virus vaccines based on the same technology.

The agreement includes stepwise payments of a 9 MSEK technology access fee, set up as five increasing milestone payments over the development to market authorization. The first milestone of 0.2 MSEK was paid at the agreement signature. ISR will also pay Iconovo for the contract development of the inhalation product which in a first binding feasibility trial amounts to 3.6 MSEK, followed by the production of clinical trial material at a preliminary value of 5.5 MSEK. Additionally, the agreement will give Iconovo low single-digit percentage royalties over a period of 14 years from market launch.

Today there are 3.9 billion people in lower-middle-income and low-income countries who will have a late access to covid-19 vaccines, according to the World Bank. With a price corresponding to the vaccines from AstraZeneca or J&J (8 – 10 USD per vaccination) this represents a full market potential of totally 31 – 39 billion USD. The size of the sales potential for an inhaled covid vaccine will depend on the rate of vaccination in these countries. There is also a scenario where the virus will mutate and, in the future, create the need for annual vaccinations similar to how influenza is managed today. As a comparison, the market for annual influenza vaccinations amount to at least 5.5 billion USD per year.

”With this project Iconovo widens its experience within the new strategic area innovative inhalation projects, and we look forward to more similar projects where we can contribute with our inhalation experience. It sends a strong signal to the market that more companies see ICOone as a suitable inhaler for innovative applications,” says Johan Wäborg, CEO of Iconovo.

ISR has previously shown in animal models that its vaccine gives good protection against covid and this is the next step in the development of a spray-dried inhaled vaccine formulation for use in Iconovo’s single-use inhaler ICOone. An inhaled formulation gives important benefits such as ease of use, cheaper transportation, storage without the need for refrigeration and no handling of needles and syringes. To remove the need for refrigeration and the handling of contagious material represent a large savings potential and can potentially eliminate the risk of spreading disease through infected needles. Another important benefit is that the vaccine directly reaches the affected area in the pulmonary tissue that will give the needed type of immune response for protection.

“This is a very important step towards taking our inhaled covid-19 vaccine to the market quickly with a suitable single-use inhaler. We believe that the product will be of greatest use in developing countries with restricted access to refrigeration and where the vaccination programs have not advanced yet. We also hope that an inhaled vaccine will give a more adequate immune reaction in the lung which is patrolled by another type of anti-body,” said Ola Winqvist, CEO of ISR.

“The potential for an innovation like this will be huge if it reaches the market. We believe that ICOone has the potential to replace injections of vaccines and other important molecules, thereby offering a smarter way to administer these pharmaceuticals. Iconovo is a global leader and wants to act as a driving force in this development,” said Johan Wäborg.

About ISR

ISR is an innovation-driven development company of pharmaceuticals within immunotherapy. The business idea is to convert preclinical immunological research to clinical development stimulating the the immune system to fight chronic infections like HIV, HBV and cancer by developing the company’s pipeline of immunostimulants Immunolider and Immunorheliner and utilize the immune system to develop designer vaccines. The company has its headquarter in Stockholm.

About ICOone®

ICOone is a unique, patented dry powder inhaler for single use. The smart design generates an ultra-low manufacturing cost combined with simple and discreet use. It is particularly suitable for short-term treatment and as-needed use as it provides an unsurpassed low treatment cost and price point for treatments with a low number of doses. The simple design also enables patients and caregivers to learn how to handle the inhalers with minimal training. ICOone can deliver large inhalation doses that are well protected against moisture, an important factor for many biomolecules.

50 procents tillväxt 2020 och ambitiösa mål för framtiden

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019
Nettoomsättning 7 681 17 792 11 737
Rörelseresultat -3 610 -7 207 -16 717 -11 774
Periodens kassaflöde -10 398 48 405 -27 467 36 106
Resultat per aktie (SEK) -0,58 -1,10 -2,20 -1,68
Likvida medel 61 689 89 156 61 689 89 156
Eget kapital 92 729 108 794 92 729 108 794
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 7 776 000 7 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 5 3 5 3

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 OKTOBER – 31 DECEMBER

 • Iconovo tecknade i december ett avtal med Monash University för utveckling av inhalerat Oxytocin i ICOone. Avtalet bekräftar lämpligheten att använda ICOone för innovativa läkemedelsprojekt. Australiensiska Monash University leder utvecklingsprojektet i ett samarbete med Janssen Pharmaceuticals. Avtalet innebär att Iconovo erhåller en technology access fee om totalt EUR 900 000 där den första milstolpen kommer att betalas som en licensavgift för projektet efter en positiv fas 1 studie planerad för 2021. Avtalet ger royalties i intervallet 5-10% över en 20-årsperiod från lansering.
 • Iconovo har rekryterat en Director Project Management samt en Director Alliance Management. Detta för att öka fokus på kundernas behov och möjliggöra leverans av kundprojekt på ett effektivare sätt och med högre kvalitet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

 • I juli tecknade Iconovo ett regionalt licensavtal avseende know-how med BNC Korea Co Ltd. Avtalet ger exklusiva rättigheter att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera två kapselformuleringar tillsammans med ICOcap i territoriet. Affären har ett värde om EUR 550 000 samt framtida royaltys på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen.
 • I maj kom Amneal in som ny partner i utvecklingen av Iconovos projekt med generisk Symbicort. Amneal tar över alla förpliktelser enligt gällande avtal från CBC. Projektet kommer att fortlöpa enligt plan.
 • Kapselinhalatorn ICOcap har blivit CE-märkt för användningen i kliniska studier och kan köpas direkt från Stevanato som är tillverknings- och distributionsparter.
 • I april övergick Orest Lastow till rollen som bolagets Chief Technology Officer (CTO) och Johan Wäborg anställdes som ny VD. Orest Lastow, som är en av medgrundarna och en av de största aktieägarna tillsammans med bolagets styrelseordförande, är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och fokuserar nu på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.
 • Covid-19 pandemin har i dagsläget och framöver endast en begränsad påverkan. Bolaget har de varor som behövs på lager och försäljningen är inte fysisk. Den största påverkan som skulle kunna inträffa är viss försening i utvecklingen om bolagets personal skulle insjukna.
 • Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av 200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 000 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • I januari kommunicerade Iconovo sina verksamhetsmål för 2021.
 • I februari fick Iconovo en första order för utvecklingsarbete för Monash University. Ordern har ett värde på EUR 99 000. Denna ersättning är utöver den technology access fee som avtalats tidigare med kunden.
 • I februari tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent för inhalatonsplattformen ICOres. Detta är det andra patentgodkännandet för ICOres i USA.
 • I februari inlämnades de två första patentansökningarna för nya inhalationsplattformen ICOpre.

VD KOMMENTAR

50% ökning av omsättningen
Q4 avslutade året med bra tempo i projektleveranserna och vi nådde upp till 7,7 MSEK i omsättning, vilket är den högsta kvartalsomsättningen på tre år. 2020 landar därmed på en 50% ökning av omsättningen mot föregående år.

Jag är stolt över projektteamen som klarade flera viktiga milstolpar under kvartalet. Värt att nämnas är att några av de sista milstolparna i Amneal-projektet levererades och att flera milstolpar levererades i Intas projektet.

Även i det interna utvecklingsprojektet med ICOpre lyckades teamen nå vårt mål att ta fram en funktionell inhalator med flera detaljer formsprutade.

Avtal med Monash University
I slutet av december meddelade vi att vi ingått ett nytt avtal med Monash University, uppbackade av Janssen Pharmaceuticals som är en del av J&J. Avtalet ger Monash licens att kommersialisera ICOone med inhalerbart Oxytocin.

Inhalerbart Oxytocin har en potential att rädda tusentals liv. Varje år avlider uppåt 75 000 mödrar av blödning efter förlossning företrädelsevis på landsbygden i ekonomiskt svaga regioner. Detta förebyggs i ekonomiskt starkare länder genom Oxytocin-injektioner i samband med förlossning. I många länder är det svårt att transportera och förvara läkemedel i en obruten kylkedja. Med inhalerbart Oxytocin i ICOone kan detta problem lösas, samtidigt som riskerna med smittspridning och farligt avfall kan elimineras.

Vi är oerhört stolta över att bli utvalda till att bidraga med vårt kunnande och ICOone till detta viktiga projekt med stark koppling till hållbarhet. Här verifierar vi att våra plattformar är av globalt intresse, också för innovativa läkemedel.

Ambitiösa verksamhetsmål för 2021
I januari 2021 kommunicerade vi verksamhetsmål för året, då vi kommer att slutleverera utvecklingsarbetet för Amneal, Intas och BNC Korea. Kunderna kan därefter påbörja bioekvivalensstudier. Amneal beräknas att starta sin studie under Q2, med studieresultat Q3. Även Monash University ska starta sin Fas 1-studie med inhalerbart Oxytocin i ICOone.

Vi ska även ta vårt strategiskt viktiga ICOpre-projekt till en fas då vi kan starta en strukturerad försäljningsprocess. Målet för i år är att ta fram en helt färdig inhalator med formuleringar till alla fem produkterna i GSK:s Ellipta portfölj, vars försäljning är prognostiserad till 4,5 miljarder USD år 2023. Först ut är Relvar i USA där patentet löper ut 2025.

Som en följd av vårt ökade kommersiella fokus dubblerar vi även målet för antal nya affärer med sikte på två nya avtal 2021.

Nytt år, nytt strategiskt område
Som en följd av avtalet med Monash ser vi ett stort ökat intresse för projekt med substanser som lämpar sig att administreras med en engångsinhalator. Vi skapar därför ett nytt strategiskt område: Innovativa inhalationsläkemedel, som jämte vårt nuvarande område generiska inhalationsläkemedel blir oerhört viktigt för vår framtida tillväxt. Potentialen är enorm.

Påverkan genom hållbarhetsmål
Iconovo arbetar globalt över hela världen, och vi har i dag kunder i USA, Korea, Australien, Indien och Europa. Därmed har vi en stor möjlighet att med vårt inflytande påverka omvärlden för att uppnå hållbara lokala och globala lösningar.

Under 2021 ska vi koppla såväl företagsmål som individuella mål till FN:s hållbarhetsmål, agenda 2030, och de senaste månaderna har vi identifierat och prioriterat tre av de 17 globala målen som bäst matchar vår verksamhet och den fas där vi är i dag, och som är viktiga för våra medarbetare, kunder och ägare. Vi fokuserar på God hälsa och välbefinnande, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Bekämpa klimatförändringarna.

Covid-19
Covid-19 påverkar Iconovo minimalt, och arbetet med våra projekt löper på enligt plan. I affärsutvecklingen går det att hålla hög aktivitet genom virtuella möten. Vi ser dock fram emot och planerar att åter knyta kontakt med våra kunder via fysiska möten så snart det blir möjligt.

Organisationen växer i takt med ökande affärer
Vi har på senare tid gjort många investeringar för att utöka vår kapacitet, sätta ytterligare fokus på projektgenomförande och förbättra vår nykundsbearbetning.

De senaste månaderna har vi anställt flera nya nyckelmedarbetare. Vi är nu 27 personer – en mycket kompetent organisation där de nyanställda snabbt blir en del av gemenskapen och bidrar till att vi får ökad kapacitet att hantera nuvarande projekt och att ta in fler projekt.

Kontroll på kassan
I slutet av 2020 hade vi 61,7 MSEK i kassan. Efter ett mycket aktivt Q4 med hög fakturering går vi in i det nya året med kundfordringar på 8,9 MSEK. Därmed är vi väl finansierade för framtiden. Jag ser fram emot att informera er om våra kommande aktiviteter. Vi har ett mycket spännande år framför oss.

LUND 17 FEBRUARI 2021

Johan Wäborg

Iconovo AB (publ) meddelade idag att bolaget har tecknat sitt första avtal med Monash University för att utföra beställt utvecklingsarbete av inhalerad oxytocin i ICOone®. Denna första arbetsorder har ett värde på 99 000 euro och betalas i tre omgångar varav den första förväntas inom 3 månader. Denna ersättning är en betalning utöver tekniktillgångsersättningen på 900 000 euro.

“Samarbetet med Monash University fortskrider och är nu mer formaliserat genom att vi har kommit överens om vad som ska levereras, vilket ger den första ordern för utvecklingsarbete,” säger Iconovos VD Johan Wäborg. “Vi ser fram emot att se detta projekt gå in i den kliniska fas 1-studien, som är planerad till i år.”

I december 2020 undertecknade Iconovo ett utvecklingsavtal med Monash University i Australien för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone, som verifierar lämpligheten av ICOone för användning med innovativa läkemedel. Avtalet ger Monash en exklusiv global rätt att använda ICOone med oxytocin för att förhindra blödning efter förlossningen hos havande kvinnor.

Avtalet har en stegvis ersättning för tekniktillgång på 900 000 euro som kommer att utlösas av milstolpar i projektets kliniska studiefas, där den första av tre milstolpar kommer att betalas som en inledande avgift för att licensiera produkten som omfattas av en positiv fas 1-studie som planeras till 2021. Dessutom kommer Monash göra milstolpsbetalningar till Iconovo för uppdragsutvecklingsarbete. Royaltyersättning från försäljning under en 20-årsperiod från lanseringen ligger inom intervallet 5–10%, som tidigare kommunicerats för liknande avtal.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Lund, December 21, 2020. Iconovo AB (publ) today announced that the company has signed a development agreement with Monash University for the development of inhaled oxytocin in ICOone®. The agreement verifies the suitability of ICOone for use with innovative pharmaceuticals. Monash University’s Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) is leading the development project supported by a research agreement with Janssen Pharmaceutica N.V., part of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, and ongoing support from long term partner GSK.

The agreement gives Monash an exclusive global right to use ICOone with oxytocin to prevent postpartum haemorrhage in women giving birth. The agreement has a staged technology access fee of €900,000 that will be triggered by milestones in the clinical trial stage of the project where the first out of three milestones will be paid as an exercise fee to license the device subject to a positive Phase 1 trial that is planned for 2021. In addition, Monash will pay Iconovo for commissioned development work through milestones that are yet to be defined. Royalties from sales over a 20-year period from launch will be in the 5 – 10 % range, as previously communicated for similar agreements.

“We are excited to be contributing with ICOone and our inhalation know-how to such an important medical innovation. There is a huge need to ease administration of oxytocin so that these unnecessary and tragic deaths can be reduced all over the globe. In this project, we all come together to make great things happen,” said Johan Wäborg, CEO of Iconovo.

“For Iconovo, this project will broaden our experience to include innovative development and we look forward to many more such projects where we can use our inhalation experience. It sends a clear signal that these innovation-focused partners see ICOone as a promising inhaler for innovative applications. We are very pleased that we now have commercial royalty bearing agreements for all Iconovo’s three platforms,” continued Johan Wäborg.

Currently, injectable oxytocin is used to prevent postpartum hemorrhage (PPH) after childbirth. It is recommended by the WHO that women should receive an injected dose of oxytocin during the third stage of labor to prevent PPH. An inhaled formulation can provide important advantages such as ease of use, cheaper transport and storage without cold chain and no handling of used needles and syringes. It is particularly important in parts of the world where infrastructure is less developed, like in rural parts of Africa or Asia. To remove the need for a cold-chain and the management of hazardous waste will be a great cost reduction and potentially help eliminate disease spreading by infected needles. Iconovo estimates that there are 115 million live births in the region of interest, whereof 65 million are in rural areas with the greatest need. Iconovo believes that the product will be used in 15 – 20 % of live births in rural areas. In the future there is a possibility that also other markets like USA and Europe will open for inhaled oxytocin as a safer, non-invasivealternative to injections.

“This is an exciting opportunity to expand this collaboration between industry and academia to develop an important healthcare innovation that aims to address a critical unmet medical need,” said Monash University’s Professor Michelle McIntosh, who has pioneered the inhaled delivery of oxytocin. “There is a massive ripple effect when a mother dies – it's a very significant burden for these families and communities, and we are committed to bringing gold-standard care to all mothers.”

ICOone is a single-dose inhaler designed for ultra-low manufacturing cost and easy operation. In these areas, ICOone is particularly suitable since it can deliver one dose at a low price-point and with a mode of operation that requires a minimum of training. Therefore, ICOone supports the potential of delivering an inhaled oxytocin product at an affordable price point comparable to other uterotonic options available in low- and middle-income countries.

About PPH
PPH, a condition of excessive blood loss after birth, is the leading cause of maternal mortality globally, resulting in an estimated 60,000 deaths per year, overwhelmingly in resource-limited countries. Most deaths resulting from PPH could be avoided if access to suitable medical innovation were available. It is effectively managed in developed countries using the gold standard therapy, oxytocin, a manufactured form of a natural hormone. Accessibility to quality oxytocin in resource-poor countries is, however, limited as current products are only available in an injectable form requiring supply and storage under refrigerated conditions and trained personnel to administer the product safely.

About ICOone®
ICOone is a unique, patented dry powder inhaler for single use. The smart design generates an ultra-low manufacturing cost combined with simple and discreet use. It is particularly suitable for short-term treatment and as-needed use as it provides an unsurpassed low treatment cost and price point for treatments with a low number of doses. The simple design also enables patients and caregivers to learn how to handle the inhalers with minimal training. ICOone can deliver large inhalation doses that are well protected against moisture, an important factor for many biomolecules.

About Monash University’s Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS)
MIPS has formed an alliance with a number of industry partners, including Janssen Pharmaceutica N.V., part of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, and GSK, as well as philanthropic organisations such as the McCall MacBain Foundation, to develop a novel, temperature-stable formulation of oxytocin. The 2020 QS World University Rankings by Subject ranked Monash University number two in the world for Pharmacy and Pharmacology. The University has also retained a long-held position as Australia’s and the Asia-Pacific’s number one University for Pharmacy and Pharmacology, and since the subject rankings were introduced in 2011 has consistently ranked in the most elite group of Pharmacy and Pharmacology programs worldwide with an average top ten ranking.

For further information, please visit https://www.monash.edu/pharm/research/pharmaceutical-sciences.

Lund, 21 december, 2020. Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har tecknat ett avtal med Monash University för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone®. Avtalet bekräftar lämpligheten att använda ICOone för innovativa läkemedelsprojekt. Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) leder utvecklingsprojektet i ett forskningssamarbete med Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies inom Johnson & Johnson, med löpande stöd från långtida partnern GSK.

Avtalet ger Monash University en exklusiv global rättighet att använda ICOone med oxytocin för att förebygga blödning postpartum hos födande kvinnor. Avtalet har stegvisa betalningar av en s.k. technology access fee på €900,000 som kommer att betalas i tre olika milstolpar under den kliniska utvecklingen, där den första milstolpen kommer betalas som en licensavgift för projektet efter en positiv fas 1 studie som är planerad till 2021. Monash kommer också att betala Iconovo för stödjande utvecklingsarbete i projektet genom ytterligare betalningar som ännu inte har avtalats. Avtalet ger royalties över en 20-årsperiod från lansering som kommer att ligga i intervallet 5 – 10 %, vilket är samma som tidigare kommunicerats för liknande avtal.

“Vi är väldigt glada att kunna bidra med ICOone och vårt inhalationskunnande till en otroligt viktig ny medicinsk innovation. Det finns ett stort behov av att förenkla administrationen av oxytocin så att dessa onödiga och tragiska dödsfall kan reduceras i hela världen. I detta projekt går vi alla samman för att få viktiga saker att verkligen hända” säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.

“Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten till innovativa utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att dessa innovations-fokuserade spelare ser ICOone som en passande inhalator för innovativa applikationer. Vi är mycket glada att vi nu har kommersiella royaltyavtal för tre inhalationsplattformar från Iconovo” fortsätter Johan Wäborg.

I dag används injicerat oxytocin för att förhindra blödning postpartum (eng: postpartum hemorrhage PPH) efter barnfödsel. WHO rekommenderar att kvinnor bör få en injicerad dos av oxytocin under det tredje stadiet av förlossningen för att förhindra PPH. En inhalerad beredning ger viktiga fördelar såsom en lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Det är speciellt viktigt i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad, som på landsbygden i Afrika och Asien. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomspridning genom infekterade nålar. Iconovo estimerar att det sker 115 miljoner födslar i det aktuella området per år varav 65 miljoner är på landsbygden där behovet är som störst. Iconovo tror att produkten kan komma att användas vid 15 – 20 % av födslarna på landsbygden. I framtiden finns det även en möjlighet att marknader som Europa och USA kommer öppna upp för inhalerat oxytocin som ett säkrare non-invasivt alternativ till injektioner.

“Det här är en spännande möjlighet att öka samarbetet mellan industrin och den akademiska världen för att utveckla viktiga innovationer inom sjukvården för att lösa angelägna medicinska behov” säger Professor Michelle McIntosh vid Monash University som har varit en pionjär i utvecklingen av inhalerat oxytocin. “Det ger stora ringar på vattnet när en mamma dör – det är en tung börda för både familjen och samhället och vi har tagit på oss ett ansvar för att ge dessa gravida kvinnor tillgång till den bästa behandlingen.”

ICOone är en engångsinhalator designad för en ultra-låg tillverkningskostnad och enkel användning. Inom detta behandlingsområdet är ICOone speciellt lämplig eftersom den kan leverera en inhalerad dos till ett lågt pris och med ett enkelt användningssätt som kräver minimal instruktion. ICOone stödjer därför ambitionen att utveckla ett inhalerat oxytocin till ett rimligt pris jämfört med andra uteruskontrakterande alternativ i låg- och medelinkomst-länder.

Om Blödning postpartum (eng: postpartum hemorrhage PPH)
Blödning postpartum är ett tillstånd av excessiv blödning efter förlossning, är den vanligaste orsaken till mödradödlighet globalt, beräknas orsaka 60 000 dödsfall per år och majoriteten sker i resursbegränsade länder. De flesta dödsfall i blödningar efter förlossning skulle kunna undvikas om lämplig medicinsk behandling fanns tillgänglig. Det behandlas effektivt i resurs-starkare länder genom att använda bästa tillgängliga terapi som är oxitocin, en tillverkad form av ett naturligt hormon. Tillgängligheten till högkvalitativt oxytocin är i dag begränsad i resurssvaga länder av att endast injicerbart oxytocin finns tillgängligt som kräver transport och förvaring i kylskåpstemperatur och utbildad personal för att ge produkten på ett säkert sätt.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS)
MIPS har bildat en allians med ett antal industriella partnerföretag, inklusive Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies i Johnson & Johnson gruppen, och GSK, såväl som filantropiska organisationer såsom McCall MacBain Stiftelsen, för att utveckla nya temperaturstabila formuleringar av oxytocin. 2020 QS World University Rankings by Subject rankade Monash University som nummer två i världen inom Farmaci och Farmakologi. Universitetet har länge hållit en position som Australiens och Asien-Stillahavsområdets främsta universitet inom farmaci och farmakologi, och sedan ranking systemet introducerades 2011 har universitetet konsekvent rankats i elitgruppen inom farmaci och farmakologi globalt med en genomsnittlig topp-10 rankning.

För mer information, besök
https://www.monash.edu/pharm/research/pharmaceutical-sciences.

Vid årsstämman den 8 maj 2020 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september 2020.

 Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

Mats Johansson;

Hans Karlsson Höiden, utsedd av Orest Lastow;

Stefan Berger, utsedd av Eiffel Investment Group;

Johan Lundgren, ordförande i valberedningen

Valberedningens övergripande ansvar inför årsstämman 2021 är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor (er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

förslag till ordförande vid stämman,

förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,

förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,

förslag till arvode för revisorerna,

förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer,

förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,

förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: Johan.Lundgren@zenitdesign.se.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2021.

LUND 17 NOVEMBER 2020

STYRELSEN