EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE , DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ENLIGT LAG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER.

Iconovo AB genomför riktad nyemission och tillförs 60 miljoner kronor före emissionskostnader

Styrelsen för Iconovo AB ("Iconovo" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 15 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Den riktade nyemissionen omfattar
1 000 000 aktier till en teckningskurs om 60 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka 1,5 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Vi är mycket glada över det stora intresset för Iconovo och vi välkomnar de nya aktieägarna. Genom kapitalet från den riktade nyemissionen skapar vi goda förutsättningar för att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att utveckla och etablera den nya inhalationsplattformen ICOpre som har mycket stor potential” säger Orest Lastow, VD för Iconovo.

Nyemissionen omfattar totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 60 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 60 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 1,5 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare institutionella investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, ta in nytt kapital för att möjliggöra nya investeringar för accelererad tillväxt. Emissionslikviden kommer främst att användas till investeringar avsedda för att genomföra Bolagets tillväxtplan med målsättningen att utveckla och etablera den nya inhalationsplattformen ICOpre och för att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten.

Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 1 000 000 aktier, från
6 776 000 aktier, till 7 776 000 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 100 000 kronor, från
677 600 kronor, till 777 600 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 12,9 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddatum. Därutöver har Orest Lastow (VD), Anna Gallon (CFO), Carl Forslund, Johan Lundgren och Mårten Rittfeldt samt alla ledamöter i Iconovos styrelse åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en lock up-period om 180 dagar efter likviddatum.

Rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Bird & Bird har varit legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Orest Lastow, VD
+46 462 75 67 77
orest.lastow@iconovo.se

Denna information är sådan information som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 18.30 CET.

Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Iconovo.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Iconovo har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.

ICONOVO STORSATSAR PÅ UTVECKLING AV NY INHALATIONSPLATTFORM


1 JULI – 30 SEPTEMBER I KORTHET

Operativt

 • Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol har jämförts med originalet Symbicort Turbuhaler i en klinisk farmakokinetik-studie. Studien var en s.k. pilotstudie och visade att ICOres torrpulverinhalator fungerade som kliniskt förväntat, i linje med studiens primära mål. Resultatet från denna studie ger viktig information till det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska justeras för att fullt ut matcha originalprodukten.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 3 474 (1 067) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 036 (-1 971) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 908 (2 264) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,31) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 40 751 (59 150) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 60 125 (62 399) kSEK.


1 JANUARI – 30 SEPTEMBER I KORTHET

Operativt

 • CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt. CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en engångsintäkt om drygt 5 MSEK.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, har lämnat det formella godkännandet av ett patent avseende ICOres och ett avseende ICOcap. Patenten är nu validerade i nio europeiska länder.  
 • Anna Gallon (CFO) och Roger Lassing (VP Business Development) har tillträtt sina tjänster och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 11 737 (7 470) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 567 (-6 200) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -12 300 (36 673) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,57 (-0,92) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 40 751 (59 150) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 60 125 (62 399) kSEK.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Iconovos har tagit ett strategiskt beslut att investera i utveckling av en ny inhalationsplattform. Denna består av en ny inhalator vid namn ICOpre samt nya torrpulverformuleringar anpassade till ICOpre. Den nya plattformen är avsedd för en global marknad inklusive USA. Iconovo investerar för att kunna erbjuda generiska versioner av Ellipta portföljen som förväntas ha ett marknadsvärde på 5 miljarder USD år 2024. Detta är, säger vd Orest Lastow, ” den största och viktigast investeringen i Iconovo´s historia”.

 

VD KOMMENTAR – STRATEGISKT BESLUT OM NY INHALATIONSPLATTFORM

I augusti genomförde Iconovo sitt årliga strategimöte med styrelse och ledningsgrupp. På agendan fanns strategiska investeringar för att utveckla vårt erbjudande och nå nya marknader. Beslut togs att utveckla en ny inhalator, ICOpre och tillhörande torrpulverformuleringar. På detta sätt kan Iconovo nå både den europeiska och den amerikanska marknaden och erbjuda global generika på GlaxoSmithKlines storsäljande Ellipta-familj. Innan beslutet togs formellt av styrelsen, validerades ledningsgruppens antaganden och business-case av PWC Strategy och deras globala nätverk. Det finns fem produkter i Ellipta-inhalatorn som idag sammanlagt säljer för 2.7 miljarder USD och beräknas nå en försäljning på över 5.0 miljarder USD år 2024 (Källa: Evaluate Pharma Vantage publications).

Baserat på lång erfarenhet från utveckling av liknande inhalatorer, bedömer vi att utvecklingen av ICOpre kommer att ta ca 3 år. Initialt har vi bedömt investeringen till cirka 20 miljoner SEK. Under denna tid kommer naturligtvis Iconovos basverksamhet och utveckling av de första torrpulverformuleringarna att pågå och fortsätta utvecklas.

Tack vare starka finanser, med en kassa på 40 MSEK, kan vi nu genomföra den största och viktigaste investeringen som Iconovo någonsin gjort. Denna satsning gör att vi kommer att stå väl rustade för att fortsätta växa och utvecklas under de kommande åren.

Under perioden har vi även slutfört och fakturerat flera delprojekt som vi har arbetat med sedan i våras. En annan uppnådd viktig milstolpe är slutförandet av anpassningen och optimeringen av vår viktigaste inhalator, ICOres. ICOres är nu redo för nästa fas, som är förberedelser för en kommersiell tillverkning i stor skala.

Iconovo har nu även fått det formella godkännandet av ett europeiskt patent på ICOres samt ett på ICOcap. Patenten är nu validerade i nio europeiska länder.

Jag får ofta frågan av investerare om hur stora våra royaltyintäkter kommer att bli. Vi har i denna rapport sammanställt information som vi tror kan hjälpa till att få en uppskattning på storleken på framtida royalty. Vi har dock endast kunnat visa information om vårt projekt tillsammans med CBC Corporation för utveckling av generisk Symbicort eftersom vi inte kan avslöja vilken produkt vi utvecklar i vårt projekt med Intas Pharmaceuticals. Vi gör dock bedömningen att royaltyintäkterna hamnar på ungefär samma storleksordning. Vi har genomfört en marknadsanalys tillsammans med PWC Strategy som har givit att en trolig marknadsandel för en generisk produkt som kommer ut som nummer två eller tre på marknaden kan nå en marknadsandel på cirka 10%. Tillsammans med aktuella marknadsdata för produkten och det royaltyintervall som vi tidigare har kommunicerat, kan royaltyintäkten estimeras till mellan 5.2 och 10.3 miljoner USD per år.

September avslutades på ett mycket trevligt sätt då Iconovo firade sitt 5-årsjubileum. Den fjärde augusti 2014 började jag som första anställd med att flytta in på mitt kontor på Medicon Village i Lund. Sedan dess har vi hunnit flytta tre gånger och expanderat till 17 medarbetare. Vi bjöd därför in våra kunder, leverantörer och samarbetspartners till att fira denna dag med oss. Förutom god mat och god dryck bjöds de 80-talet gäster på en presentation om Iconovos spännande historia.

Fem år har rusat förbi i en rasande fart och tanken svindlar när man tänker på hur mycket vi har uppnått och allt det spännande som ligger framför oss.

 

LUND 25 OKTOBER 2019

Orest Lastow

 

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Delårsrapporten finns på www.iconovo.se/reports.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

 

 

POSITIVT RESULTAT FRÅN KLINISK STUDIE

 

1 APRIL – 30 JUNI I KORTHET

Operativt

 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOcap (den har sedan tidigare ett godkänt svenskt patent).

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 3 028 (5 466) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 800 (219) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 584 (32 337) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (0,05) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 659 (56 885) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 61 893 (64 473) kSEK.

1 JANUARI – 30 JUNI I KORTHET

Operativt

 • CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt. CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en engångsintäkt om drygt 5 MSEK.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt.
 • Anna Gallon (CFO) och Roger Lassing (VP Business Development) har tillträtt sina tjänster och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 8 263 (6 402) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 532 (-4 229) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 391 (34 409) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,61) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 659 (56 885) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 61 893 (64 473) kSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol har jämförts med originalet Symbicort Turbuhaler i en klinisk farmakokinetik-studie. Studien var en s.k. pilotstudie och visade att ICOres torrpulverinhalator fungerade som kliniskt förväntat, i linje med studiens primära mål. Resultatet från denna studie ger viktig information till det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska justeras för att fullt ut matcha originalprodukten.

VD KOMMENTAR – VIKTIG VALIDERING AV VÅR PRODUKT

Under våren har mycket intensivt projektarbete bedrivits som vi bedömer kommer att leda till nya kundprojekt.  Flera nya projekt har gjort att vi har behövt utöka vår kapacitet inom analytisk kemi med två nya medarbetare och ett nytt analyslab. Vi har även investerat i mer utrustning för formuleringsutveckling för att öka vår kapacitet och möjliggöra att arbeta i en större skala.

En mycket viktig milstolpe för oss var när den första batchen av ICOcap levererades från Stevanato. Det var startskottet för en bred marknadsföringskampanj för ICOcap och Iconovos formuleringar i hela världen. Kampanjen inleddes med en rundresa till Sydamerika i juli där sju lokala läkemedelsbolag besöktes. Ytterligare besök är planerade framöver och Stevanato använder nu hela sitt globala nätverk av distributörer för att marknadsföra ICOcap.

Intresset för vårt erbjudande som består av en ICOcap tillverkad av Stevanato och vår egenutvecklade torrpulverformulering har tagits emot mycket väl. Vi för nu diskussioner med flera generikabolag angående olika läkemedelskombinationer.

Precis innan sommaren fick vi mycket positiva resultat från en klinisk farmakokinetik-studie där man jämförde Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol med originalet Symbicort© Turbuhaler©. Resultatet visade god överensstämmelse avseende budesonide och något förhöjd dos av formoterol. Det var första gången som ICOres och vår egenutvecklade formulering testades kliniskt. De kliniska resultaten var över förväntan och vi ser mycket fram emot att nu inleda slutfasen av utvecklingsprojektet för att så snabbt som möjligt nå marknaden. Det totala värdet av den globala marknaden för en budesonide/formoterol-kombination beräknas till cirka 3 miljarder USD årligen. Vår produkt är överlägsen de andra produkterna på marknaden avseende användarvänlighet. Vi bedömer att detta kommer att vara en mycket stark konkurrensfördel när produkten är på marknaden, som ska hjälpa oss att ta marknadsandelar.

Vi har under våren intensifierat vår marknadsföring och affärsutveckling. Vi har genomfört ett stort antal kundmöten och deltagit i flera internationella konferenser. Jag var inbjuden som talare på en så kallad Inhaled Drug Delivery Summit i Berlin i maj. Det var ett mycket bra och givande möte där många potentiella kunder och samarbetspartners var närvarande. Vi deltog även i världens största inhalationskonferens RDD (Respiratory Drug Delivery) i Lissabon. Det var ett möte där de flesta i branschen deltog. Det var ett utmärkt tillfälle att träffa våra kunder och blivande kunder. Vi hade flera affärsmöten och etablerade många nya kontakter.

Med tanke på alla aktiva och mycket intressanta kundsamtal vi bedriver, ser jag fram emot en mycket spännande och händelserik andra halva av 2019.

LUND 16 AUGUSTI 2019

STYRELSEN

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018.Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

Operativt

 • CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt. CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en engångsintäkt om drygt 5 MSEK.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt.
 • Anna Gallon (CFO) och Roger Lassing (VP Business Development) har tillträtt sina tjänster och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 5 236 (937) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 268 (-4 448) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2 807 (2 072) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,73) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 50 243 (24 549) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 64 477 (63 588) kSEK.
 • Styrelsens förslag till Årsstämman 2019 är att ingen vinstutdelning sker.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOcap (den har sedan tidigare ett godkänt svenskt patent).

VD KOMMENTAR – ÖKADE MARKNADSMÖJLIGHETER

Året inleddes med ett beslut att flytta över avtalet för utvecklingen av en generisk Symbicort till en ny kund CBC. Beslutet togs gemensamt med vår kund Amneal Pharmaceutical som avvecklar sin europeiska verksamhet. 

Vår nya partner CBC är mycket ambitiös och vill driva projektet snabbt framåt för att nå marknaden snarast möjligt. Eftersom CBC, förutom Europa, har verksamhet även i Indien, Kina och Japan ser vi en stor potential att nå ut till fler marknader än vi tidigare hade räknat med.

Det första kvartalet har även varit mycket givande ur patentsynpunkt. Vi har fått två positiva besked från europeiska patentorganisationen, EPO, att de avser att godkänna patent på två av våra inhalationsplattformar; ett patent på ICOres och ett på ICOcap. Dessa patent är sedan tidigare godkända i Sverige och nu kommer vi att även ha skydd på den extremt viktiga europeiska marknaden.

Vi har gjort mycket viktiga rekryteringar under kvartalet för att stärka vår ledningsgrupp och rusta oss för den planerade expansionen både avseende projekt och personal.

Anna Gallon har börjat som CFO. Anna har över 20 års erfarenhet inom ekonomiområdet med en bakgrund inom revision och har bland annat varit CFO på First North noterade hjälmföretaget Hövding.

Roger Lassing har börjat som Vice President Business Development. Roger kommer närmast från Leo Pharma A/S där han arbetat med Global Business Development. Dessförinnan har Roger varit Vice President Business Evaluation & Deal Structuring på Takeda Pharmaceutical och Nycomed samt Global Brand Manager Symbicort på AstraZeneca.

Kapaciteten på formuleringssidan har förstärkts med Magnus Olsson, apotekare och en av Sveriges mest erfarna utvecklare av torra inhalationsformuleringar med över 30 års erfarenhet av torrpulverinhalation från AstraZeneca.

Vi har även satsat på bättre kapacitet med fler lokaler och mer utrustning för att kunna hantera flera stora projekt samtidigt.

I kundprojekten har vi levererat en viktig milestone enligt plan strax innan slutet av kvartalet. Efter kvartalets utgång har kunden godkänt leveransen och Iconovo har fakturerat.

Samarbetet med Stevanato vad gäller tillverkning samt global försäljning och distribution av kapselinhalatorn ICOcap löper på och utvecklas väl. De första formsprutade ICOcap kommer att levereras under andra kvartalen i år.

Vi har breddat vårt erbjudande med egenutvecklade torrpulverformuleringar för användning med ICOcap och intresset har överträffat våra förväntningar. Vi kan nu genom samarbetet med Stevenato erbjuda färdiga inhalations-produkter och för nu diskussioner med flera generikabolag angående olika läkemedelskombinationer. Vissa kunder är intresserade av mindre regioner vilket gör att vi kan sälja samma torrpulverformulering till flera kunder.

En viktig branschnyhet kom i början av året då Mylan meddelade att deras generiska version av Advair Diskus (GSK) blivit godkänd i USA. Den amerikanska marknaden har länge ansetts vara stängd för generika på grund av extremt hårda krav från FDA. Detta är det första generiska torrpulverinhalatorn någonsin som blir godkänd i USA. Denna nyhet öppnar upp världens största marknad för Iconovo och gör oss attraktiva för en helt ny kategori kunder.

LUND 25 APRIL 2019

STYRELSEN

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018.Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Samtliga Iconovos tre inhalationsplattformar är nu kommersialiserade

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

Operativt

 • Förstudieprojekt inleddes för japanska TOA Pharmaceuticals. Ordern avser testning och utvärdering av fyra läkemedelsprodukter i ICOone, och är värd 2,5 MSEK.
 • Slutlig design för två ICOcap varianter levererades till Stevanato.
 • Utvecklingsarbetet fortgick med Iconovos första egenutvecklade läkemedelsformulering som är en ersättare till ett nu patenterat läkemedel för behandling av astma och KOL.
 • Anna Gallon anställdes som ny CFO, och tillträder sin tjänst 1 mars 2019.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 4 438 kSEK (12 061) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 381 (5 922) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 100 (-3 052) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 (32,64) SEK.

JANUARI – DECEMBER I KORTHET

Operativt

 • Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den 6 april 2018. I samband med detta tillfördes bolaget 36 757 kSEK (efter emissionskostnader) i en nyemission.
 • Avtal med och inledande samarbete med italienska Stevanato Group avseende kapselinhalatorn ICOcap.
 • Avtal med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. tecknades för den japanska marknaden, och Iconovo genomför nu förstudier av fyra olika läkemedel i ICOone.
 • Samarbetsavtal skrevs med McMaster University i Kanada avseende utveckling av ett inhalerbart vaccin mot tuberkulos.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 11 908 (20 072) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 819 (2 741) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 30 574 (10 938) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,66 (10,82) SEK
 • Likvida medel uppgick till 53 050 (22 476) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 63 986 (31 524) kSEK.

Styrelsens förslag till Årsstämman 2019 är att ingen vinstutdelning sker.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • I januari anställdes Roger Lassing som VP Business Development. Han tillträder sin tjänst den 1 mars.

 

LUND 14 FEBRUARI 2019

STYRELSEN

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 klockan 08:45 CET.

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018.Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

 

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har fått en order av TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. Ordern avser utveckling av två nya versioner av Iconovos inhalatorplattformar samt testning och utvärdering av fyra läkemedelsprodukter bland annat för behandling av astma och KOL.

Ordern är värd 2,5 miljoner SEK och utgör nästa viktiga steg i det samarbete mellan bolagen som meddelades 2018-04-17. Projektet är en förstudie och ett så kallad proof-of-concept projekt, och väntas pågå under kommande sex månader. Om förstudien lyckas väl är det parternas intention att utöka samarbetet och ta fram en eller flera kommersiella produkter för den japanska marknaden. När den färdiga produkten når marknaden kommer Iconovo AB att erhålla en royalty på försäljningen

"Detta är ett viktigt steg i samarbetet med TOA Pharmaceuticals. Iconovos produkter lämpar sig mycket väl för olika marknaders mycket speciella krav och det är fantastisk att vi nu får möjlighet att visa detta, vi förväntar oss att denna förstudien kommer att hjälpa oss nå våra mål och bana vägen för flera projekt under kommande år" säger Iconovos VD Orest Lastow.

Japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. tillverkar och marknadsför läkemedel, kemikalier, hygienartiklar, medicintekniska produkter och livsmedel. Bolaget har investerat i en produktionsanläggning specialiserad på tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt för tillverkning av substanser som används i inhalatorer. http://www.toayakuhin.co.jp/english/top.html

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 09.15 CET.

TREDJE KVARTALET I KORTHET

OPERATIVT

 • I juli skrevs avtal med multinationella Stevanato Group, tillverkare av medicinsk utrustning, avseende tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning samt distribution av Iconovos kapselbaserade inhalator ICOcap. Avtalet omfattar både en initial betalning, Technology access fee, samt royalty på Stevanatos framtida försäljning.
 • Iconovos erbjudande utökas med egenutvecklade produkter och läkemedelsformuleringar med ett första projekt för en ersättare till ett nu patenterat läkemedel för behandling av astma och KOL.
 • Första initiala betalningen av Stevanato-avtalet om 1 039 kSEK fakturerades under tredje kvartalet, och samarbetet inleddes med en rad kundbesök tillsammans med Stevanato.
 • Arbetet i de pågående kundprojekten fortskred under tredje kvartalet enligt plan. Delleveranser förväntas faktureras under fjärde kvartalet.
 • Förstudie för ytterligare ett potentiellt utvecklingssamarbete avseende engångsinhalatorn ICOone inleddes under tredje kvartalet. 
 • Iconovo har inlett en strategisk satsning och utvecklar och marknadsför nu egenutvecklade generiska formuleringar till inhalatorn ICOcap.

FINANSIELLT

 • Försäljningen uppgick under tredje kvartalet till 1 067 kSEK (240) kSEK.
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 971 (-2 956) kSEK. 
 • Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 59 150 (25 528) kSEK. 
 • Kundfordringarna minskade i kvartalet med 5 259 kSEK då delleveranser fakturerade i slutet av juni betalades under tredje kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till 3 764 (-948) kSEK, och periodens kassaflöde uppgick till 2 264 (-3 735) kSEK.
 • Eget kapital per den 30 september uppgick till 62 399 (26 851) kSEK.

JANUARI – SEPTEMBER I KORTHET

OPERATIVT

 • Utvecklingsarbetet i de pågående kundprojekten har följt plan, och milestones fakturerades i andra kvartalet.
 • Affärsutvecklingen för engångsinhalatorn ICOone intensifierades, omfattande utvärdering av samarbetsmöjligheter, och förstudier av olika läkemedel för ICOone.
 • Samarbete om utveckling av ICOone inleddes med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. för den japanska marknaden.
 • Avtal med och inledande samarbete skedde med Stevanato Group avseende kapselinhalatorn ICOcap. 
 • Fortsatta investeringar i vidareutveckling av bolagets produktplattformar och nya egna projekt samt fortgående internationalisering av patentportföljen.
 • Organisationen utökades med två analytiska kemister och ledningsgruppen stärktes med Mikael Ekström i rollen som utvecklingschef, VP Development. Mikael har 30 års erfarenhet inom utveckling av inhalations-produkter från Astra Zeneca, senast som Senior Director Inhalation Product Development.

FINANSIELLT 

 • Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den 6 april 2018.
 • Försäljningen uppgick under januari – september till 7 470 (8 011) kSEK.
 • Rörelseresultatet för januari – september uppgick till -6 200 (-3 182) kSEK. Det minskade resultatet beror på investeringar i organisationen, främst inom farmaceutisk- och analytisk kapacitet, för att kunna bredda kunderbjudandet.
 • Nyemission genomfördes under första kvartalet och tillförde bolaget 36 757 kSEK (efter emissionskostnader). Bolagets aktiekapital ökade till  677 600 kronor fördelade på 6 776 000 aktier.
 • Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till  59 150 (25 528) kSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under januari – september uppgick till 2 652 (-3 041) kSEK, och periodens kassaflöde uppgick till 36 673 (13 989) kSEK.
 • Eget kapital per 30 september 2018 uppgick till 62 399 (26 851) kSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Iconovo skrev i början av oktober ett samarbetsavtal med McMaster University i Kanada. Avtalet avser utveckling av en torrpulverberedning av inhalerbart vaccin mot tuberkulos som ska användas i Iconovos unika engångsinhalator ICOone. bolaget kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram nästa generations virusbaserade vaccin i pulverform som är stabilt i rumstemperatur vilket underlättar hantering i transport och distribution. I det projekt som nu påbörjas kommer ICOone att användas som testplattform för att underlätta en framtida kommersialisering och storskalig tillverkning. Projektet beräknas pågå i tre år och finansieras bland annat av den kanadensiska staten (CIHR/NSERC).
 • Fortsatt arbete med ett av Iconovos pågående kundprojekt kommer att flyttas fram tre till sex månader. Projektet avser utveckling av produkt anpassad för kund som ska svara för produktion och marknadslansering. Det aktuella arbetet var planerat att ske under fjärde kvartalet men beräknas ske under nästa år, och detta påverkar Iconovos omsättning under 2018 negativt med cirka 2 miljoner kronor. Orsaken är att kunden har beslutat att genomföra en mindre klinisk studie för att verifiera produkten innan nästa steg tas vilken omfattar investeringar i betydande mångmiljonbelopp i produktionskapacitet, baserat på Iconovos utveckling. Studien görs för kundens egna räkning och är inte villkorad av tillsynsmyndigheter. 

    
LUND 9 NOVEMBER 2018
STYRELSEN
 
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:
Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 klockan 08:45 CET.

 

OM ICONOVO AB
Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.
Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.
 

Fortsatt arbete med ett av Iconovos pågående kundprojekt kommer att flyttas fram tre till sex månader. Projektet avser utveckling av produkt anpassad för kund som ska svara för produktion och marknadslansering. Det aktuella arbetet var planerat att ske under fjärde kvartalet men beräknas ske under nästa år, och detta påverkar Iconovos omsättning under 2018 negativt med cirka 2 miljoner kronor.
Orsaken är att kunden har beslutat att genomföra en mindre klinisk studie för att verifiera produkten innan nästa steg tas vilken omfattar investeringar i betydande mångmiljonbelopp i produktionskapacitet, baserat på Iconovos utveckling. Studien görs för kundens egna räkning och är inte villkorad av tillsynsmyndigheter.

"Detta påverkar vårt resultat på kort sikt, men det faktum att kunden har beslutat att göra en betydande investering i faktisk produktion betyder att vi med stor säkerhet kan se fram emot licensintäkter under en lång tidsrymd framöver i samband med att produkten lanseras på marknaden", säger Vd Orest Lastow.

För mer information, kontakta:
Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se '

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 klockan 15:45 CET.

 


OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.
Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.
Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Iconovo AB publ

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Andra kvartalet i korthet

Operativt

 • Intensivt projektarbete utfördes under andra kvartalet i tre pågående kundprojekt. Kundprojekten fortskred enligt plan, och delleveranser fakturerades vid utgången av kvartalet i samtliga projekten.
 • Iconovo inledde samarbete om utveckling av bolagets produktplattform ICOone med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd.
 • Dr Mikael Ekström utsågs till VP Development på Iconovo AB. Han tillträder sin nya tjänst i september 2018.
 • Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den 6 april 2018.
 • Den 12 april registrerades bolagets nyemission vid Bolagsverket, och bolagets aktiekapital ökade till 677 600 kronor fördelade på 6 776 000 aktier.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick under andra kvartalet till 5 466 kSEK (7 771 kSEK under andra kvartalet 2017).
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 219 (1 226) kSEK.
 • Bolaget tillfördes 36 757 kSEK (efter emissionskostnader om 3 668 kSEK) i likvida medel från nyemission. Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 56 885 (29 263) kSEK.
 • Kundfordringarna ökade i kvartalet med 4 507 kSEK då delleveranser fakturerades i slutet av kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -4 082 (-200) kSEK, och periodens kassaflöde uppgick till 32 337 (19 994) kSEK
 • Eget kapital per 30 juni 2018 uppgick till 64 473 (29 761) kSEK.


Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Bolaget har i juli skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group rörande tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning och distribution av sin kapselbaserade inhalator ICOcap. Som en del av avtalet kommer Iconovo att få en s k technology access fee motsvarande 200 kEUR och kommer framgent att få royalty på Stevanatos försäljning.

Lund den 10 augusti 2018

STYRELSEN

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2018 klockan 08:00 CET.

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

PRESSMEDDELANDE, 3 juli 2018

                                                           

Iconovo tecknar avtal med Stevanato Group kring tillverkning, försäljning och distribution av ICOcap

 

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group, baserat i Italien, rörande tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning och distribution av sin kapselbaserade inhalator ICOcap.

 

Som en del av avtalet kommer Iconovo att få en s k technology access fee motsvarande
200 000 EUR och kommer framgent att få royalty på Stevanatos försäljning.

 

"Detta är ett mycket viktigt avtal för oss eftersom ICOcap nu kommer att vara direkt tillgänglig till alla våra kunder som inte själv vill tillverka egna inhalatorer. Stevanato ger oss den möjligheten och är en idealisk partner för oss", säger Iconovos VD Orest Lastow.

 

ICOcap kommer att tillverkas av tyska Balda, som ingår i Stevanato Group. Iconovo kommer även att kunna dra stor nytta av Stevanatos globala försäljnings- och marknadsföringsorganisation med närvaro i över 150 länder.

 

"Vi är mycket nöjda med detta samarbets och licensavtal med ett så innovativt företag som Iconovo. Det utökar vår produktportfölj inom drug delivery, särskilt inom andningssjukdomarna astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). ICOcap är utvecklad med en bred erfarenhet av inhalatorer och representerar det första steget i ett samarbete som vi hoppas kan komma att omfatta även andra av Iconovos produkter. Genom vårt omfattande kommersiella nätverk och globala produktionsmöjligheter kan vi erbjuda en systemlösning till läkemedelsbolag nära deras tillverkningsställen", säger Franco Stevanato, VD för Stevanato Group.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

 

Om Stevanato Group

Stevanato Group grundades 1949 och är världens största privatägda utvecklare och tillverkare av medicinskt glas. Koncernen består av två operativa divisioner som betjänar läkemedelsindustrin. Divisionen Pharmaceutical Systems består av Ompi, som har specialiserat sig på primärförpackningar i glas, och Balda, inriktad på specialplaster och leveransanordningar. Engineering Systems-divisionen består av Spami, Optrel, InnoScan och SVM, som har specialiserat sig på glas behandling, inspektionssystem, monterings och förpackningslösningar. Dessa två divisioner arbetar nära varandra, vilket säkerställer att Stevanato Group har fullständig kontroll över hela produktionsprocessen. Gruppen drar också nytta av SG Lab-verksamheten som tillhandahåller tekniska och analytiska tjänster av den potentiella interaktionen mellan drog och behållare.

 


Om ICOcap

ICOcap är utformad för läkemedel i kapslar och kan hantera olika kapselstorlekar. ICOcap kan också optimeras för att ge maximal produktprestanda för en given läkemedelsformulering.

 

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

 

Iconovo leder utvecklingen av intuitiva kvalitetsinhalatorer som

innehåller de substanser som förskrivare och patienter efterfrågar.

Med kvalitet, professionalism och kunskap erbjuder vi våra kunder en

snabbare väg till marknaden, till lägre kostnad och med mindre risk.

 

 

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

 

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

 

Denna information är sådan som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [03] juli 2018 kl. 13.15 CET.