Iconovo AB (publ), a company developing complete inhalation products for a global market, today announced that it has signed an agreement with the immunotherapy company Immune System Regulation AB (ISR), an affiliate to ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), for the development of an inhaled covid-19 vaccine in Iconovo’s inhaler ICOone®. The agreement is Iconovo’s second agreement within its newest strategic area innovative inhalation projects and confirms the suitability of ICOone to be used also for vaccines.

The agreement gives ISR exclusive rights to use ICOone for the treatment of covid-19 and its variants with a technology based on so-called spike proteins with an adjuvant. Iconovo will contractually develop an inhalation product with the aim to test the product in a human clinical trial targeted to start during the second half of 2021. In the agreement ISR receives an option to also use its vaccination technology in ICOone for influenza, RS-virus, and new strands of covid-virus vaccines based on the same technology.

The agreement includes stepwise payments of a 9 MSEK technology access fee, set up as five increasing milestone payments over the development to market authorization. The first milestone of 0.2 MSEK was paid at the agreement signature. ISR will also pay Iconovo for the contract development of the inhalation product which in a first binding feasibility trial amounts to 3.6 MSEK, followed by the production of clinical trial material at a preliminary value of 5.5 MSEK. Additionally, the agreement will give Iconovo low single-digit percentage royalties over a period of 14 years from market launch.

Today there are 3.9 billion people in lower-middle-income and low-income countries who will have a late access to covid-19 vaccines, according to the World Bank. With a price corresponding to the vaccines from AstraZeneca or J&J (8 – 10 USD per vaccination) this represents a full market potential of totally 31 – 39 billion USD. The size of the sales potential for an inhaled covid vaccine will depend on the rate of vaccination in these countries. There is also a scenario where the virus will mutate and, in the future, create the need for annual vaccinations similar to how influenza is managed today. As a comparison, the market for annual influenza vaccinations amount to at least 5.5 billion USD per year.

”With this project Iconovo widens its experience within the new strategic area innovative inhalation projects, and we look forward to more similar projects where we can contribute with our inhalation experience. It sends a strong signal to the market that more companies see ICOone as a suitable inhaler for innovative applications,” says Johan Wäborg, CEO of Iconovo.

ISR has previously shown in animal models that its vaccine gives good protection against covid and this is the next step in the development of a spray-dried inhaled vaccine formulation for use in Iconovo’s single-use inhaler ICOone. An inhaled formulation gives important benefits such as ease of use, cheaper transportation, storage without the need for refrigeration and no handling of needles and syringes. To remove the need for refrigeration and the handling of contagious material represent a large savings potential and can potentially eliminate the risk of spreading disease through infected needles. Another important benefit is that the vaccine directly reaches the affected area in the pulmonary tissue that will give the needed type of immune response for protection.

“This is a very important step towards taking our inhaled covid-19 vaccine to the market quickly with a suitable single-use inhaler. We believe that the product will be of greatest use in developing countries with restricted access to refrigeration and where the vaccination programs have not advanced yet. We also hope that an inhaled vaccine will give a more adequate immune reaction in the lung which is patrolled by another type of anti-body,” said Ola Winqvist, CEO of ISR.

“The potential for an innovation like this will be huge if it reaches the market. We believe that ICOone has the potential to replace injections of vaccines and other important molecules, thereby offering a smarter way to administer these pharmaceuticals. Iconovo is a global leader and wants to act as a driving force in this development,” said Johan Wäborg.

About ISR

ISR is an innovation-driven development company of pharmaceuticals within immunotherapy. The business idea is to convert preclinical immunological research to clinical development stimulating the the immune system to fight chronic infections like HIV, HBV and cancer by developing the company’s pipeline of immunostimulants Immunolider and Immunorheliner and utilize the immune system to develop designer vaccines. The company has its headquarter in Stockholm.

About ICOone®

ICOone is a unique, patented dry powder inhaler for single use. The smart design generates an ultra-low manufacturing cost combined with simple and discreet use. It is particularly suitable for short-term treatment and as-needed use as it provides an unsurpassed low treatment cost and price point for treatments with a low number of doses. The simple design also enables patients and caregivers to learn how to handle the inhalers with minimal training. ICOone can deliver large inhalation doses that are well protected against moisture, an important factor for many biomolecules.

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har tecknat ett avtal med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), för utveckling av ett inhalerat vaccin mot covid-19 med Iconovos inhalator ICOone. Avtalet är Iconovos andra avtal inom det nya strategiska området för innovativa inhalationsprojekt och bekräftar lämpligheten att använda ICOone även för vacciner.

Avtalet ger ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone för behandling av covid-19 och dess varianter med en teknologi baserad på s.k. spike-proteiner med adjuvans. Iconovo kommer dessutom att kontraktsutveckla en inhalationsprodukt med målet att denna produkt kan testas i en klinisk studie i människa, med beräknad start under andra halvåret 2021. I avtalet får ISR också en framtida option på att använda sin vaccinationsteknologi i ICOone inom influensa, RS-virus och nya covid-virus vacciner baserade på samma teknologi.

Avtalet har stegvisa betalningar av en s k technology access fee på 9 MSEK som kommer att betalas i fem stegrande milstolpar under utvecklingen till marknadsgodkännande, där den första på 0,2 MSEK betalades vid underskrift. ISR kommer också betala Iconovo för kontraktsutvecklingen av inhalationsprodukten vilket i en första bindande genomförbarhetsstudie uppgår till 3,6 MSEK, följt av tillverkning av kliniskt prövningsmaterial till ett preliminärt värde på 5,5 MSEK. Avtalet ger dessutom royaltyintäkter på låga ensiffriga procenttal över en 14-årsperiod från lansering.

Det finns idag 3,9 miljarder människor i lägre-medelinkomstländer och låginkomstländer som kommer ha en senare tillgång till covid-19 vacciner enligt World Bank. Med ett pris motsvarande AstraZenecas eller J&J’s vaccin (USD 8 – 10 per vaccination) så representerar detta en full marknadspotential på totalt 31 – 39 miljarder USD. Hur stor försäljningspotentialen för ett stabilt inhalerat vaccin blir beror på vaccinationstakten i dessa länder. Det finns också ett scenario att viruset kommer att mutera och i framtiden kräva årliga vaccinationer såsom sker idag för influensa. Som jämförelse beräknas dagens marknad för årliga influensavaccinationer uppgå till åtminstone 5,5 miljarder USD per år.

“Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten inom det nya strategiska området innovativa inhalationsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att flera företag ser ICOone som en passande inhalator för innovativa applikationer”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

ISR har tidigare visat i djurmodeller att deras vaccin skyddar väl mot covid, och detta är nästa steg i utvecklingen av en spray-torkad inhalationsformulering för användning i Iconovos engångsinhalator ICOone. En inhalerad beredning ger viktiga fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar. En annan viktig fördel är att vaccinet når direkt till det drabbade området i lungvävnaden som ger rätt typ av immunsvar i lungan för skydd.

”Detta är ett mycket viktigt steg på vägen att ta vårt inhalerbara vaccin mot covid-19 till marknaden snabbt och med en passande engångsinhalator. Vi bedömer att produkten kommer till allra största nytta vid en användning i utvecklingsländer med sämre tillgång till kylförvaring och som inte har kommit lika långt i sina vaccinationsprogram. Vi hoppas också att med ett inhalerat vaccin få en mer adekvat immunreaktion i lungan som patrulleras av en annan typ av anti-kropp”, säger Ola Winqvist, VD, ISR.

”Potentialen för en sådan här innovation kommer vara enorm om den når marknaden. Vi tror att ICOone på detta sätt kan ersätta injektion av vaccin samt flera andra viktiga substanser och därmed erbjuda ett nytt smartare sätt att ge dessa läkemedel. Iconovo är globalt ledande och vill verka som en drivande kraft inom denna utveckling”, säger Johan Wäborg.

Om ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om ICOone®

ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

50 procents tillväxt 2020 och ambitiösa mål för framtiden

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019
Nettoomsättning 7 681 17 792 11 737
Rörelseresultat -3 610 -7 207 -16 717 -11 774
Periodens kassaflöde -10 398 48 405 -27 467 36 106
Resultat per aktie (SEK) -0,58 -1,10 -2,20 -1,68
Likvida medel 61 689 89 156 61 689 89 156
Eget kapital 92 729 108 794 92 729 108 794
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 7 776 000 7 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 5 3 5 3

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 OKTOBER – 31 DECEMBER

 • Iconovo tecknade i december ett avtal med Monash University för utveckling av inhalerat Oxytocin i ICOone. Avtalet bekräftar lämpligheten att använda ICOone för innovativa läkemedelsprojekt. Australiensiska Monash University leder utvecklingsprojektet i ett samarbete med Janssen Pharmaceuticals. Avtalet innebär att Iconovo erhåller en technology access fee om totalt EUR 900 000 där den första milstolpen kommer att betalas som en licensavgift för projektet efter en positiv fas 1 studie planerad för 2021. Avtalet ger royalties i intervallet 5-10% över en 20-årsperiod från lansering.
 • Iconovo har rekryterat en Director Project Management samt en Director Alliance Management. Detta för att öka fokus på kundernas behov och möjliggöra leverans av kundprojekt på ett effektivare sätt och med högre kvalitet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

 • I juli tecknade Iconovo ett regionalt licensavtal avseende know-how med BNC Korea Co Ltd. Avtalet ger exklusiva rättigheter att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera två kapselformuleringar tillsammans med ICOcap i territoriet. Affären har ett värde om EUR 550 000 samt framtida royaltys på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen.
 • I maj kom Amneal in som ny partner i utvecklingen av Iconovos projekt med generisk Symbicort. Amneal tar över alla förpliktelser enligt gällande avtal från CBC. Projektet kommer att fortlöpa enligt plan.
 • Kapselinhalatorn ICOcap har blivit CE-märkt för användningen i kliniska studier och kan köpas direkt från Stevanato som är tillverknings- och distributionsparter.
 • I april övergick Orest Lastow till rollen som bolagets Chief Technology Officer (CTO) och Johan Wäborg anställdes som ny VD. Orest Lastow, som är en av medgrundarna och en av de största aktieägarna tillsammans med bolagets styrelseordförande, är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och fokuserar nu på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.
 • Covid-19 pandemin har i dagsläget och framöver endast en begränsad påverkan. Bolaget har de varor som behövs på lager och försäljningen är inte fysisk. Den största påverkan som skulle kunna inträffa är viss försening i utvecklingen om bolagets personal skulle insjukna.
 • Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av 200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 000 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • I januari kommunicerade Iconovo sina verksamhetsmål för 2021.
 • I februari fick Iconovo en första order för utvecklingsarbete för Monash University. Ordern har ett värde på EUR 99 000. Denna ersättning är utöver den technology access fee som avtalats tidigare med kunden.
 • I februari tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent för inhalatonsplattformen ICOres. Detta är det andra patentgodkännandet för ICOres i USA.
 • I februari inlämnades de två första patentansökningarna för nya inhalationsplattformen ICOpre.

VD KOMMENTAR

50% ökning av omsättningen
Q4 avslutade året med bra tempo i projektleveranserna och vi nådde upp till 7,7 MSEK i omsättning, vilket är den högsta kvartalsomsättningen på tre år. 2020 landar därmed på en 50% ökning av omsättningen mot föregående år.

Jag är stolt över projektteamen som klarade flera viktiga milstolpar under kvartalet. Värt att nämnas är att några av de sista milstolparna i Amneal-projektet levererades och att flera milstolpar levererades i Intas projektet.

Även i det interna utvecklingsprojektet med ICOpre lyckades teamen nå vårt mål att ta fram en funktionell inhalator med flera detaljer formsprutade.

Avtal med Monash University
I slutet av december meddelade vi att vi ingått ett nytt avtal med Monash University, uppbackade av Janssen Pharmaceuticals som är en del av J&J. Avtalet ger Monash licens att kommersialisera ICOone med inhalerbart Oxytocin.

Inhalerbart Oxytocin har en potential att rädda tusentals liv. Varje år avlider uppåt 75 000 mödrar av blödning efter förlossning företrädelsevis på landsbygden i ekonomiskt svaga regioner. Detta förebyggs i ekonomiskt starkare länder genom Oxytocin-injektioner i samband med förlossning. I många länder är det svårt att transportera och förvara läkemedel i en obruten kylkedja. Med inhalerbart Oxytocin i ICOone kan detta problem lösas, samtidigt som riskerna med smittspridning och farligt avfall kan elimineras.

Vi är oerhört stolta över att bli utvalda till att bidraga med vårt kunnande och ICOone till detta viktiga projekt med stark koppling till hållbarhet. Här verifierar vi att våra plattformar är av globalt intresse, också för innovativa läkemedel.

Ambitiösa verksamhetsmål för 2021
I januari 2021 kommunicerade vi verksamhetsmål för året, då vi kommer att slutleverera utvecklingsarbetet för Amneal, Intas och BNC Korea. Kunderna kan därefter påbörja bioekvivalensstudier. Amneal beräknas att starta sin studie under Q2, med studieresultat Q3. Även Monash University ska starta sin Fas 1-studie med inhalerbart Oxytocin i ICOone.

Vi ska även ta vårt strategiskt viktiga ICOpre-projekt till en fas då vi kan starta en strukturerad försäljningsprocess. Målet för i år är att ta fram en helt färdig inhalator med formuleringar till alla fem produkterna i GSK:s Ellipta portfölj, vars försäljning är prognostiserad till 4,5 miljarder USD år 2023. Först ut är Relvar i USA där patentet löper ut 2025.

Som en följd av vårt ökade kommersiella fokus dubblerar vi även målet för antal nya affärer med sikte på två nya avtal 2021.

Nytt år, nytt strategiskt område
Som en följd av avtalet med Monash ser vi ett stort ökat intresse för projekt med substanser som lämpar sig att administreras med en engångsinhalator. Vi skapar därför ett nytt strategiskt område: Innovativa inhalationsläkemedel, som jämte vårt nuvarande område generiska inhalationsläkemedel blir oerhört viktigt för vår framtida tillväxt. Potentialen är enorm.

Påverkan genom hållbarhetsmål
Iconovo arbetar globalt över hela världen, och vi har i dag kunder i USA, Korea, Australien, Indien och Europa. Därmed har vi en stor möjlighet att med vårt inflytande påverka omvärlden för att uppnå hållbara lokala och globala lösningar.

Under 2021 ska vi koppla såväl företagsmål som individuella mål till FN:s hållbarhetsmål, agenda 2030, och de senaste månaderna har vi identifierat och prioriterat tre av de 17 globala målen som bäst matchar vår verksamhet och den fas där vi är i dag, och som är viktiga för våra medarbetare, kunder och ägare. Vi fokuserar på God hälsa och välbefinnande, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Bekämpa klimatförändringarna.

Covid-19
Covid-19 påverkar Iconovo minimalt, och arbetet med våra projekt löper på enligt plan. I affärsutvecklingen går det att hålla hög aktivitet genom virtuella möten. Vi ser dock fram emot och planerar att åter knyta kontakt med våra kunder via fysiska möten så snart det blir möjligt.

Organisationen växer i takt med ökande affärer
Vi har på senare tid gjort många investeringar för att utöka vår kapacitet, sätta ytterligare fokus på projektgenomförande och förbättra vår nykundsbearbetning.

De senaste månaderna har vi anställt flera nya nyckelmedarbetare. Vi är nu 27 personer – en mycket kompetent organisation där de nyanställda snabbt blir en del av gemenskapen och bidrar till att vi får ökad kapacitet att hantera nuvarande projekt och att ta in fler projekt.

Kontroll på kassan
I slutet av 2020 hade vi 61,7 MSEK i kassan. Efter ett mycket aktivt Q4 med hög fakturering går vi in i det nya året med kundfordringar på 8,9 MSEK. Därmed är vi väl finansierade för framtiden. Jag ser fram emot att informera er om våra kommande aktiviteter. Vi har ett mycket spännande år framför oss.

LUND 17 FEBRUARI 2021

Johan Wäborg

Iconovo AB (publ) meddelade idag att bolaget har tecknat sitt första avtal med Monash University för att utföra beställt utvecklingsarbete av inhalerad oxytocin i ICOone®. Denna första arbetsorder har ett värde på 99 000 euro och betalas i tre omgångar varav den första förväntas inom 3 månader. Denna ersättning är en betalning utöver tekniktillgångsersättningen på 900 000 euro.

“Samarbetet med Monash University fortskrider och är nu mer formaliserat genom att vi har kommit överens om vad som ska levereras, vilket ger den första ordern för utvecklingsarbete,” säger Iconovos VD Johan Wäborg. “Vi ser fram emot att se detta projekt gå in i den kliniska fas 1-studien, som är planerad till i år.”

I december 2020 undertecknade Iconovo ett utvecklingsavtal med Monash University i Australien för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone, som verifierar lämpligheten av ICOone för användning med innovativa läkemedel. Avtalet ger Monash en exklusiv global rätt att använda ICOone med oxytocin för att förhindra blödning efter förlossningen hos havande kvinnor.

Avtalet har en stegvis ersättning för tekniktillgång på 900 000 euro som kommer att utlösas av milstolpar i projektets kliniska studiefas, där den första av tre milstolpar kommer att betalas som en inledande avgift för att licensiera produkten som omfattas av en positiv fas 1-studie som planeras till 2021. Dessutom kommer Monash göra milstolpsbetalningar till Iconovo för uppdragsutvecklingsarbete. Royaltyersättning från försäljning under en 20-årsperiod från lanseringen ligger inom intervallet 5–10%, som tidigare kommunicerats för liknande avtal.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Lund, December 21, 2020. Iconovo AB (publ) today announced that the company has signed a development agreement with Monash University for the development of inhaled oxytocin in ICOone®. The agreement verifies the suitability of ICOone for use with innovative pharmaceuticals. Monash University’s Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) is leading the development project supported by a research agreement with Janssen Pharmaceutica N.V., part of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, and ongoing support from long term partner GSK.

The agreement gives Monash an exclusive global right to use ICOone with oxytocin to prevent postpartum haemorrhage in women giving birth. The agreement has a staged technology access fee of €900,000 that will be triggered by milestones in the clinical trial stage of the project where the first out of three milestones will be paid as an exercise fee to license the device subject to a positive Phase 1 trial that is planned for 2021. In addition, Monash will pay Iconovo for commissioned development work through milestones that are yet to be defined. Royalties from sales over a 20-year period from launch will be in the 5 – 10 % range, as previously communicated for similar agreements.

“We are excited to be contributing with ICOone and our inhalation know-how to such an important medical innovation. There is a huge need to ease administration of oxytocin so that these unnecessary and tragic deaths can be reduced all over the globe. In this project, we all come together to make great things happen,” said Johan Wäborg, CEO of Iconovo.

“For Iconovo, this project will broaden our experience to include innovative development and we look forward to many more such projects where we can use our inhalation experience. It sends a clear signal that these innovation-focused partners see ICOone as a promising inhaler for innovative applications. We are very pleased that we now have commercial royalty bearing agreements for all Iconovo’s three platforms,” continued Johan Wäborg.

Currently, injectable oxytocin is used to prevent postpartum hemorrhage (PPH) after childbirth. It is recommended by the WHO that women should receive an injected dose of oxytocin during the third stage of labor to prevent PPH. An inhaled formulation can provide important advantages such as ease of use, cheaper transport and storage without cold chain and no handling of used needles and syringes. It is particularly important in parts of the world where infrastructure is less developed, like in rural parts of Africa or Asia. To remove the need for a cold-chain and the management of hazardous waste will be a great cost reduction and potentially help eliminate disease spreading by infected needles. Iconovo estimates that there are 115 million live births in the region of interest, whereof 65 million are in rural areas with the greatest need. Iconovo believes that the product will be used in 15 – 20 % of live births in rural areas. In the future there is a possibility that also other markets like USA and Europe will open for inhaled oxytocin as a safer, non-invasivealternative to injections.

“This is an exciting opportunity to expand this collaboration between industry and academia to develop an important healthcare innovation that aims to address a critical unmet medical need,” said Monash University’s Professor Michelle McIntosh, who has pioneered the inhaled delivery of oxytocin. “There is a massive ripple effect when a mother dies – it's a very significant burden for these families and communities, and we are committed to bringing gold-standard care to all mothers.”

ICOone is a single-dose inhaler designed for ultra-low manufacturing cost and easy operation. In these areas, ICOone is particularly suitable since it can deliver one dose at a low price-point and with a mode of operation that requires a minimum of training. Therefore, ICOone supports the potential of delivering an inhaled oxytocin product at an affordable price point comparable to other uterotonic options available in low- and middle-income countries.

About PPH
PPH, a condition of excessive blood loss after birth, is the leading cause of maternal mortality globally, resulting in an estimated 60,000 deaths per year, overwhelmingly in resource-limited countries. Most deaths resulting from PPH could be avoided if access to suitable medical innovation were available. It is effectively managed in developed countries using the gold standard therapy, oxytocin, a manufactured form of a natural hormone. Accessibility to quality oxytocin in resource-poor countries is, however, limited as current products are only available in an injectable form requiring supply and storage under refrigerated conditions and trained personnel to administer the product safely.

About ICOone®
ICOone is a unique, patented dry powder inhaler for single use. The smart design generates an ultra-low manufacturing cost combined with simple and discreet use. It is particularly suitable for short-term treatment and as-needed use as it provides an unsurpassed low treatment cost and price point for treatments with a low number of doses. The simple design also enables patients and caregivers to learn how to handle the inhalers with minimal training. ICOone can deliver large inhalation doses that are well protected against moisture, an important factor for many biomolecules.

About Monash University’s Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS)
MIPS has formed an alliance with a number of industry partners, including Janssen Pharmaceutica N.V., part of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, and GSK, as well as philanthropic organisations such as the McCall MacBain Foundation, to develop a novel, temperature-stable formulation of oxytocin. The 2020 QS World University Rankings by Subject ranked Monash University number two in the world for Pharmacy and Pharmacology. The University has also retained a long-held position as Australia’s and the Asia-Pacific’s number one University for Pharmacy and Pharmacology, and since the subject rankings were introduced in 2011 has consistently ranked in the most elite group of Pharmacy and Pharmacology programs worldwide with an average top ten ranking.

For further information, please visit https://www.monash.edu/pharm/research/pharmaceutical-sciences.

Lund, 21 december, 2020. Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har tecknat ett avtal med Monash University för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone®. Avtalet bekräftar lämpligheten att använda ICOone för innovativa läkemedelsprojekt. Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) leder utvecklingsprojektet i ett forskningssamarbete med Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies inom Johnson & Johnson, med löpande stöd från långtida partnern GSK.

Avtalet ger Monash University en exklusiv global rättighet att använda ICOone med oxytocin för att förebygga blödning postpartum hos födande kvinnor. Avtalet har stegvisa betalningar av en s.k. technology access fee på €900,000 som kommer att betalas i tre olika milstolpar under den kliniska utvecklingen, där den första milstolpen kommer betalas som en licensavgift för projektet efter en positiv fas 1 studie som är planerad till 2021. Monash kommer också att betala Iconovo för stödjande utvecklingsarbete i projektet genom ytterligare betalningar som ännu inte har avtalats. Avtalet ger royalties över en 20-årsperiod från lansering som kommer att ligga i intervallet 5 – 10 %, vilket är samma som tidigare kommunicerats för liknande avtal.

“Vi är väldigt glada att kunna bidra med ICOone och vårt inhalationskunnande till en otroligt viktig ny medicinsk innovation. Det finns ett stort behov av att förenkla administrationen av oxytocin så att dessa onödiga och tragiska dödsfall kan reduceras i hela världen. I detta projekt går vi alla samman för att få viktiga saker att verkligen hända” säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.

“Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten till innovativa utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att dessa innovations-fokuserade spelare ser ICOone som en passande inhalator för innovativa applikationer. Vi är mycket glada att vi nu har kommersiella royaltyavtal för tre inhalationsplattformar från Iconovo” fortsätter Johan Wäborg.

I dag används injicerat oxytocin för att förhindra blödning postpartum (eng: postpartum hemorrhage PPH) efter barnfödsel. WHO rekommenderar att kvinnor bör få en injicerad dos av oxytocin under det tredje stadiet av förlossningen för att förhindra PPH. En inhalerad beredning ger viktiga fördelar såsom en lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Det är speciellt viktigt i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad, som på landsbygden i Afrika och Asien. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomspridning genom infekterade nålar. Iconovo estimerar att det sker 115 miljoner födslar i det aktuella området per år varav 65 miljoner är på landsbygden där behovet är som störst. Iconovo tror att produkten kan komma att användas vid 15 – 20 % av födslarna på landsbygden. I framtiden finns det även en möjlighet att marknader som Europa och USA kommer öppna upp för inhalerat oxytocin som ett säkrare non-invasivt alternativ till injektioner.

“Det här är en spännande möjlighet att öka samarbetet mellan industrin och den akademiska världen för att utveckla viktiga innovationer inom sjukvården för att lösa angelägna medicinska behov” säger Professor Michelle McIntosh vid Monash University som har varit en pionjär i utvecklingen av inhalerat oxytocin. “Det ger stora ringar på vattnet när en mamma dör – det är en tung börda för både familjen och samhället och vi har tagit på oss ett ansvar för att ge dessa gravida kvinnor tillgång till den bästa behandlingen.”

ICOone är en engångsinhalator designad för en ultra-låg tillverkningskostnad och enkel användning. Inom detta behandlingsområdet är ICOone speciellt lämplig eftersom den kan leverera en inhalerad dos till ett lågt pris och med ett enkelt användningssätt som kräver minimal instruktion. ICOone stödjer därför ambitionen att utveckla ett inhalerat oxytocin till ett rimligt pris jämfört med andra uteruskontrakterande alternativ i låg- och medelinkomst-länder.

Om Blödning postpartum (eng: postpartum hemorrhage PPH)
Blödning postpartum är ett tillstånd av excessiv blödning efter förlossning, är den vanligaste orsaken till mödradödlighet globalt, beräknas orsaka 60 000 dödsfall per år och majoriteten sker i resursbegränsade länder. De flesta dödsfall i blödningar efter förlossning skulle kunna undvikas om lämplig medicinsk behandling fanns tillgänglig. Det behandlas effektivt i resurs-starkare länder genom att använda bästa tillgängliga terapi som är oxitocin, en tillverkad form av ett naturligt hormon. Tillgängligheten till högkvalitativt oxytocin är i dag begränsad i resurssvaga länder av att endast injicerbart oxytocin finns tillgängligt som kräver transport och förvaring i kylskåpstemperatur och utbildad personal för att ge produkten på ett säkert sätt.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS)
MIPS har bildat en allians med ett antal industriella partnerföretag, inklusive Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies i Johnson & Johnson gruppen, och GSK, såväl som filantropiska organisationer såsom McCall MacBain Stiftelsen, för att utveckla nya temperaturstabila formuleringar av oxytocin. 2020 QS World University Rankings by Subject rankade Monash University som nummer två i världen inom Farmaci och Farmakologi. Universitetet har länge hållit en position som Australiens och Asien-Stillahavsområdets främsta universitet inom farmaci och farmakologi, och sedan ranking systemet introducerades 2011 har universitetet konsekvent rankats i elitgruppen inom farmaci och farmakologi globalt med en genomsnittlig topp-10 rankning.

För mer information, besök
https://www.monash.edu/pharm/research/pharmaceutical-sciences.

Hög leveranstakt i kundprojekten

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  apr-sep 2020 apr-sep 2019 jan-sep 2020 jan-sep 2019 jan-dec 2019
Nettoomsättning 5 754 3 474 10 111 11 737 11 737
Rörelseresultat -2 304 -2 036 -13 104 -4 567 -11 774
Periodens kassaflöde -3 640 -4 908 -17 069 -12 299 36 106
Resultat per aktie (SEK) före full utspädning -0,25 -0,26 -1,62 -0,57 -1,68
Likvida medel 72 087 40 751 72 087 40 751 89 156
Eget kapital 97 245 60 125 97 245 60 125 108 794
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 6 776 000 7 776 000 6 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 4 3 4 3 3

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

Väsentliga händelser under 1 JUNI – 30 SEPTEMBER

 • Iconovo har tecknat ett regionalt licensavtal avseende know-how med BNC Korea Co Ltd. Avtalet ger exklusiva rättigheter att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera två kapselformuleringar tillsammans med ICOcap i territoriet. Affären har ett värde om kEUR 550 samt framtida royaltys på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen.
 • United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalatonsplattformen ICOres.

Väsentliga händelser under 1 JANUARI – 30 JUNI

 • Amneal kom in som ny partner i utvecklingen av Iconovos projekt med generisk Symbicort. Amneal tar över alla förpliktelser enligt gällande avtal från CBC. Projektet kommer att fortlöpa enligt plan.
 • Kapselinhalatorn ICOcap har blivit CE-märkt för användningen i kliniska studier och kan köpas direkt från Stevanato som är tillverknings- och distributionsparter.
 • Med anledning av Covid-19 så ser Iconovo endast en begränsad påverkan i dagsläget och framöver. Bolaget har de varor som behövs på lager och försäljningen är inte fysisk. Den största påverkan som bedöms skulle kunna inträffa är viss försening i utvecklingen i det fall bolagets personal skulle insjukna.
 • Gunnar Gårdemyr valdes in i styrelsen på årsstämman. Gunnar har en ekonomiexamen från Lunds Universitet och mer än 35 års erfarenhet från läkemedels- och biotechbranschen. Tidigare positioner inkluderar VD på Targovax AS, ansvarig M&A på Nycomed, ansvarig global marknadsföring på Ferring.
 • Orest Lastow övergick till rollen som bolagets Chief Technology Officer (CTO) och Johan Wäborg anställdes som ny VD för Iconovo i april. Orest Lastow, är en av medgrundarna och en av de största aktieägarna tillsammans med bolagets styrelseordförande. Orest har tidigare kombinerat tjänsten som VD med CTO rollen och kommer nu att fullt ut att axla rollen som bolagets CTO. Orest är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och fokuserar nu på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.
 • Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av 200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 000 SEK.
 • Kinesiska Patentverket avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOres. Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det tredje patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent, två europeiska och ett japanskt). Patenten beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOone (den har sedan tidigare två godkända svenska patent). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos vaccinprojekt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Iconovo har rekryterat en Director Product Management samt en Director Alliance Management. Detta ska ge fokus på kundernas behov och möjliggöra leverans av kundprojekt på ett planenligt effektivt sätt och med hög kvalitet.

VD KOMMENTAR

STARKASTE KVARTALET PÅ TRE ÅR
Under tredje kvartalet gjordes betydande framsteg i projekten, flera milstolpar uppnåddes och kunde faktureras till Amneal och Intas. Försäljningen för kvartalet uppgår till 5,8 miljoner kronor och vi gör därmed det starkaste kvartalet på tre år.

GENERISK SYMBICORT
Amneal-projektet med en generisk version av Symbicort i ICOres befinner sig nu i sin slutfas, och arbete med de sista milstolparna kommer att ske det närmsta kvartalet. Därefter kommer den tekniska slutleveransen att utföras i början av nästa år och kunden påbörjar farmakokinetiska studier. Syftet med studierna är att kontrollera att vår produkt ger patienten samma upptag av läkemedel som originalprodukten.

Med slutförd teknisk leverans i början av nästa år och med ett antagande om positiva studier betyder det att lansering bör kunna ske i europeiska länder från början till mitten av 2023. Denna tidpunkten innebär också start av royaltyintäkter för Iconovo från denna produkten.

ViKTIGT NYTT AVTAL
I början av juli kunde vi avisera ett nytt kundavtal med BNC Korea, och i samband med undertecknandet betalades en technology access fee om 150 000 EUR. Avtalet gäller utvecklingen av generiska formuleringar för Seebri och Ultibro vilka ska användas i vår ICOcap-inhalator.

Det är ett viktigt avtal av flera anledningar. Att ha aktiva kunder och affärer igång i Asien kommer att hjälpa oss att etablera fler projekt i denna del av världen. Det avtalade territoriet har i dag cirka 2,7 miljarder invånare och de är både kraftigt tilltagande i antal och i köpkraft. I en nära framtid kan denna del av världen drastiskt öka sitt behov och konsumtion av inhalationsläkemedel. Territoriet motsvarar i dag cirka 15% av den globala Seebri och Ultibro försäljningen vilket innebär att resterande 85% är kvar som en möjlighet för nytt kontrakt.

Avtalet innebär även att vi har fått en verifikation på att en modell med tidig egenutveckling av vissa intressanta formuleringar gör våra projekt ännu mer kommersiellt gångbara. Eftersom det leder till en mer färdig produkt blir det också lättare för kunden att ingå avtal.

ÖVRIGA FRAMSTEG UNDER Q3
Även för vårt ICOres-projekt med Intas gjordes bra framsteg i projektet under Q3 med efterföljande fakturering av milstolpar. Intas-projektet går in i en ny fas under början av nästa år då en period av teknisk leverans påbörjas. Vi räknar med att hela projektet kommer vara färdiglevererat i slutet av 2022.

COVID-19
Covid-19 har påverkat Iconovo minimalt, och arbetet med våra projekt löper på enligt plan. I affärsutvecklingen går det också utmärkt att hålla hög aktivitet genom virtuella möten. Vi ser fram emot och planerar att åter knyta kontakt med våra kunder via fysiska möten så fort det blir möjligt.

INVESTERINGAR FÖR ÖKAD KAPACITET OCH KUNDFOKUS
Vi har den senaste tiden gjort många investeringar som ska hjälpa oss att utöka vår kapacitet, sätta ytterligare fokus på projektgenomförande samt göra oss ännu bättre i vår nykundsbearbetning.

Under perioden juli – oktober har vi tillsatt fyra nya högst kvalificerade personer: en formulerare, en mekanikkonstruktör, en person ansvarig för kommersiella samarbeten och kundrelationer samt en senior projektledare.

Dessutom bygger vi även upp effektivitet och kapacitet genom flera investeringar, däribland att kvalitetssystemet anpassas för att möta kraven från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, modern HPLC-utrustning har införskaffats och två nya formuleringslabb är färdigställda. De senare kommer att leda till högre kapacitet och effektivitet. Samtidigt har flera patent, mönsterskydd och varumärken också registrerats. Sist men ej minst går våra investeringar kring utvecklingen av nya plattformen ICOpre enligt plan.

Jag ser de investeringar som vi nu gör som helt nödvändiga att för att utveckla företaget, hålla tempot och öka vår kommersiella framgång.

Våra investeringar leder till att kassaflödet påverkas, men samtidigt balanseras det upp av en god fakturering. Vi är i dag välkapitaliserade och hade i slutet av september 72 miljoner kronor i kassan. Med vår nuvarande burn rate beräknas vårt kapital räcka i drygt 3 år. Detta tar oss in i perioden då vi beräknas få royalties vilket ska ge en god lönsamhet i företaget.

POSITIVT INFÖR NÄSTA KVARTAL
Vi håller nu samma höga tempo i leveransen av kvarvarande milstolpar under resten av året. Vi förväntar oss därför att vi under Q4 kommer att kunna fakturera i samma utsträckning som under Q3.

LUND 27 OKTOBER 2020

Johan Wäborg

Genombrott i Asien med ett fjärde royaltyavtal

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  apr-jun 2020 apr-jun 2019 jan-jun 2020 jan-jun 2019 jan-dec 2019
Nettoomsättning 2 425 3 028 4 357 8 263 11 737
Rörelseresultat -5 819 -2 800 -10 800 -2 532 -11 774
Periodens kassaflöde -9 697 -4 584 -13 429 -7 391 36 106
Resultat per aktie (SEK) före full utspädning -0,82 -0,38 -1,37 -0,31 -1,68
Likvida medel 75 727 45 659 75 727 45 659 89 156
Eget kapital 99 220 61 893 99 220 61 893 108 794
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 6 776 000 7 776 000 6 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 3 3 3 3 3

**Antalet avtal vid utgången av perioden. Efter perioden har ytterligare ett royaltyavtal tecknats.

Väsentliga händelser under 1 april – 30 juni

 • Amneal kom in som ny partner i utvecklingen av Iconovos projekt med generisk Symbicort. Amneal tar över alla förpliktelser enligt gällande avtal från CBC. Projektet kommer att fortlöpa enligt plan.
 • Kapselinhalatorn ICOcap har blivit CE-märkt för användningen i kliniska studier och kan köpas direkt från Stevanato som är tillverknings- och distributionsparter.
 • Kinesiska Patentverket avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOres. Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det tredje patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent och två europeiska). Patenten beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort.
 • Med anledning av Covid-19 så ser Iconovo endast en begränsad påverkan i dagsläget och framöver. Bolaget har de varor som behövs på lager och försäljningen är inte fysisk. Den största påverkan som bedöms skulle kunna inträffa är viss försening i utvecklingen i det fall bolagets personal skulle insjukna.
 • Gunnar Gårdemyr valdes in i styrelsen på årsstämman. Gunnar har en ekonomiexamen från Lunds Universitet och mer än 35 års erfarenhet från läkemedels- och biotechbranschen. Tidigare positioner inkluderar VD på Targovax AS, ansvarig M&A på Nycomed, ansvarig global marknadsföring på Ferring.

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars

 • Orest Lastow övergick till rollen som bolagets Chief Technology Officer (CTO) och Johan Wäborg anställdes som ny VD för Iconovo. Orest Lastow, som är en av medgrundarna och en av de största aktieägare tillsammans med bolagets styrelseordförande, har tidigare kombinerat tjänsten som VD och CTO och kommer nu att fullt ut att axla rollen som bolagets CTO. Orest är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och kommer nu att fokusera på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.
 • Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av 200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 000 SEK.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det andra patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent och ett europeiskt). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOone (den har sedan tidigare två godkända svenska patent). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos vaccinprojekt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Iconovo har tecknat ett regionalt licensavtal avseende know-how med BNC Korea Co Ltd. Avtalet ger exklusiva rättigheter att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera två kapselformuleringar tillsammans med ICOcap i territoriet. Affären har ett värde om kEUR 550 samt framtida royaltys på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen.

VD KOMMENTAR

Vårt fjärde royaltyavtal
Den 8:e juli kunde vi annonsera att vi nu ingått vårt fjärde royaltyavtal med företaget BNC Korea baserat i Seoul, Sydkorea. Med detta avtal gör vi ett viktigt insteg på de asiatiska marknaderna med en partner som känner till dessa marknader. En viktig komponent är också att det handlar om två olika formuleringar, Seebri och Ultibro generika. En del av utvecklingsarbetet har redan tidigare utförts. Vi kan därför förvänta oss en snabbare utvecklingsfas och att produkten därmed är redo för lansering vid patentutgång. Den ingångna affären motsvarar 15% av dagens globala marknad och det innebär att övriga 85% av den globala marknaden ligger öppen för licensiering.

Hög aktivitet genom Covid-19 tider
Jag tillträdde VD tjänsten under april mitt i en period då Covid-19 tog fart överallt och tvingade oss alla till att leva väldigt annorlunda liv. På Iconovo togs situationen snabbt på största allvar och alla rekommenderade insatser och restriktioner sattes in. Personalen är vår viktigaste resurs och vi är måna om att hålla varandra friska. Vi har så här långt ej haft någon påverkan av sjukdom och fortsätter nu i höst att följa folkhälsomyndighetens och UDs rekommendationer.

Eftersom vi ej är beroende av några leveranser från andra delar av världen som haft lock-down så kan vårt tekniska och laborativa arbete fortskrida obehindrat. Våra projekt håller tiden.

Vi blir däremot indirekt drabbade genom att vi som globalt inriktat bolag har många existerande och potentiella kunder i länder som har lock-down och det gör en del processer och handläggningar långsammare.

En oväntad uppsida för oss har varit att det kunnat hållas många aktiva diskussioner på affärsutvecklingssidan och det har varit mycket lättare att få till möten. Jämfört med ett normalt kvartal kan sägas att Q2 varit synnerligen aktivt. Klart är att nykundsbearbetning ofta blir effektivare av att kunna träffas. Vi håller dock momentum med mycket virtuella möten, men ser fram emot att kunna hålla fysiska möten så fort det blir möjligt.

Vi växer
Under Q2 och sommarmånaderna fullföljdes två rekryteringar som är av stor vikt för uppskalning av vår verksamhet. En Sr. Mechanical Engineer och en Formulation Scientist kommer att starta under hösten. Vidare initierades rekryteringen av två positioner som ska medverka till att bygga den kommersiella delen av vår verksamhet stark. En projektansvarig behövs för att koordinera nya projekt och vi behöver en person med kommersiellt driv för att säkra viktiga samarbeten. Vi har som ambition att bli väldigt duktiga på att ligga nära kunden, proaktivt initiera dialog, följa upp, se tillfällen till merförsäljning och uppsöka nya kunder för att säkra kontrakt som passar väl med vår strategi. Vi förväntar oss avsluta rekryteringarna under Q3 och att personerna kan tillträda runt årsskiftet.

Övriga framsteg under Q2
Q2 2020 kunde vi fakturera två milstolpar under Amneal projektet. Att ha tillbaka Amneal i Symbicort generika projektet känns riktigt kul och vi märker på engagemanget att detta är ett projekt av stor strategisk vikt även för dem. Utöver denna milstolpe intäktfördes även en del löpande utvecklingsarbete för andra kunder.

Under andra kvartalet intensifierades arbetet med att utveckla ICOpre. Under sommarmånaderna kunde ett av de tre framtagna koncepten väljas ut som det bästa alternativet och framöver kommer nu utvecklingsarbetet fokuseras helt kring detta koncept. ICOpre är ekvivalent med GlaxoSmithKlines Ellipta inhalator som i dag används för fem olika produkter. Utvecklingen av ICOpre är ett stort strategiskt steg mot att utveckla en kvalitetsprodukt som kan ta del av denna marknad som är beräknad att 2024 nå över 5 miljarder USD årligen. 2025 är året då patentskyddet på första produkten försvinner och marknaden öppnas för generiska versioner. Vi kommer då vara redo med en inhalator som bygger på egenutvecklade teknik och därmed kan användas för att lansera generiska produkter.

Vid förra årets strategidagar identifierades ICOpre satsningen som nu utgör en viktig strategisk satsning framåt och vi har nu full fart i utvecklingen av denna nya plattform. I år kommer vi titta på hur Iconovo kan utvecklas på lång sikt för att maximera värde och nyttja vår unika kompetens.

I höst kommer vi arbeta vidare med genomförandet av våra existerande kundprojekt och vi kommer fortsätta arbeta hårt med affärsutveckling för att ta nya affärer.

Nu är alla tillbaka efter semestern med fulladdade batterier och vi ser nu fram emot en aktiv och händelserik höst.

LUND 19 AUGUSTI 2020

Johan Wäborg

Iconovo announced July 8th that a regional licensing agreement had been signed with BNC Korea regarding the development of two inhalation capsule formulations for generic Ultibro® and Seebri® for ICOcap®. The agreement gives BNC Korea exclusive rights in a territory consisting of Korea, Japan, China, Taiwan, Russia, the CIS Countries and the Southeast Asian Countries (including Turkey). The deal has a milestones value of EUR 550.000 whereof EUR 150.000 is to be paid as an access fee. Iconovo estimates that most of the value will be in future royalty payments and not milestones payments.

Ultibro® and Seebri® are approved for the treatment of COPD. Ultibro® Breezhaler® generated sales of USD 427 million and Seebri® Breezhaler® generated sales of USD 121 million according to the 2019 annual report of Novartis. In the announcement from July 8th the share of global sales 2019 was estimated to 25%. Iconovo’s new changed estimate is that approx. 15 % of global sales 2019 comes from the territory that is licensed to BNC Korea (territorial sales 2019 of approx. USD 82 million for both products instead of earlier communicated EUR 140 million).

Taking a dynamic view on the business opportunity Iconovo estimates that Asia and the BNC territory gradually and substantially will increase the value of the business over the 20-year royalty term. High population growth in Asia is a strong driver as it is corresponding to approx. 40-50% of the total global population increase for the next 10 years (UN, World Population Prospects 2019). Additionally, this part of the world is seeing strong economic growth with increased health expenditure per capita enabling more people to prioritize healthcare.

The remaining territory, still available for licensing, represents approx. 85% of the Ultibro® and Seebri® world market. In 2019 this market corresponded to a value of approx. USD 466 million, whereof Europe is the largest opportunity.

Iconovo is in an advanced stage of the development of the capsule formulations, thus believes that its future partners can launch in the first wave of generic products, later to be followed by late comers to the market. Iconovo believes that a feasible market share for its licensed capsule products is 13 – 20% based on normal order-of-entry models in the pharmaceutical industry considering the higher replaceability between generically approved products[1]. The market uptake speed is slower for generic inhalation products than for generic tablets. Iconovo expects that 80 % of the peak market share can be reached after 2 years on a country-by-country level[2], although the launches may happen over a number of years thereby lowering the consolidated regional uptake speed.

Iconovo is entitled to royalties on net sales of BNC Korea and their net sales will be affected by the number and sub-licensing terms agreed with their distributors. Royalties from future sales will be a mid-single digit percentage of sales, depending on country and distribution setup.

In addition, Iconovo will be entitled to royalties from Stevanato based on the separate sales of the ICOcap capsule inhalers, but it will be a lower value as the cost of the each ICOcap inhaler is a small share of the overall market price.

About ICOcap®
ICOcap is a robust capsule-based dry powder inhaler with a unique grip-friendly one-piece hinge design that ensures ease of use. It is currently designed with a low flow resistance but can be customized to a flow resistance of choice. ICOcap™ is available from Stevanato.

About COPD
COPD is a combination of inflammation in the airways and destruction of the lung tissue. The disease progresses slowly over many years and the main cause is tobacco smoking. Patients with COPD have difficulty breathing, and experience fatigue and a lack of energy. There is no cure for COPD, and the treatment goal is to try to stop further deterioration and destruction
of the pulmonary alveoli. According to WHO, COPD was the third most common cause of death in the world with 3 million deaths. The number of people living with COPD worldwide was estimated to be 251 million.

About BNC Korea
BNC Korea Co., Ltd was founded in 2007 and is enlisted on KOSDAQ market in Korea. The company has been developing biologicals and pharmaceuticals which have differentiating characteristics meeting unmet medical needs in the disease treatment market. Also, the company has been operating business in the field of medical device like HA Filler, tissue restoration material and wound healing agents and biopharmaceuticals like botulinum toxin strain type A for aesthetic purpose. Currently, the company has been establishing manufacturing facility for pharmaceutical of oral dosage form and injectables.

More information about the company can be found at https://www.bnckorea.co.kr

BNC Korea Co.,Ltd is based in Daegu and Seoul in Korea. Manufacturing site is located at Daegu and Sejong city of Korea.

[1] Kalyanaram 2008, InPharmation, IQVIA, Kremer 2008
[2] InPharmation

Iconovo meddelade den 8 juli att företaget hade tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. Licensavtalet avser två generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Affären har ett milestone-värde på 550.000 EUR varav en access-fee på 150.000 EUR. Iconovo förväntar att största delen av värdet kommer från framtida royalty-betalningar och inte från milestone-betalningar.

Ultibro® och Seebri® är godkända för behandling av KOL. Ultibro® Breezhaler® hade en försäljning på USD 427 miljoner och Seebri® Breezhaler® hade en försäljning på USD 121 miljoner enligt den senaste årsredovisningen för 2019 från Novartis. I pressmeddelandet från den 8 juli estimerades att 25 % av värdet kom från territoriet. Iconovos’s nya förändrade estimat är att 15 % av den globala försäljningen 2019 kommer från BNC Koreas territorium (försäljning av cirka USD 82 miljoner för båda produkterna istället för EUR 140 miljoner som tidigare kommunicerats).

Med en dynamisk syn på affärsmöjligheten förväntar Iconovo att Asien och därmed BNC Korea’s territorium kommer att öka gradvis och substantiellt i värde över den 20-åriga royalty perioden. En hög befolkningstillväxt i Asien kommer driva utvecklingen då regionen svarar för 40 – 50 % av den globala befolkningstillväxten under den kommande 10-årsperioden (UN, World Population Prospects 2019). Dessutom upplever denna del av världen en stark ekonomisk tillväxt med ökande konsumtion av hälsovård per kapita då hälsovård prioriteras.

Resterande territorium är fortfarande tillgänglig för en licensaffär och motsvarar de återstående 85 % av världsmarknaden för Ultibro® och Seebri®. Under 2019 motsvarade denna marknad ett värde på cirka USD 466 miljoner, där Europa är den största möjligheten.

Iconovo är långt framskriden i utvecklingen av kapselformuleringarna och förväntar därför att våra framtida partners kan lansera i den första vågen av generiska produkter, för att senare följas av ytterligare eftersläntrande generiska produkter. Iconovo förväntar att detta ger en möjlighet till en marknadsandel på 13 – 20 % för kapselprodukterna baserat på normala “order-of-entry” modeller i läkemedelsindustrin och i beaktande av den högre grad av utbytbarhet mellan generiska produkter[1]. Marknadsupptaget är långsammare för generiska inhalationsprodukter än för generiska tabletter. Iconovo förväntar att 80 % av den maximala marknadsandelen kan nås efter 2 år på den enskilda landsmarknaden[2], även om lanseringarna kommer att ske över ett antal år och därmed sänker den konsoliderade regionala upptagshastigheten.

Iconovo kommer erhålla royalty-betalningar på BNC Koreas nettoförsäljning vilken i sin tur kommer påverkas av antalet och villkoren för sub-licensaffären med deras distributörer. Framtida royalties ligger på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen beroende på marknad och distributionsavtal.

Iconovo kommer även erhålla royalties från Stevanato baserat på den separata försäljningen av ICOcap inhalatorer till BNC Korea, men det motsvarar ett lägre värde då kostnaden för ICOcap inhalatorn motsvarar en liten andel av marknadspriset.

Om ICOcap®
ICOcap® är en robust kapselinhalator med en unik greppvänlig design, ett patenterat
integrerat lock som gör den lätt att använda. ICOcap® är designad med ett lågt inhalationsmotstånd men kan anpassas till önskat inhalationsmotstånd. ICOcap® är direkt tillgänglig från Stevanato för snabb produktlansering och konkurrenskraftigt pris.

Om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad (lungemfysem). Sjukdomen utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Vid KOL får patienten svårare att andas, blir trött och orkar mindre. KOL går inte att bota varför behandlingen går ut på att försöka hejda en fortsatt försämring och förstörelse av lungblåsorna. Enligt WHO, är KOL den tredje vanligaste dödsorsaken i världen med 3 miljoner dödsfall. Antalet personer som lever med KOL globalt uppskattas till 251 miljoner.

Om BNC Korea
BNC Korea Co., Ltd grundades 2007 och är noterat på KOSDAQ i Sydkorea. Företaget utvecklar biologiska och andra läkemedel med differentierade egenskaper för att lösa medicinska behov på behandlingsmarknaden. Företaget säljer produkter inom området medicinteknik såsom hyaluronsyrafyllare, vävnadsersättare och sårläkning och biologiska läkemedel såsom botulinum toxin typ A för estetisk användning. Företaget bygger för närvarande en ny tillverkningsanläggning för tillverkning av orala beredningar och injektionsläkemedel.

Mer information om företaget kan du finna på: https://www.bnckorea.co.kr

BNC Korea Co., Ltd är baserat i Daegu och Seoul i Sydkorea. Tillverkningen är baserad i Daegu och Sejong city i Sydkorea.

[1] Kalyanaram 2008, InPharmation, IQVIA, Kremer 2008
[2] InPharmation