Iconovo AB (publ) bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag, onsdagen den 26 maj kl. 13:00–15:30 CET.

Kapitalmarknadsdagen kommer att fokusera på Iconovos omvandling till ett kommersiellt läkemedelsbolag och belysa bolagets potential inom de tre nyligen kommunicerade strategiska områdena generiska inhalationsprodukter, innovativa inhalationsprodukter samt egen försäljning av inhalationsgenerika genom Iconovo Pharma.

Under dagen kommer både talare ur företagsledningen och externa gästtalare att hålla anföranden. Det kommer även att bli moderatorledd frågestund då deltagare kommer att kunna ställa frågor till föreläsarna.

Eventet, som genomförs på engelska, kommer att direktsändas och finnas tillgängligt på vår webbplats https://iconovo.se/capital-markets-day/. Agendan till eventet bifogas detta PM.

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag att samarbetet med det amerikanska läkemedelsbolaget Amneal utvidgas till att nu inkludera ytterligare territorier som leder till att den kommunicerade potentialen för framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas till 110 – 220 MSEK (13,2 – 26,4 MUSD). Iconovo har också förvärvat licensen att sälja Amneals generiska versioner av Symbicort® i de Nordiska länderna med en potential att generera mellan 80 – 100 MSEK.

Iconovo och Amneal utvecklar en generisk Symbicort i inhalatorn ICOres®. Projektet är nu på väg in i slutfasen, och Amneal har inlett uppbyggnaden av den kommersiella tillverkningen för en global marknad. Det ursprungliga avtalet omfattade främst försäljning i Europa, men även Kanada, Australien, Ryssland och några mindre tillväxtmarknader. Det nya utökade avtalet ger Amneal rätten att sälja även i USA och Kina. Härmed täcks nu ca 90% av den globala Symbicort marknaden in av avtalet.

”Vi är väldigt glada över att ha kunnat utöka vårt avtal med Amneal. Det är en mycket stark och positiv signal på att Symbicort i inhalatorn ICOres är en produkt med stor internationell potential. Ekonomiskt är detta en viktig händelse för Iconovo”, säger Iconovos VD Johan Wäborg.

“Symbicort är ett perfekt exempel på en komplex generikaprodukt som vi siktar på att ta till marknad under de kommande åren”, säger Gregory Sgammato, Head of Global Corporate Development på Amneal. “Det är en drug-device kombination med högt värde inom luftvägsområdet vilket säkerställer att det förblir en attraktiv global möjlighet i den närmsta framtiden. Iconovo har varit en fantastisk partner och vi ser fram emot att samarbeta med dem när vi lanserar och kommersialiserar denna produkt.”

Iconovo har tidigare kommunicerat att den europeiska marknaden kan generera årliga royalty-intäkter på mellan 5,2 och 10,3 MUSD. Denna bedömning har nu uppdaterats till 13,2 och 26,4 MUSD vilket nu även inkluderar både nya territorier och de som fanns i det ursprungliga kontraktet.

Iconovo tar över rättigheten till marknadsföring och försäljning av Symbicort i Norden
Det nya avtalet med Amneal omfattar även rätten till marknadsföring och försäljning av ICOres Symbicort på den nordiska marknaden.

Den nordiska marknaden för Symbicort uppgick 2020 till 800 MSEK. Priserosionen i regionen är stabil och låg de senaste åren kring 4% per år. Iconovo bedömer att bolaget kan nå en marknadsandel på 15-20 % och kan då realisera en intäkt på mellan 80 och 100 MSEK årligen när full marknadspotential uppnåtts.

Marknadsföring och försäljning av ICOres Symbicort på den nordiska marknaden kommer att utföras av Iconovo Pharma, som blir en nystartad läkemedelsdivision inom Iconovo AB. Satsningen är i linje med Iconovos långsiktiga strategi att gå högre upp i värdekedjan. Iconovo besitter unik kunskap kring utveckling av läkemedel inom torrpulverinhalation och är mycket väl positionerade för att marknadsföra dessa läkemedel i de Nordiska länderna.

”Eftersom Iconovo är ett svenskt bolag med lång erfarenhet av den nordiska marknaden är detta ett mycket lämpligt tillfälle att nu även bli ett läkemedelsbolag. För oss är detta därför ett helt naturligt steg upp i värdekedjan och vi kan därmed skapa ett riktigt stort värde åt våra ägare och investerare”, säger Johan Wäborg.

”Vi tror att ICOres kan bli en framgång på marknaden då den hanteras på ett liknande sätt som referensprodukten. Det borde innebära en mindre tröskel att byta från Turbuhaler® till ICOres jämfört med dagens generiska produkter som har ett annat användningssätt jämfört med originalet. Dessutom har ICOres ett antal funktioner som Turbuhaler saknar. Produkten är också resultatet av svensk innovation vilket kan upplevas som förtroendeingivande för kunderna” fortsätter Johan Wäborg.

Strategisk innovation genererar nya avtal

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 2 145 1 932 17 792
Rörelseresultat -7 325 -4 981 -16 717
Periodens kassaflöde -8 521 -3 732 -27 467
Resultat per aktie (SEK) före full utspädning -0,91 -0,55 -2,20
Likvida medel 53 168 85 424 61 689
Eget kapital 85 651 105 620 92 729
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 7 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 6 3 5

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 31 MARS

 • I januari kommunicerade Iconovo sina verksamhetsmål för 2021.
 • I februari fick Iconovo en första order för utvecklingsarbete för Monash University. Ordern har ett värde på EUR 99 000. Denna ersättning är utöver den technology access fee som avtalats tidigare med kunden.
 • I februari tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalatonsplattformen ICOres. Detta är det andra patentgodkännandet för ICOres i USA.
 • I februari inlämnades de två första patentansökningarna för nya inhalationsplattformen ICOpre.
 • I mars tecknade Iconovo avtal med ISR för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

 • I april tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOone. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOone i Sverige, Europa (EPO) och Indien.

VD KOMMENTAR

Ökning av intäkterna mot föregående år
De totala intäkterna ökade i Q1 till 5,2 MSEK mot 3,2 MSEK under samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 2,1 MSEK, en ökning mot 1,8 MSEK Q1 2020. Omsättningen utgjordes av milstolpsintäkter från i huvudsak Monash- och Intas-projekten samt den tekniktillgångsavgift som betalats av Immune System Regulation AB (ISR).

Omsättningen varierar mellan kvartal eftersom faktureringen i projekten inte är jämnt spridd över året.

Avtal med ISR kring covid-19 läkemedel
I slutet av mars kunde vi stolt tillkännage att vi ingått ett nytt avtal med ISR. Avtalet ger dem en licens att kommersialisera ICOone med ett inhalerbart covid-19-vaccin. Avtalet täcker den typ av vacciner som består av spike protein från covid-virusets yta och en adjuvant som förstärker effekten. Genom avtalet kombineras Iconovo och ISRs teknikplattformar; Iconovo ansvarar för läkemedelsformuleringen och optimerar ICOone. ISR har patent på adjuvans och ett djupt kunnande kring immunomodulering.

Kontraktet har ett potentiellt värde för milstolpar och tekniktillgångsavgifter på 18,1 miljoner kronor utspritt under utvecklingstiden fram till marknadsgodkännande. Royaltynivån på låga ensiffriga tal ligger något lägre än för generikaavtal, vilket förklaras av att vår del av investeringen är betydligt mindre än för ISR som ansvarar för att genomföra kliniska studier.

Inom avtalet ligger även en möjlighet för ISR att gå vidare med att utveckla vaccin för RS- och influensavirus. Iconovo tror starkt på strategin att skapa ett immunsvar som genererar Ig-A antikroppar i kroppens första linje av försvar mot luftburna virus i lungan. Om ISR lyckas visa effektivitet med denna typ av läkemedel så kommer vi att ta en betydande del av en enorm marknad. Nu ligger fokus för Iconovo på att ta fram bästa möjliga inhalationsprodukt för ändamålet.

Innovativa inhalations projekt
Den nyligen kommunicerade komplementära strategiska inriktningen kring innovativa läkemedel har givit oss fokus och resulterat i att vi säkrade ytterligare ett avtal i slutet av Q1. Vi ser en tydlig ökning av intresset kring inhalation för såväl nya molekyler såsom omformuleringar av exempelvis injicerade läkemedel. Här kan Iconovo nu visa upp två pågående projekt och vår affärsmodell tillåter oss att erbjuda exempelvis ICOone-plattformen till fler kunder med önskan om att lansera läkemedel som torrpulverinhalation.

ICOone kan ersätta injektioner
Inhalation av läkemedel är en av de stora förbättringsmöjligheterna inom läkemedelsadministration, och Iconovo avser att vara en drivande kraft i denna utveckling.

En av de stora fördelarna med torrpulverinhalatorer är att man eliminerar behovet av kylförvaring. Farligt avfall som till exempel smittspridande nålar kan elimineras och förenklad administration leder till minskat behov av vårdpersonal.

Vi arbetar proaktivt i affärsutvecklingen med att uppmärksamma företag på smarta och hållbara möjligheter till formulering av läkemedel för inhalationssyfte.

Progress i enighet med verksamhetsmål
Arbetet med projekten löper på enligt de mål som kommunicerats tidigare under året. Iconovo har nu levererat det som behövs för att Amneal ska kunna initiera en pilot PK-studie. Arbetet med kliniskt prövningsmaterial görs under andra kvartalet, studiestart är under sommaren och resultat väntas några månader senare. Den sista delen av tekniköverföringen till Amneal kommer att bli den kunskapsöverföring som behövs för att tillverkaren på bästa sätt ska kunna producera den färdiga läkemedelsprodukten.

Övriga planer ligger fast: Monash University planerar starta sin fas-1 studie med inhalerbart Oxytocin i ICOone under senare delen av året. För Intas- och BNC Korea-projekten utförs kvarvarande arbete under året så att studier sedan ska kunna genomföras.

ICOpre arbetet intensifieras
En viktig faktor i intäktsposten för Q1 är aktiverat eget arbete om 2,9 MSEK. Detta arbete är utfört framförallt inom ICOpre-projektet och ger exempel på det ökade fokus som nu föreligger. Kommersiellt förbereder vi smart bearbetning av kunder med hjälp av modern targeting, exempelvis genom riktad digital marknadsföring och användaranpassad bearbetning i sociala medier. Det hela inleds i maj med att ICOpre-inhalatorn introduceras under RDD-kongressen. Utvecklingsmålet för året är att ta ICOpre-projektet till en fas då vi kan starta en strukturerad försäljningsprocess. Ett spännande år är härmed inlett.

LUND 29 APRIL 2021
Johan Wäborg

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se.

Iconovos nya förfyllda tvåkavitetsinhalator kommer visas publikt för första gången på RDD 2021 (4 – 7 maj). Designen, funktionen och utvecklingsprocessen av ICOpre® kommer att presenteras på en workshop på mötet. Iconovo visar hur en integrerad utvecklingsprocess kan accelerera utvecklingstiden för en komplett inhalationsprodukt som är ekvivalent med Ellipta® med avseende på både inhalator och pulverformulering. Iconovo använder en parallell utvecklingsprocess av samtliga generiska Ellipta produkter i ICOpre och planerar för en utlicensiering av samtliga produkter i portföljen till en partner.

ICOpre har utvecklats i Iconovos laboratorier av egna specialister inom inhalatorkonstruktion, pulverformulering och produktkaraktärisering. Företagets expertis reflekteras i resultaten för ICOpre utvecklingen med utmärkt in-vitroekvivalens med originalet nådd efter mindre än 12 månaders utveckling.

Ellipta portföljen representerar en signifikant kommersiell möjlighet med en prognosticerad försäljning på USD 4,9 miljarder 2025. Ellipta inhalatorn är skyddad av ett antal patent till 2030 och kommer att skydda flertalet av produkterna längre än baspatentet för läkemedelssubstanserna. Iconovo beslöt därför att utveckla en egen patentskyddad intern mekanism med en unik formsprutad disk och kavitetsöppning för att inte riskera patentintrång. Den unika lösningen undviker inte bara risken för patentintrång utan ger också ett eget patentskydd som varar i nästan 20 år. Iconovo gick ett steg längre och gav också ICOpre en ren attraktiv yttre skandinavisk design. Mer information om ICOpre möjligheten finns på iconovo.se

Dr. Orest Lastow, CTO på Iconovo, grundare och uppfinnare av inhalatorerna från Iconovo kommer presentera ICOpre på RDD som en on-demand video som kan ses av deltagarna på RDD.

Iconovo AB (publ) meddelar att United States Patent and Trademark Office har informerat att de avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform ICOone. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOone i Sverige, Europa (EPO) samt Indien. Patentet beskriver den endos-inhalator som används i Iconovos två innovativa kundprojekt med Oxytocin och Covid-19 vaccin.

ICOone är Iconovos plattform för administrering av vacciner och bio-molekyler på ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt. Eftersom ICOone innehåller läkemedlet som ett torrt pulver, krävs ingen dyr och komplicerad kylförvaring. Med ICOone inhaleras läkemedlet och man undviker på detta sätt hantering av engångssprutor och begagnade kanyler som kan sprida blodsmitta.

”Det nya patentet är en bekräftelse på att ICOone är en mycket unik och innovativ inhalator. Med godkända patent i USA, EU och Indien har vi nu ett mycket starkt skydd på marknader med stort behov av enkel och kostnadseffektiv vaccinering”, säger Dr. Orest Lastow, CTO på Iconovo.

Om ICOone® 
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler. 
 
https://iconovo.se/products/icoone/ 
 

Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 – 0156, kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Iconovos årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Iconovo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som:

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 2021.
 • dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast tisdagen den 18 maj 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) måndagen den 10 maj 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast onsdagen den 12 maj 2021.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.iconovo.se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/, och formulär ingivet enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Iconovo AB (publ), Årsstämman, Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till mea.lindsjo@iconovo.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

OMBUD M.M.
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.iconovo.se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 11. Val av revisor
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktieprogram för de anställda på Iconovo
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Johansson väljs som ordförande på årsstämman, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att den röstlängd godkänns som är den som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av protokolljusterarna.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Mårten Rittfeldt och Carl Forslund, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7.a. – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor, utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska utgå med 850 000 kronor, fördelat med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Inte heller Mats Johansson ska erhålla något arvode.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor, fördelat med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvodet till ersättningsutskottet ska utgå med 55 000 kronor, fördelat med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Valberedningen föreslår att för det arbete som ersättningsutskottet redan utfört under ca 6 månader ska utgå med 27 500 kronor vilket motsvarar ett halvt arvode.

Styrelseledamöterna ska ha möjlighet mot marknadsmässig ersättning utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelseledamots ordinarie uppgifter.

Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Ann Gidner till ny styrelseledamot under förutsättning av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13.

Ann Gidner är född 1966 och har framgångsrikt byggt internationella Life Science-organisationer med stark försäljningstillväxt. Hon studerade till civilingenjör i Bioteknik vid LTH i Lund samt ENSIGC i Toulouse, Frankrike, och har en MBA från Lund. Efter en snabb karriär i ledande kommersiella befattningar inom Pharma CMO-branschen, vilket ledde till koncernbefattningar i New Jersey, USA och Tyskland, har hon varit tillbaka i Sverige med internationalisering av tillväxtbolag samt som Licensieringsdirektör i Danmark, och därefter som CEO för AcuCort AB och SelectImmune AB. Hon har även haft ett långvarigt styrelseuppdrag med IPO i SenzaGen AB. Ann har innehar inte några aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen föreslår vidare omval av Mats Johansson, Orest Lastow, Maria Bech, Berndt Axelsson, Sven Totté, Agneta Walhagen, Gunnar Gårdemyr och Leif Bergvall Hansen, samt nyval av Gunnar Gårdemyr som styrelsens ordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås till omval finns på bolagets hemsida.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår val av Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med förslaget, Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Iconovo AB av följande innehåll, att gälla till det uppkommer behov av väsentliga ändringar i riktlinjerna. De ska dock som längst gälla fram till årsstämman 2025.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till verkställande direktör och de som rapporterar direkt till denne i Bolaget. Styrelseledamöter omfattas också av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021.

Riktlinjerna styr de beslut om ersättningar som fattas av styrelsen eller styrelsens ersättningsutskott såvitt avser ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman såsom till exempel aktierelaterade incitamentsprogram eller arvode till styrelseledamöter. Eventuell ersättning till Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna utgå för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För sådana tjänster kan utgå marknadsmässig ersättning förutsatt att aktuell tjänst bidrar till genomförandet av Bolagets affärsstrategi och till Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådan eventuell ersättning till styrelseledamot omfattas av dessa riktlinjer.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets vision, strategi och mål i olika avseenden beskrivs närmare på bolagets hemsida www.iconovo.se.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. För att uppnå detta krävs att Bolaget kan erbjuda en marknadsmässig totalkompensation vilket möjliggörs av riktlinjerna. Den del av den totala kompensationen som består i rörlig ersättning ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Bolaget har inrättat ett långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören. Incitamentsprogram beslutas av bolagsstämma, varför de inte omfattas av dessa riktlinjer. Eventuella framtida incitamentsprogram kan omfatta såväl verkställande direktören som ledande befattningshavare och vissa, eller alla, anställda.

Ersättningsformerna

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation. Ersättningen kan bestå av fast lön eller annan förutbestämd kontant ersättning, rörlig ersättning, försäkringar, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktierelaterade ersättningar.

Fast lön
Fast lön eller motsvarande ska beakta den enskilda medarbetarens kompetens, prestation, ansvarsområden och erfarenhet och kan uppgå till 100 procent av befattningshavarens totala ersättning under ett år. Den fasta lönen ska omprövas årligen. Befattningshavare som innehar post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Rörlig ersättning
Eventuell ersättning som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp som för en ettårsperiod inte ska överstiga tio (10) procent av befattningshavarens fasta lön. För Verkställande Direktören gäller 35 procent av hens fasta lön eller motsvarande under ett år. Ersättningen ska kopplas till förutbestämda och mätbara kriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Fördelningen mellan fast lön eller motsvarande och ersättning som inte är på förhand bestämd till ett visst belopp ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig ersättning ska baseras på uppfyllandet av individuella mål som fastställs av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat, omsättning, kassaflöde och/eller utfallet i det egna ansvarsområdet. Mätperioden för kriterierna kopplade till rörlig ersättning ska vara ett år.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Vid bedömningen av om kriterierna är uppfyllda ska ersättningsutskottet utgå från mätbara, objektiva och i förväg fastställda mått som är lämpliga för sådan bedömning. Vid den utvärderingen kan ersättningsutskottet, eller i förekommande fall styrelsen, justera målen och/eller ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar. Bolaget kan ingå avtal om rätt att återkräva rörlig ersättning.

Pensions- och övriga förmåner
Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. För samtliga ledande befattningshavare kan pensionsförmånerna maximalt uppgå till 25 procent av den fasta årliga lönen.

Andra förmåner ska vara av begränsad omfattning och får bland annat omfatta sjuk-, liv- och sjukvårdsförsäkring samt bil- och reseförmån. Sådana förmåner ska vara marknadsmässiga, kan sammanlagt uppgå till högst tio (10) procent av den fasta årliga lönen och omprövas årligen i samband med omprövningen av fast lön.

Anpassningar i vissa fall
I förekommande fall får, avseende anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål ska tillgodoses.

Villkor vid uppsägning

Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst befattningshavarens fasta lön för tolv (12) månader. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för arton (18) månader. Vid uppsägning av ledande befattningshavare ska bolaget iaktta en uppsägningstid om sex (6) – tolv (12) månader och arbetstagaren en uppsägningstid som är halva bolagets uppsägningstid dvs tre (3) – sex (6) månader.”

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Den månatliga ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av antingen 1) den fasta månadsinkomsten vid anställningens upphörande, eller 2) månadsinkomsten beräknad som ett genomsnitt av de belopp som befattningshavaren har haft som fast lön, provision, bonus och andra eventuella ersättningar, under det senaste anställningsåret. Ersättningen ska utgå under den tid som antagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv (12) månader efter anställningens upphörande.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets medarbetare beaktats. Uppgifter om medarbetarnas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som har ansvaret för ersättningsfrågor. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningar och andra anställningsvillkor för denna grupp. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna och åtminstone vart fjärde år samt lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämma.

Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i ledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Ett exempel på sådant frångående är att ytterligare rörlig ersättning ska kunna utgå vid extraordinära omständigheter, om sådana arrangemang bara görs på individnivå och antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver befattningshavarens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande. 

§ 1 Firma
Bolagets firma är Iconovo AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Iconovo AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter utan suppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i rikstäckande dagstidning.
För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2021 för medarbetare i bolaget

Styrelsen för Iconovo AB (”Iconovo” eller ”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för VD och andra Nyckelpersoner inom Iconovo (”LTI 2021”) i enlighet med punkterna 14 (a) – (c) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Punkt 14 (a) – Antagande av LTI 2021

För LTI 2021 ska följande villkor gälla:

 1. Programmen ska omfatta maximalt 30 anställda i Iconovo. Deltagande i Programmen förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i Iconovo ("Sparaktier") till marknadspris på Nasdaq Stockholm under 1 juli 2021 till och med 31 december 2021 (”Investeringsperioden”).
 2. Anställda är indelade i tre kategorier:
  1. Verkställande Direktör kan förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 30 procent av den årliga fasta bruttogrundlön.
  2. Ledande befattningshavare, maximalt 5 personer, kan vardera förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 20 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön.
  3. Övriga anställda, maximalt 24 personer, som vardera kan förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 20 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön.

Minimum investering för deltagande i LTI 2021 motsvarar en investering om 200 Sparaktier.

 1. Löptiden för LTI 2021 föreslås vara tre år räknat från första dagen under Investeringsperioden, det vill säga 1 juli 2021. Sparperioden för Sparaktierna löper fram till och med den 1 juli 2024.
 2. Deltagare som behåller Sparaktierna under Sparperioden och dessutom är anställd i företaget under hela Sparperioden, kommer efter utgången av Sparperioden, att för varje Sparaktie hänförlig till sådan Sparperiod utan kostnad erhålla aktier i Iconovo ("Matchningsaktier") enligt nedan:
 1. Verkställande Direktör kan erhålla två (2) Matchningsaktier per Sparaktie,
 2. Ledande befattningshavare kan erhålla två (2) Matchningsaktier per Sparaktie,
 3. Övriga anställda kan erhålla en (1) Matchningsaktie per Sparaktie.

Om antalet Matchningsaktier inte är ett heltal sker avrundning nedåt. Tilldelning av Matchningsaktier ska ske så snart som praktiskt möjligt efter Sparperiodens utgång. Matchningsaktier ska tilldelas vederlagsfritt.

 1. Tilldelning av Matchningsaktier förutsätter att deltagaren är anställd i Iconovo vid Sparperiodens utgång samt att det av styrelsen fastställda prestationsmålet kring Iconovoaktiens totalavkastning (”TSR”) är uppfyllt. Att Matchningsaktier allokeras beroende på TSR ses som ett effektivt prestationsmått för att sammanlänka intressena mellan deltagarna i LTI 2021 och Iconovos aktieägare.

Styrelsen har fastställt ett tröskelvärde för TSR som behöver överskridas för att Matchningsaktier ska tilldelas. Det av styrelsen fastställda tröskelvärdet för TSR för LTI 2021 motsvarar en genomsnittlig TSR-tillväxt om minst 50% över tre år. Mätperioden för prestationsmålet beräknas genom tillämpning av den volymvägda genomsnittliga sista betalkursen för Iconvoaktien på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar efter publicering av Iconovos rapport för det fjärde kvartalet används för att mäta start- och slutpunkt, dvs. från 10 dagar efter rapportering för fjärde kvartalet för 2020 till 10 dagar efter rapportering för fjärde kvartalet för 2023. Vid mätning ska beräknad utdelning under mätperioden intill dess Matchningsaktier tilldelas inkluderas.

 1. Om målnivån uppnås eller överskrids kommer samtliga Matchningsaktier att tilldelas till deltagaren.
 2. Om målnivån inte uppnås tilldelas inga Matchningsaktier.

Styrelsen kommer att besluta om utfallet av det fastställda prestationsmålet under första kvartalet 2024.

       6.    Antalet Matchningsaktier per Sparkaktie kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, sammanläggning och/eller andra liknande åtgärder.
Utarbetning av förslaget

LTI 2021 har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Färdigställande och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmre utformningen och hanteringen av villkoren för LTI 2021 inom ramen för ovan nämnda villkor. Styrelsen ska även ha rätt att vidta andra justeringar om betydande förändringar i Iconovo eller dess omvärld skulle medföra att beslutade villkor för LTI 2021 inte längre uppfyller dess syften eller motiven för förslaget, innefattande bland annat att justeringar kan komma att beslutas vad avser villkoren för prestationsmål, samt utgångspunkterna för sådan beräkning.

Kostnader

LTI 2021 kommer att redovisas i enlighet med K3 vilket innebär att Matchingsaktierna ska kostnadsföras som personalkostnader över Sparperioden. Kostnaden för LTI 2021 bedöms uppgå till cirka 5 miljoner kronor beräknat i enlighet med K3, på grundval av följande antaganden: (i) att samtliga Matchningsaktier tilldelas, (ii) ett pris på bolagets aktie om 57 kronor 2021, (iii) en beräknad genomsnittlig årlig kursökning om 30 procent. I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för LTI 2021 beräknats utifrån att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen i LTI 2021 och att samtliga deltagare har behållit sin anställning i slutet av Sparperioden.

Vid maximal tilldelning av Matchningsaktier kommer 101 000 aktier att tilldelas enligt LTI 2021, vilket medför en utspädning om cirka 1,5 procent av antalet utestående aktier i bolaget, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder på grund av sociala avgifter som kan uppstå. Den årliga kostnaden för LTI 2021, mot bakgrund av ovan antaganden, motsvarar cirka 7 procent av Iconovo’s totala personalkostnader under 2020, inklusive sociala avgifter.

Skattekonsekvenser

Deltagare i LTI 2021 som får Matchningsaktier anses ha fått en förmån som är beskattningsbar som inkomst av tjänst vid den tidpunkt då Matchningsaktierna intjänas och erhålls. Iconovo är skyldigt att betala sociala avgifter baserat på ett belopp som motsvarar den beskattningsbara förmånen enligt ovan.

Marknadsvärdet för Matchningsaktier vid överlåtelsetillfället är lika med värdet på den beskattningsbara förmånen. När aktierna säljs vid ett senare tillfälle kommer sådan transaktion att beskattas i inkomstslaget kapital.

Punkt 14 (b) – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att emittera högst 121 000 teckningsoptioner, berättigade till teckning av aktier varav 101 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2021 enligt villkoren för programmet, och 20 000 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter. Aktiekapitalet kan öka med högst 121 000 kronor.

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett framtida helägt dotterbolag till Iconovo AB (publ). Vidareöverlåtelse av 101 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2021 eller annars till tredje part för att leverera aktier eller kontant vederlag till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2021. Vidareöverlåtelse av 20 000 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av sociala avgifter.
 2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2021.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 augusti 2024.
 6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
 8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 14 (c) – Förslag avseende överlåtelse av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Iconovo AB ska ha rätt att överlåta aktier som tecknats baserat på de teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 14 (b) ovan, eller andra aktier om så bedöms lämpligt, till deltagarna i LTI 2021 och i enlighet med dess villkor.

Annan information

För giltigt beslut i enlighet med förslagen i punkt 14 krävs bifall av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 7 776 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Iconovo AB, Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till mea.lindsjo@iconovo.se, senast den 9 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.iconovo.se, senast tre veckor före årsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 kommer även att skickas automatiskt till de aktieägare som anmäler sitt deltagande vid stämman. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i april 2021

Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har tecknat ett avtal med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), för utveckling av ett inhalerat vaccin mot covid-19 med Iconovos inhalator ICOone. Avtalet är Iconovos andra avtal inom det nya strategiska området för innovativa inhalationsprojekt och bekräftar lämpligheten att använda ICOone även för vacciner.

Avtalet ger ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone för behandling av covid-19 och dess varianter med en teknologi baserad på s.k. spike-proteiner med adjuvans. Iconovo kommer dessutom att kontraktsutveckla en inhalationsprodukt med målet att denna produkt kan testas i en klinisk studie i människa, med beräknad start under andra halvåret 2021. I avtalet får ISR också en framtida option på att använda sin vaccinationsteknologi i ICOone inom influensa, RS-virus och nya covid-virus vacciner baserade på samma teknologi.

Avtalet har stegvisa betalningar av en s k technology access fee på 9 MSEK som kommer att betalas i fem stegrande milstolpar under utvecklingen till marknadsgodkännande, där den första på 0,2 MSEK betalades vid underskrift. ISR kommer också betala Iconovo för kontraktsutvecklingen av inhalationsprodukten vilket i en första bindande genomförbarhetsstudie uppgår till 3,6 MSEK, följt av tillverkning av kliniskt prövningsmaterial till ett preliminärt värde på 5,5 MSEK. Avtalet ger dessutom royaltyintäkter på låga ensiffriga procenttal över en 14-årsperiod från lansering.

Det finns idag 3,9 miljarder människor i lägre-medelinkomstländer och låginkomstländer som kommer ha en senare tillgång till covid-19 vacciner enligt World Bank. Med ett pris motsvarande AstraZenecas eller J&J’s vaccin (USD 8 – 10 per vaccination) så representerar detta en full marknadspotential på totalt 31 – 39 miljarder USD. Hur stor försäljningspotentialen för ett stabilt inhalerat vaccin blir beror på vaccinationstakten i dessa länder. Det finns också ett scenario att viruset kommer att mutera och i framtiden kräva årliga vaccinationer såsom sker idag för influensa. Som jämförelse beräknas dagens marknad för årliga influensavaccinationer uppgå till åtminstone 5,5 miljarder USD per år.

“Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten inom det nya strategiska området innovativa inhalationsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att flera företag ser ICOone som en passande inhalator för innovativa applikationer”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

ISR har tidigare visat i djurmodeller att deras vaccin skyddar väl mot covid, och detta är nästa steg i utvecklingen av en spray-torkad inhalationsformulering för användning i Iconovos engångsinhalator ICOone. En inhalerad beredning ger viktiga fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar. En annan viktig fördel är att vaccinet når direkt till det drabbade området i lungvävnaden som ger rätt typ av immunsvar i lungan för skydd.

”Detta är ett mycket viktigt steg på vägen att ta vårt inhalerbara vaccin mot covid-19 till marknaden snabbt och med en passande engångsinhalator. Vi bedömer att produkten kommer till allra största nytta vid en användning i utvecklingsländer med sämre tillgång till kylförvaring och som inte har kommit lika långt i sina vaccinationsprogram. Vi hoppas också att med ett inhalerat vaccin få en mer adekvat immunreaktion i lungan som patrulleras av en annan typ av anti-kropp”, säger Ola Winqvist, VD, ISR.

”Potentialen för en sådan här innovation kommer vara enorm om den når marknaden. Vi tror att ICOone på detta sätt kan ersätta injektion av vaccin samt flera andra viktiga substanser och därmed erbjuda ett nytt smartare sätt att ge dessa läkemedel. Iconovo är globalt ledande och vill verka som en drivande kraft inom denna utveckling”, säger Johan Wäborg.

Om ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om ICOone®

ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Iconovo deltar på Stockholm Corporate Finance 13e Life Science Seminarium den 23 mars 2021, kl. 11.00 då VD Johan Wäborg presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget. Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för trettonde året i rad. Om du vill anmäla dig som deltagare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk,
https://www.lyyti.fi/reg/scf-life-science-seminarium-2021

Iconovo AB (publ) meddelar att man har erhållit ett godkänt patent i Indien på sin inhalationsplattform ICOone®. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOone i Europa (EPO) och ansökningar under behandling i Kina, USA och Japan.

ICOone är Iconovos plattform för administrering av vacciner och bio-molekyler på ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt. Eftersom ICOone innehåller läkemedlet som ett torrt pulver, krävs ingen dyr och komplicerad kylförvaring. Med ICOone inhaleras läkemedlet och man undviker på detta sätt hantering av engångssprutor och begagnade kanyler som kan sprida blodsmitta.

Ett bra exempel på användning av ICOone, är Iconovos samarbetsprojekt med Monash University. I detta projekt används ICOone för att ge Oxytocin till kvinnor under förlossning för att förhindra svåra blödningar, så kallad Postpartum Hemorrhage (PPH). Oxytocin ges idag normalt som injektion och kräver därför kylförvaring, vilket kan vara svårt att upprätthålla i regioner med begränsad infrastruktur. PPH är globalt den vanligaste orsaken till mödradödlighet med cirka 60 000 dödsfall årligen. Indien står för en signifikant andel av alla svåra fall av PPH.

”Ett patent i Indien är oerhört viktigt för oss eftersom det är en stor potentiell marknad som ICOone är speciellt lämpad för. Ett billigt, enkelt och säkert sätt nå ut med vaccin till en stor befolkning är av stort intresse för många potentiella kunder, inte minst i Indien”, säger Dr. Orest Lastow, CTO och grundare på Iconovo.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

https://iconovo.se/products/icoone/