Utökat avtal ger fördubblad royaltypotential

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 3 496 2 425 5 641 4 357 17 792
Rörelseresultat -6 586 -5 819 -13 912 -10 800 -16 717
Periodens kassaflöde -6 911 -9 697 -15 433 -13 429 -27 467
Resultat per aktie (SEK) före full utspädning -0,86 -0,82 -1,77 -1,37 -2,20
Likvida medel 46 256 75 727 46 256 75 727 61 689
Eget kapital 79 001 99 220 79 001 99 220 92 729
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 7 776 000 7 776 000 7 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 6 3 6 3 5

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 APRIL – 30 JUNI

  • I maj tillkännagav Iconovo att avtalet med Amneal för generisk Symbicort utökats till att även omfatta nyckelmarknaderna USA och Kina samt de nordiska försäljningsrättigheterna vilket leder till att potentialen för framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas.
  • I maj kommunicerade Iconovo sina 5 års mål för verksamheten på sin första Kapitalmarknadsdag. År 2026 räknar bolaget uppnå en försäljning om 200 MSEK med en rörelsemarginal om 50%. Bolaget tillkännagav även sin långsiktiga strategi med tre strategiska områden innehållande den ursprungliga kärnverksamheten med utveckling av generiska inhalationsprodukter och nu kompletterat med utveckling av innovativa inhalationsprodukter och läkemedelsförsäljning i Norden.
  • I maj tecknade Iconovo avtal med Respiratorius om utveckling av en inhalationsprodukt för behandling av KOL. Avtalet innefattar stegvist arvode för utfört projektarbete där det sammanlagda värdet kan uppgå till 3 MSEK.
  • I april tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOone. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOone i Sverige, Europa (EPO) och Indien.
  • Styrelsen har blivit ytterligare förstärkt. Ann Gidner har på årsstämman valts in i styrelsen och Gunnar Gårdemyr har tagit över ordföranderollen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Iconovo har i juli genomfört en riktad nyemission och tillförts 75 miljoner före emissionskostnader. Nyemissionen har tecknats av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fonder. Emissionslikviden kommer främst att användas för accelererande och värdeskapande aktiviteter och satsningar kopplat till Bolagets nya långsiktiga strategi.
  • I juli avtalade Iconovo med ISR (Immune System Regulation AB) om ett tilläggsarbete till det pågående projektet med inhalerat covid-19 vaccin för utveckling av en nasal version av Iconovos inhalator ICOone. Tilläggsuppdraget kan ge upp till 4,9 MSEK utöver tidigare avtal. Därtill kommer möjligheten till framtida royalties.

VD KOMMENTAR – LADDADE FÖR TILLVÄXT

LÅNGSIKTIG STRATEGI MED TRE OMRÅDEN
I maj höll Iconovo för första gången en kapitalmarknadsdag och i samband med denna lanserades vår nya långsiktiga strategi. Vi är som bolag unikt positionerade att utveckla fler områden kring inhalation och vi ser stora tillväxtmöjligheter genom att bredda vårt erbjudande. Vår framtid formas nu inom tre områden; Generiska inhalationsprodukter, Innovativa inhalationsprodukter och läkemedelsförsäljning i Norden.

Ett viktigt område är utveckling av nya innovativa inhalationsläkemedel. Dels kan det röra sig om helt nya läkemedel men också nya formuleringar av substanser som exempelvis tidigare funnits endast som injektion. Vi kallar detta strategiska område för innovativa inhalationsprodukter. De senaste sex månaderna har Iconovo ingått tre avtal inom det innovativa området och vi har därmed med besked visat att vår affärsmodell går att använda på ett mycket attraktivt sätt. Genom vårt erbjudande kan våra partners göra en satsning på ett inhalerbart läkemedel i en högkvalitativ innovativ inhalator – ett erbjudande ytterst få företag i världen kan matcha.

I juni visade vi ytterligare på möjligheterna inom våra innovativa projekt; ISR ingick ett tilläggsavtal som innebär att de beställt utveckling av ett nasalt Covid-19 vaccin i en ny Iconovo-plattform ”ICOone Nasal”. Ordern kan ge Iconovo ytterligare 4,9 miljoner kronor utöver tidigare avtalade summor.

Utveckling av generiska astma och KOL läkemedel är området som Iconovo redan är väl förankrat i och det förbliver en viktig del av vår verksamhet. Vi ser betydande framtida intäkter från detta område framförallt genom royalties. Vi besitter globalt erkänd expertis och kan attrahera generikaaffärer på den globala arenan. Det strategiska området generiska inhalatonsprodukter kommer att drivas vidare med fortsatt fokus på att ta nya affärer och fortsatta leveranser mot de första marknadslanseringarna, förväntade under 2023.

När man ingår utvecklingsavtal med generikaföretag runt om i världen ses det som mycket positivt om man själv har mycket att vinna på att utveckla en fantastisk produkt. Vi har därför dubbel anledning att själva sälja generiska produkter på den Nordiska marknaden; vi blir en mer attraktiv affärspartner och genom att bli ett nordiskt läkemedelsbolag kan vi bygga en egen lönsam portfölj av läkemedel. Det strategiska området Nordisk Läkemedelsförsäljning inleds med att Iconovo Pharma etableras 2021-2022 och första läkemedelsprodukten på marknaden förväntas bli generiskt Symbicort 2023 med en marknad idag värd 900 MSEK i Norden.

LYCKAD KAPITALANSKAFFNING
I början av juli genomfördes en riktad emission om 75 miljoner kronor. I emissionen deltog flera av våra existerande stora ägare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fonder, och vi riktade oss även specifikt till Alcur, FE- och Humle-fonder som är kända för att investera i kvalitativa småbolag med hög potential och tillväxt.

FEMÅRS MÅL
En stark kassa möjliggör ytterligare ansats och kraft bakom var och en av våra tre strategier. Strategierna utgör grunden och planen för det arbete som ska få oss att nå våra uppsatta mål för 2026. Vi ska nå en omsättning på 200 miljoner kronor från våra generiska projekt och från läkemedelsförsäljning i Norden. Utöver detta ligger de innovativa projekten med ISR som en potentiell uppsida värd 100 MSEK år 2026. Vår affärsmodell förväntas leda till en rörelsemarginal från verksamheten på 50%. Målen ovan bygger på de projekt vi har just nu men vi sätter även målet att ingå 1-3 nya kundavtal per år under perioden fram till 2026. Genom nya avtal kan målen överträffas och just därför vill vi satsa nu, och för detta ändamål valde vi att ta in kapital via en riktad emission.

När nu strategin är klar är det fullt fokus på genomförandet som gäller. Vi är nu laddade, väl finansierade och redo att satsa ordentligt inom våra tre strategiska områden för att maximera värdet från vår verksamhet.

LUND 20 AUGUSTI 2021

Johan Wäborg

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har avtalat med immunterapibolaget ISR Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), om tilläggsarbete för det pågående projektet med inhalerat covid-19 vaccin med utveckling av en nasal version av Iconovos inhalator ICOone. Tilläggsuppdraget kan ge Iconovo upp till 4,9 MSEK utöver tidigare avtal.

Ordern omfattar en utveckling av ett nasalt administrerat covid-19-vaccin som blir nytt snabbspår till marknad p.g.a. en snabbare utvecklingsprocess. Projektet med det nasalt administrerade covid-19-vaccinet avser att använda ICOone Nasal, som är en ny nasal plattform baserad på ICOone. Det är en unik och patentskyddad nasal inhalator för pulverformuleringar.

ISR och Iconovo driver projektet för inhalerat covid-19-vaccin framåt med högsta hastighet. ISR har därför valt att accelerera utvecklingen genom att lägga till ett nasalt inhalerat vaccin som ger en snabbare väg genom studierna. Detta covid-19-vaccin med administration till näshålan, är tänkt att bli ett snabbspår som antingen kan leda till en separat registrering alternativt kan det bana väg för ett oralt inhalerat vaccin, för administration till lungan. Den nya nasala produkten kommer att utvecklas av Iconovo i nya plattformen ICOone Nasal.

Det nya avtalet ger ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone Nasal under det nuvarande avtalet som en vidareutveckling av ICOone, för behandling av covid-19 och dess varianter med en teknologi baserad på så kallade spike-proteiner med adjuvans. I det nuvarande avtalet har ISR också en framtida option att använda sin vaccinationsteknologi i ICOone inom influensa, RS-virus och nya covid-vacciner baserade på samma teknologi.

Värdet på ordern är totalt 10,4 MSEK vilket är 4,9 MSEK utöver tidigare kommunicerade avtalssummor. Iconovo ska kontraktsutveckla ett nasalt vaccin samt leverera en nasal klinisk prövningsprodukt till en fas 1-studie som går med prioritet in i en fas 1 studie före den lunginhalerade produkten. Betalningarna väntas vara fördelade på 9,1 MSEK under den närmaste sexmånadsperioden och resterande belopp under efterkommande 24 månader. Vid avtalets ingående utlöses en initial betalning på 1,3 MSEK.

“Detta uppdrag ger en fin möjlighet att utvärdera nya plattformen ICOone Nasal i en klinisk studie på Covid-19. Vi ger projektet högsta prioritet för att hjälpa ISR framåt enligt de offensiva tidslinjer som krävs under pandemin. Projektet kan utgöra starten på ett paradigmskifte som öppnar upp för att i framtiden inhalera i stället för att injicera vacciner. En utveckling som Iconovo är väl positionerat att ta ledningen i”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

En inhalerad beredning för nasal- eller lungadministration ger viktiga fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och man slipper hantering av nålar och sprutor. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar. En annan viktig fördel är att vaccinet når direkt till luftvägarna och ger både ett lokalt skydd i luftvägarna samtidigt som kroppens systemiska immunförsvar aktiveras.

"ICOone plattformen med dess flexibilitet möjliggör ett snabbt, prisvärt och effektivt framtagande av ett vaccin mot SARS-CoV-2 för luftvägarna. Plattformen kan göra ISRs vaccin tillgängligt på den globala marknaden kort efter genomförande av kliniska studier. Samarbetet fördjupas nu och breddas till att omfatta både nasal och inhalations administration, vilket vi ser som en stor fördel, där olika luftvägspatogener kan vara i behov av fokus på olika inträdesportar vid vaccinframställningen. Vi ser samarbetet med Iconovo som ett långsiktigt partnerskap i syfte att etablera en serie av olika vacciner" uppger Ola Winqvist, VD, ISR AB.

Om ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550

Om ICOone®

ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om ICOone® Nasal

ICOone Nasal är en unik och patenterad inhalationsdriven nasal inhalator för torrpulver avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med enkel användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoseringsbehandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör att patienter och behandlare kan lära sig hantera nasala inhalatorn med minimal träning. ICOone Nasal är en inhalationsdriven nasal pulverinhalator som ger en jämn och naturlig fördelning av pulvret över nässlemhinnan. Den patentskyddade designen ger en stabil produkt som undviker krav på kylskåpskall transport och minimerar behovet av konserveringsmedel.

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 380 000 SEK. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 940 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar 10,6% av aktierna i bolaget.
 

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande 2021-07-01

Styrelsen för Iconovo AB (publ) (”Iconovo” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 19 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 1 071 500 aktier, vilket motsvarar cirka 13,8 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 70 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Detta innebär att Bolaget tillförs 75 005 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”). Nyemissionen har tecknats av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för accelererande och värdeskapande utveckling och satsningar kopplat till Bolagets nya långsiktiga strategi. Likviden avses att till cirka 40 procent användas för att bygga en värdeskapande portfölj av projekt inom strategiska området innovativa inhalationsprodukter. Cirka 40 procent av likviden avses användas till att bygga och skala upp den egna nordiska läkemedelsförsäljningen genom licensiering av läkemedelsprodukter till Iconovo Pharma. Resterande likvid avses användas för att öka Bolagets projektkapacitet vilket skulle minska risken i portföljen och öka sannolikheten för fler marknadslanserade produkter samt en ökad kommersiell ansats kopplad till Iconovos samtliga tre strategiska områden (i) egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden, (ii) utveckling av innovativa inhalationsprodukter, och (iii) utveckling av generiska inhalationsprodukter.

Bolaget anser att flexibiliteten i en nyemission utan företrädesrätt skapar de bästa förutsättningarna för att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt för att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas.

Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier i Iconovo ökar med 1 071 500, från 7 776 000 till 8 847 500, och aktiekapitalet ökar med 107 150, från 777 600 kronor till 884 750 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 12,1 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Iconovo efter Nyemissionen.

I samband med den Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner om 180 dagar. Därutöver har Bolagets CEO, CFO och styrelse, som äger aktier i Bolaget vid tidpunkten för transaktionen, åtagit sig att inte sälja aktier i Iconovo under samma period, med sedvanliga undantag.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Danske Bank som sole bookrunner och Bird & Bird Advokat som legal rådgivare.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande 2021-07-01

Iconovo AB (publ) (”Iconovo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 19 maj 2021, har uppdragit åt Danske Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 60 miljoner kronor (”Nyemissionen”). Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas i form av ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”) riktad till institutionella investerare. Bookbuildingen kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm inleds klockan 09:00 CEST den 2 juli 2021. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och kan när som helst välja att avbryta Bookbuildingen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. Iconovo kommer meddela resultatet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för accelererande och värdeskapande utveckling och satsningar kopplat till Bolagets nya långsiktiga strategi. Likviden avses att till cirka 40 procent användas för att bygga en värdeskapande portfölj av projekt inom strategiska området innovativa inhalationsprodukter. Cirka 40 procent av likviden avses användas till att bygga och skala upp den egna nordiska läkemedelsförsäljningen genom licensiering av läkemedelsprodukter till Iconovo Pharma. Resterande likvid avses användas för att öka Bolagets projektkapacitet vilket skulle minska risken i portföljen och öka sannolikheten för fler marknadslanserade produkter samt en ökad kommersiell ansats kopplad till Iconovos samtliga tre strategiska områden (i) egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden, (ii) utveckling av innovativa inhalationsprodukter, och (iii) utveckling av generiska inhalationsprodukter.

Bolaget anser att flexibiliteten i en nyemission utan företrädesrätt skapar de bästa förutsättningarna för att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt för att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas. Genom att teckningskursen i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen för Iconovo, efter avslutad Bookbuilding, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från den senaste årsstämman som avhölls den 19 maj 2021.

I samband med Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner om 180 dagar. Därutöver har Bolagets CEO, CFO och styrelse, som äger aktier i Bolaget vid tidpunkten för transaktionen, åtagit sig att inte sälja aktier i Iconovo under samma period, med sedvanliga undantag.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Danske Bank som sole bookrunner och Bird & Bird Advokat som legal rådgivare.

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, uppdaterar i dag marknaden om möjligheterna med bolagets nya långsiktiga strategi. Investerare, analytiker och media är inbjudna till dagens virtuella kapitalmarknadsdag där bolaget även beskriver sina nyligen kommunicerade finansiella mål för år 2026.

“Vår nya strategi kommer bli en viktig drivkraft i att accelerera våra intäkter och kommer leda till att vi kan nå vårt femårsmål; 200 miljoner kronor i intäkter och 50% rörelsemarginal år 2026,” säger Iconovos VD Johan Wäborg

Virtuell kapitalmarknadsdag hålls i dag
Idag arrangerar Iconovo en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media. Presentationer på engelska från ledningsgruppen finns tillgängligt på vår hemsida för kapitalmarknadsdagen https://iconovo.se/capital-markets-day/ . Följ även länken för att delta i den direktsända, moderatorledda webcasten. För att ställa frågor finns en chattfunktion. Frågor kan även ställas innan mötet via mail till info@iconovo.se

Tre strategiska områden
Iconovo är ett företag vars verksamhet är grundad kring utvecklingen av generiska inhalationsprodukter. Företaget har i dag fyra inhalationsplattformar (ICOres, ICOcap, ICOone och ICOpre) och fyra generiska läkemedelsprodukter utvecklas under licensavtal.

Iconovo har under den senaste tiden ingått tre avtal att leverera inhalationsprodukter i ICOone för nya innovationsprojekt vilket utgör basen för området innovativa inhalationsprojekt.

I samband med att Amneal nyligen utvidgade sitt avtal förvärvade Iconovo rättigheterna till att sälja generisk Symbicort® i ICOres på de nordiska marknaderna. Detta är den första byggstenen i att bygga en portfölj av inhalationsprodukter för egenförsäljning i Norden.

Iconovos nya långsiktiga strategi utgörs av tre områden:

  • Egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden
  • Utveckling av innovativa inhalationsprodukter
  • Utveckling av generiska inhalationsprodukter

”Sedan hösten förra året har vi arbetat med att forma Iconovos nya långsiktiga strategi. Den sista pusselbiten föll på plats när vi säkrade den nordiska marknadslicensen för vår generiska Symbicort i ICOres” säger Iconovos VD Johan Wäborg. ”Nu när strategin är klar är det full fokus på utförande som gäller”, fortsätter Johan Wäborg.

Iconovo blir ett bolag med egen läkemedelsförsäljning i Norden
Som en följd av det expanderade avtalet med Amneal förvärvar Iconovo licensen att sälja generisk Symbicort i ICOres i Norden. Iconovo kommer starta med generisk Symbicort® i ICOres och bygga en portfölj av inhalationsläkemedel i en nystartad läkemedelsdivision, Iconovo Pharma. Försäljning av generiska läkemedel kräver inte någon stor organisation utan kan utföras av en liten grupp anställda, runt fem personer, som hanterar marknadsföring, försäljning och upphandlingar. Tjänster för bland annat Regulatory, Quality och Pharmacovigilance kan köpas in externt. För att sälja relativt komplexa inhalationsläkemedel beräknar Iconovo att ha en liten säljstyrka som är aktiv vid produktlanseringar.

Den totala försäljningen av inhalationsläkemedel i Norden omsatte 2020 cirka 4,3 miljarder kronor. Av detta kommer 34% från Sverige, 30% från Danmark, 17% från Norge och 19% från Finland. När inhalationsläkemedel förlorar sina patent går priserna normalt inte ned lika mycket som för exempelvis tablettbehandling. Symbicort och dess generika omsatte förra året 800 MSEK i Norden.

Innovativa inhalationsprodukter
Iconovo har senaste året kommunicerat tre nya avtal inom det nya strategiska området innovativa inhalationsprodukter varav två avtal är licensavtal. Iconovo har tecknat licensavtal med Monash University för inhalerat Oxytocin för prevention av blödning efter födsel samt med ISR för ett inhalerat covid-19 vaccin. Dessutom har Iconovo tecknat ett utvecklingsavtal med Respiratorius att ta fram en inhalationsprodukt för deras läkemedel med ny verkningsmekanism för KOL och svår astma som i framtiden kan leda till ett licensavtal.

Iconovo ser en betydande tillväxtpotential inom området för innovativa inhalations-produkter baserad på de fördelar som inhalation ger med lokalt högre effekt i lunga, snabb effekt och möjlighet att ersätta injektioner. Marknadspotentialen för sjukdomar där dessa fördelar kan vara betydande beräknas till nästan USD 100 miljarder, vilka inkluderar sjukdomar som astma, KOL, migrän, överkänslighetsreaktioner, epilepsi och vacciner. Iconovo har som strategi att bygga en stark och väl diversifierad portfölj av projekt inom området innovativa inhalationsprodukter.

Generiska inhalationsprodukter
Iconovo utvecklar i dag fyra generiska inhalationsprodukter under licensavtal med målet att ersätta originalprodukterna Symbicort®, Ultibro®, Seebri®, samt en icke namngiven produkt. Dessutom kommer i stor utsträckning ICOcap, där Iconovo har ett globalt licensavtal med Stevanato, att användas för utveckling av olika generikaprodukter av deras kunder.

Iconovo genomför för närvarande sin enskilt största investering i ICOpre vilket är Iconovos utveckling av en generisk produkt till GSKs Ellipta® portfölj. Detta är framtidens största generiska möjlighet inom inhalationsområdet där produkterna hade en kombinerad försäljning på USD 3,5 miljarder 2020 vilken förväntas öka till USD 4,9 miljarder 2025.

En av de enskilt största försäljningsmöjligheterna för Iconovo är generisk Symbicort i ICOres utvecklad i samarbete med Amneal, med en royaltypotential på 110 – 220 MSEK för Iconovo. Potentialen inkluderar en uppsida från försäljning av produkten i USA på 70 MSEK. Iconovo förväntar att 2/3 av försäljningen 2026 på 200 MSEK ska komma från området generiska inhalationsprodukter.

Hållbarhetsmål som ankare i strategin
Iconovo utvecklar nya och innovativa inhalationsprodukter, och vi vill göra det på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling i världen. Iconovo samarbetar med partners i syfte att lansera våra produkter globalt och detta ger oss en påverkansmöjlighet som kan göra verklig skillnad. Iconovo arbetar med FN:s ram för hållbar utveckling och har identifierat tre prioriterade områden av de 17 mål som FN har satt upp. De tre prioriterade målen är; Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Mål 13 Bekämpa klimatförändringar. Dessa mål skall finnas som ankare och integreras i våra strategiska planer.

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 10 000 aktier i bolaget till kursen 68,9 SEK, totalt 689 000 SEK. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 935 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar 12,0% av aktierna i bolaget.

 

 

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag sina femårsmål för verksamheten. År 2026 räknar bolaget med att uppnå en försäljning om 200 MSEK. Målet för rörelseresultatet är 100 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 50%.

Förväntningarna speglar dagens kända projekt i Iconovos projektportfölj samt bolagets målsättning att ta in upp till tre nya projekt per år. Från framtida projekt som ännu inte är definierade medräknas endast förväntade milstolpsbetalningar.

Iconovo antas om fem år ha cirka 50 anställda med tio projekt under utveckling och fem lanserade inhalationsprodukter som genererar royalty.

Två delar av verksamheten har möjliga uppsidor: royaltyintäkter från området innovativa inhalationsprodukter på upp till 100 MSEK och royaltyintäkter från generisk Symbicort® i USA på upp till 70 MSEK.

”Iconovo är ett bolag med hög ambitionsnivå. När vi nu på kort tid ökat antalet innovativa projekt i vår pipeline och samtidigt kommer allt närmare lansering tycker vi det är viktigt att kommunicera finansiella mål”, säger Iconovos VD Johan Wäborg.

Omsättning och rörelseresultat
Iconovo räknar med att år 2026 uppnå en omsättning som uppgår till 200 MSEK. Intäkterna består av löpande intäkter från utvecklingsarbetet samt royaltyintäkter från fem lanserade produkter – Symbicort, Ultibro, Seebri, Relvar och det icke namngivna produkt som tas fram i samarbete med Intas. Cirka 1/3 av omsättningen beräknas komma från Iconovos läkemedelsförsäljning i Norden genom Iconovo Pharma.

Potentialen i form av royaltyintäkter från innovativa inhalationsläkemedel samt royaltyintäkter från Amneals potentiella försäljning i USA tas ej in i omsättningsmålet utan beskrivs som potentiella uppsidor.

Målet för rörelsemarginalen år 2026 är att uppnå 50% och därigenom ett rörelseresultat om 100 MSEK. Den höga marginalen kan uppnås genom royaltyströmmar samt god marginal från nordiska läkemedelsförsäljningen.

Verksamhetens utveckling
Iconovo sätter som mål varje år att generera upp till tre nya kundavtal. Fokus kommer ligga på att hitta en god mix av avtal inom Iconovos tre strategiska områden som leder till diversifiering av både möjligheter och risk i portföljen.

Iconovo kommer år 2026 vara en etablerad organisation med cirka 50 anställda. Målet för nya projekt per år och dagens projektportfölj beräknas leda till att tio projekt finns under utveckling och fem generiska inhalationsprodukter har nått fram till lansering. Av de lanserade produkterna är avsikten att merparten ska säljas i Norden via Iconovo Pharma.

Tre strategiska områden
Intäkterna 2026 kommer från tre strategiska områden inom Iconovo: utveckling av generiska inhalationsprodukter, utveckling av innovativa inhalationsprodukter och egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden.

Iconovo Pharma – försäljning av generiska inhalationsläkemedel i Norden
Den 17 maj meddelade Iconovo att avtalet med Amneal utökas till att inkludera fler territorier inklusive USA och Kina. Som en del av avtalet förvärvade även Iconovo rättigheterna att sälja generisk ICOres Symbicort i de nordiska länderna. Den nordiska marknaden för Symbicort uppgick 2020 till 800 MSEK. Priserosionen i regionen är stabil och låg de senaste åren kring 4% per år. Iconovo bedömer att bolaget kan nå en marknadsandel på 15–20 % och kan då realisera en intäkt på mellan 80 och 100 MSEK årligen när full marknadspotential uppnåtts.

År 2026 förväntas Iconovo Pharma stå för cirka 1/3 av omsättningen.

Innovativa inhalationsprodukter
Projekt inom det innovativa inhalationsproduktområdet har en lägre sannolikhet att nå fram till lansering samt tar längre tid att utveckla. Därför har royaltyintäkter från denna strategiska inriktning definierats som en uppsida för 2026. Ett innovativt inhalationsprojekt som kan komma att nå lansering inom femårsperioden är utvecklingen av inhalerat covid-19 vaccin i ICOone tillsammans med ISR. En fas I studie planeras att inledas under andra halvan av 2021. Om projektet är framgångsrikt och håller en accelererad tidslinje kan detta medverka till att göra Iconovo till ett lönsamt bolag tidigare. Uppsidan vid ett lyckat projekt med ISR bedöms kunna ha en potential att öka omsättningen med upp till 100 MSEK år 2026.

Generiska inhalationsprodukter
Iconovo beräknar att royaltyintäkterna från produkter inom området generiska inhalationsprodukter kommer att stå för 2/3 av försäljningen år 2026. Royaltyintäkterna kommer från fem lanserade produkter som Iconovo utvecklar idag. Majoriteten av royaltyintäkterna kommer om fem år från vår generiska Symbicort i ICOres som säljs av Amneal.

Amneal har utökat sitt kontrakt för generisk Symbicort i ICOres till att inkludera cirka 90% av den globala marknaden där cirka 1/3 utgörs av försäljning i USA. Eftersom ett beslut från Amneal om att lansera i USA kommer bygga på ett antal framtida händelser både på USA-marknaden och i Europa väljer Iconovo att i dagsläget se USA som en uppsida som bedöms kunna nå en försäljning på 70 MSEK år 2026.

Risker under femårsperioden
Enligt Iconovo är den största risken att inte möta målsättningen för 2026 kopplad till att projekt misslyckas, blir försenade, att en mer utmanande konkurrenssituation uppstår eller att produkten lanseras på ett mindre territorium än förväntat. Även om risken för generiska produkter att misslyckas är mindre så kan det ske, och en osäker prisutveckling på olika marknader kan orsaka att våra generiska produkter lanseras i färre länder. Iconovo bedömer marknadsstorleken som relativt stabil och därför är den största osäkerheten kopplad till hur brett produkterna lanseras.

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Respiratorius AB (publ), som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av bland annat KOL, tillkännagav i dag att de har tecknat avtal för utveckling av en inhalationsformulering samt en inhalationsprodukt för fas I-studier för Respiratorius läkemedelskandidat RES030-085 inom RESP9000 projektet för behandling av KOL och svår astma.

KOL räknas som en av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna som saknar tillfredställande behandling. Formuleringsarbetet utgör ett viktigt steg för Respiratorius utveckling av läkemedelskandidat, RES030-085. Detta är Iconovos tredje avtal under kort tid inom företagets nya strategiska område för innovativa inhalationsprojekt.

”Samarbetet med Respiratorius stärker ytterligare vår position inom det strategiska området innovativa inhalationsprojekt. Vi ser fram emot att jobba tillsammans för att nå marknaden på så kort tid som möjligt”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

Avtalet innebär att Iconovo skall utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på Iconovos inhalator ICOone för användning i kliniska fas I-studier. Avsikten är också att undersöka vilken av Iconovos inhalationsplattformar som bäst lämpar sig för kommersialisering av Respiratorius substans och, efter framgångsrikt utvecklingsarbete, diskutera ett licensavtal mellan företagen.

”Att inleda en fas I-studie är ett viktigt mål för Respiratorius. Vi är glada över att kunna samarbeta med Iconovos inhalationsexperter för att utveckla en lämplig formulering och inhalator för vår substans ”, säger Johan Drott, VD, Respiratorius.

Avtalet innefattar stegvis utfört fee-for-service utvecklingsarbete, det sammanlagda värdet kan uppgå till 3 MSEK varav 0,2 MSEK betalas vid undertecknandet av avtalet. Arbetet beräknas utföras inom de närmsta 9 månaderna.

Om RES030-085
RESP9000 är en substansserie av läkemedelskandidater med luftrörsvidgande och antiinflammatoriska egenskaper som utvecklas för att möjliggöra behandling av både KOL- och astmapatienter. Huvudkandidaten RES030-085 befinner sig i preklinisk fas med goda resultat i de förberedande säkerhetsstudier som genomförts. Under 2018 inlämnades en patentansökan för substansserien inom RESP9000 projektet och befinner sig nu i nationell fas, för godkännande i enskilda länder.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffad låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Respiratorius
Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Mer information om verksamheten finns på www.respiratorius.com

Idag, onsdagen den 19 maj 2021, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits genom endast poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman var 4 768 565 aktier representerade vilket omfattar cirka 61 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinst och förlust

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och att ingen utdelning därför lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelsearvode för ledamot anställd i bolaget utgår ej och ej heller till Mats Johansson. Arvode till revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning för det arbete ersättningsutskottet redan utfört under ca 6 månader beslutades utgå med totalt 27 500 kronor vilket motsvarar ett halvt arvode. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt val av revisor

Stämman valde Gunnar Gårdemyr till styrelsens ordförande samt Mats Johansson, Orest Lastow, Berndt Axelsson, Sven Totté, Leif Bergvall Hansen, Maria Bech, Agneta Walhagen och Ann Gidner till styrelseledamöter.

Stämman valde vidare Deloitte AB till revisor med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid stämman beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Dessa ska gälla tills det uppkommer behov av väsentliga ändringar eller som längst till årsstämman 2025.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till verkställande direktör och de som rapporterar direkt till denne i Bolaget. Styrelseledamöter omfattas också av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagets företagsnamn ska vara Iconovo AB, att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter utan suppleanter, att när kallelse skett så ska det annonseras i Dagens Industri samt att för att få delta i bolagsstämma måste aktieägare vara upptagen i aktiebok avseende förhållandena sex bankdagar före stämman.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktieprogram

Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för VD och andra nyckelpersoner, LTI 2021, innebärande att maximalt 30 anställda inom Iconovo kan delta. Deltagande i programmet förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier (Sparaktier) i Iconovo till marknadspris på Nasdaq Stockholm under perioden 1 juli 2021 till och med 31 december 2021. Löptiden för LTI 2021 är 3 år från 1 juli 2021. Deltagare som behållit sina förvärvade Sparaktier under hela löptiden samt varit anställda hela perioden kommer att utan kostnad erhålla aktier i Iconovo (Matchningsaktier). VD och ledande befattningshavare kan erhålla två Matchningsaktier per Sparaktie och övriga anställda erhålla en Matchningsaktie per Sparaktie. Tilldelning av Matchningsaktier sker endast om det fastställda prestationsmålet kring Iconovo aktiens totalavkastning (TSR) är uppfyllt. Det fastställda TSR målet är en genomsnittlig tillväxt om minst 50% över tre år. Vid maximal tilldelning av Matchningsaktier kommer 101 000 aktier att tilldelas. 

Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att emittera högst 121 000 teckningsoptioner, berättigade till teckning av aktier varav 101 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2021 enligt villkoren för programmet, och 20 000 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter. Detta innebär en utspädning om 1,5 procent och att aktiekapitalet kan öka med högst 121 000 kronor.

Vid stämman beslutades att godkänna att Iconovo ska ha rätt att överlåta aktier som tecknats baserat på de teckningsoptioner som emitterats enligt ovan till deltagarna i LTI 2021.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Iconovo AB (publ)

Styrelsen