Iconovo kommer under kvartalet att delta på följande events och där presentera bolaget.

Aktiespararna – Aktiedagen Lund

Presentation Iconovo Onsdag 27 januari kl. 10.15-10.45

Datum: 27 och 28 januari 2021
Tid: 08.00-21.00
Plats: Digital, livestreaming via webb

Anmälningar via Hemsida/website: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-digitalt
Vi streamar live och on demand via Aktiespararnas YouTube-kanal samt via aktiespararna.se

Swiss Nordic Bio

Datum: 10 och 11 februari 2021
Tid: 09.00-18.00
Plats: Digital, livestreaming via webb

https://www.swissnordicbio.com/

Stockholm Corporate Finance 13:e Life Science-seminarium 

Stockholm Corporate Finance bjuder in investerare, analytiker och finansmedia till det trettonde årliga Life Science-seminariumet i samarbete med Financial Hearings. Moderator under dagarna är Charlotte Stjerngren, partner Cord Communications.

Datum: 23 och 24 mars 2021
Tid: 07.30-12.15
Plats: Digital, livestreaming via webb

Klicka på nedanstående länk för att anmäla dig till seminariumet.
Anmälning via: https://www.lyyti.fi/reg/scf-life-science-seminarium-2021

Lund, 21 december, 2020. Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har tecknat ett avtal med Monash University för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone®. Avtalet bekräftar lämpligheten att använda ICOone för innovativa läkemedelsprojekt. Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) leder utvecklingsprojektet i ett forskningssamarbete med Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies inom Johnson & Johnson, med löpande stöd från långtida partnern GSK.

Avtalet ger Monash University en exklusiv global rättighet att använda ICOone med oxytocin för att förebygga blödning postpartum hos födande kvinnor. Avtalet har stegvisa betalningar av en s.k. technology access fee på €900,000 som kommer att betalas i tre olika milstolpar under den kliniska utvecklingen, där den första milstolpen kommer betalas som en licensavgift för projektet efter en positiv fas 1 studie som är planerad till 2021. Monash kommer också att betala Iconovo för stödjande utvecklingsarbete i projektet genom ytterligare betalningar som ännu inte har avtalats. Avtalet ger royalties över en 20-årsperiod från lansering som kommer att ligga i intervallet 5 – 10 %, vilket är samma som tidigare kommunicerats för liknande avtal.

“Vi är väldigt glada att kunna bidra med ICOone och vårt inhalationskunnande till en otroligt viktig ny medicinsk innovation. Det finns ett stort behov av att förenkla administrationen av oxytocin så att dessa onödiga och tragiska dödsfall kan reduceras i hela världen. I detta projekt går vi alla samman för att få viktiga saker att verkligen hända” säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.

“Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten till innovativa utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att dessa innovations-fokuserade spelare ser ICOone som en passande inhalator för innovativa applikationer. Vi är mycket glada att vi nu har kommersiella royaltyavtal för tre inhalationsplattformar från Iconovo” fortsätter Johan Wäborg.

I dag används injicerat oxytocin för att förhindra blödning postpartum (eng: postpartum hemorrhage PPH) efter barnfödsel. WHO rekommenderar att kvinnor bör få en injicerad dos av oxytocin under det tredje stadiet av förlossningen för att förhindra PPH. En inhalerad beredning ger viktiga fördelar såsom en lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Det är speciellt viktigt i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad, som på landsbygden i Afrika och Asien. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomspridning genom infekterade nålar. Iconovo estimerar att det sker 115 miljoner födslar i det aktuella området per år varav 65 miljoner är på landsbygden där behovet är som störst. Iconovo tror att produkten kan komma att användas vid 15 – 20 % av födslarna på landsbygden. I framtiden finns det även en möjlighet att marknader som Europa och USA kommer öppna upp för inhalerat oxytocin som ett säkrare non-invasivt alternativ till injektioner.

“Det här är en spännande möjlighet att öka samarbetet mellan industrin och den akademiska världen för att utveckla viktiga innovationer inom sjukvården för att lösa angelägna medicinska behov” säger Professor Michelle McIntosh vid Monash University som har varit en pionjär i utvecklingen av inhalerat oxytocin. “Det ger stora ringar på vattnet när en mamma dör – det är en tung börda för både familjen och samhället och vi har tagit på oss ett ansvar för att ge dessa gravida kvinnor tillgång till den bästa behandlingen.”

ICOone är en engångsinhalator designad för en ultra-låg tillverkningskostnad och enkel användning. Inom detta behandlingsområdet är ICOone speciellt lämplig eftersom den kan leverera en inhalerad dos till ett lågt pris och med ett enkelt användningssätt som kräver minimal instruktion. ICOone stödjer därför ambitionen att utveckla ett inhalerat oxytocin till ett rimligt pris jämfört med andra uteruskontrakterande alternativ i låg- och medelinkomst-länder.

Om Blödning postpartum (eng: postpartum hemorrhage PPH)
Blödning postpartum är ett tillstånd av excessiv blödning efter förlossning, är den vanligaste orsaken till mödradödlighet globalt, beräknas orsaka 60 000 dödsfall per år och majoriteten sker i resursbegränsade länder. De flesta dödsfall i blödningar efter förlossning skulle kunna undvikas om lämplig medicinsk behandling fanns tillgänglig. Det behandlas effektivt i resurs-starkare länder genom att använda bästa tillgängliga terapi som är oxitocin, en tillverkad form av ett naturligt hormon. Tillgängligheten till högkvalitativt oxytocin är i dag begränsad i resurssvaga länder av att endast injicerbart oxytocin finns tillgängligt som kräver transport och förvaring i kylskåpstemperatur och utbildad personal för att ge produkten på ett säkert sätt.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS)
MIPS har bildat en allians med ett antal industriella partnerföretag, inklusive Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies i Johnson & Johnson gruppen, och GSK, såväl som filantropiska organisationer såsom McCall MacBain Stiftelsen, för att utveckla nya temperaturstabila formuleringar av oxytocin. 2020 QS World University Rankings by Subject rankade Monash University som nummer två i världen inom Farmaci och Farmakologi. Universitetet har länge hållit en position som Australiens och Asien-Stillahavsområdets främsta universitet inom farmaci och farmakologi, och sedan ranking systemet introducerades 2011 har universitetet konsekvent rankats i elitgruppen inom farmaci och farmakologi globalt med en genomsnittlig topp-10 rankning.

För mer information, besök
https://www.monash.edu/pharm/research/pharmaceutical-sciences.

Iconovo meddelar att en typ III Drug Master File (DMF) för ICOcap® har skickats in till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA av bolagets partner Stevanato. ICOcap® har utvecklats av Iconovo. Nya ICOcap® kunder kan referera till denna DMF ansökan när de skickar in registreringsansökan av en drug-device produkt för USA-marknaden. Denna FDA ansökan följer på en tidigare CE-märkning för kliniska prövningar i EU för ICOcap®.

”Stevanato gör ett fantastiskt arbete i förberedelserna för att få ICOcap® lanserad globalt av läkemedelsföretag som vill använda ICOcap® i sina inhalationsprodukter. De har nu tagit rejäla kliv framåt på två av de viktigaste marknaderna i världen. USA, som är världens största läkemedelsmarknad, är en avgörande marknad för framgång med ICOcap®”, säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.

Om ICOcap®

ICOcap® är en robust kapselinhalator med en unik greppvänlig design, ett patenterat integrerat lock som gör den lätt att använda. ICOcap® är designad med ett lågt inhalationsmotstånd men kan anpassas till önskat inhalationsmotstånd. ICOcap® är direkt tillgänglig från Stevanato för snabb produktlansering och konkurrenskraftigt pris.

Vid årsstämman den 8 maj 2020 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september 2020.

 Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

Mats Johansson;

Hans Karlsson Höiden, utsedd av Orest Lastow;

Stefan Berger, utsedd av Eiffel Investment Group;

Johan Lundgren, ordförande i valberedningen

Valberedningens övergripande ansvar inför årsstämman 2021 är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor (er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

förslag till ordförande vid stämman,

förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,

förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,

förslag till arvode för revisorerna,

förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer,

förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,

förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: Johan.Lundgren@zenitdesign.se.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2021.

LUND 17 NOVEMBER 2020

STYRELSEN

Hög leveranstakt i kundprojekten

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  apr-sep 2020 apr-sep 2019 jan-sep 2020 jan-sep 2019 jan-dec 2019
Nettoomsättning 5 754 3 474 10 111 11 737 11 737
Rörelseresultat -2 304 -2 036 -13 104 -4 567 -11 774
Periodens kassaflöde -3 640 -4 908 -17 069 -12 299 36 106
Resultat per aktie (SEK) före full utspädning -0,25 -0,26 -1,62 -0,57 -1,68
Likvida medel 72 087 40 751 72 087 40 751 89 156
Eget kapital 97 245 60 125 97 245 60 125 108 794
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 6 776 000 7 776 000 6 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 4 3 4 3 3

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

Väsentliga händelser under 1 JUNI – 30 SEPTEMBER

 • Iconovo har tecknat ett regionalt licensavtal avseende know-how med BNC Korea Co Ltd. Avtalet ger exklusiva rättigheter att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera två kapselformuleringar tillsammans med ICOcap i territoriet. Affären har ett värde om kEUR 550 samt framtida royaltys på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen.
 • United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalatonsplattformen ICOres.

Väsentliga händelser under 1 JANUARI – 30 JUNI

 • Amneal kom in som ny partner i utvecklingen av Iconovos projekt med generisk Symbicort. Amneal tar över alla förpliktelser enligt gällande avtal från CBC. Projektet kommer att fortlöpa enligt plan.
 • Kapselinhalatorn ICOcap har blivit CE-märkt för användningen i kliniska studier och kan köpas direkt från Stevanato som är tillverknings- och distributionsparter.
 • Med anledning av Covid-19 så ser Iconovo endast en begränsad påverkan i dagsläget och framöver. Bolaget har de varor som behövs på lager och försäljningen är inte fysisk. Den största påverkan som bedöms skulle kunna inträffa är viss försening i utvecklingen i det fall bolagets personal skulle insjukna.
 • Gunnar Gårdemyr valdes in i styrelsen på årsstämman. Gunnar har en ekonomiexamen från Lunds Universitet och mer än 35 års erfarenhet från läkemedels- och biotechbranschen. Tidigare positioner inkluderar VD på Targovax AS, ansvarig M&A på Nycomed, ansvarig global marknadsföring på Ferring.
 • Orest Lastow övergick till rollen som bolagets Chief Technology Officer (CTO) och Johan Wäborg anställdes som ny VD för Iconovo i april. Orest Lastow, är en av medgrundarna och en av de största aktieägarna tillsammans med bolagets styrelseordförande. Orest har tidigare kombinerat tjänsten som VD med CTO rollen och kommer nu att fullt ut att axla rollen som bolagets CTO. Orest är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och fokuserar nu på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.
 • Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av 200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 000 SEK.
 • Kinesiska Patentverket avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOres. Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det tredje patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent, två europeiska och ett japanskt). Patenten beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOone (den har sedan tidigare två godkända svenska patent). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos vaccinprojekt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Iconovo har rekryterat en Director Product Management samt en Director Alliance Management. Detta ska ge fokus på kundernas behov och möjliggöra leverans av kundprojekt på ett planenligt effektivt sätt och med hög kvalitet.

VD KOMMENTAR

STARKASTE KVARTALET PÅ TRE ÅR
Under tredje kvartalet gjordes betydande framsteg i projekten, flera milstolpar uppnåddes och kunde faktureras till Amneal och Intas. Försäljningen för kvartalet uppgår till 5,8 miljoner kronor och vi gör därmed det starkaste kvartalet på tre år.

GENERISK SYMBICORT
Amneal-projektet med en generisk version av Symbicort i ICOres befinner sig nu i sin slutfas, och arbete med de sista milstolparna kommer att ske det närmsta kvartalet. Därefter kommer den tekniska slutleveransen att utföras i början av nästa år och kunden påbörjar farmakokinetiska studier. Syftet med studierna är att kontrollera att vår produkt ger patienten samma upptag av läkemedel som originalprodukten.

Med slutförd teknisk leverans i början av nästa år och med ett antagande om positiva studier betyder det att lansering bör kunna ske i europeiska länder från början till mitten av 2023. Denna tidpunkten innebär också start av royaltyintäkter för Iconovo från denna produkten.

ViKTIGT NYTT AVTAL
I början av juli kunde vi avisera ett nytt kundavtal med BNC Korea, och i samband med undertecknandet betalades en technology access fee om 150 000 EUR. Avtalet gäller utvecklingen av generiska formuleringar för Seebri och Ultibro vilka ska användas i vår ICOcap-inhalator.

Det är ett viktigt avtal av flera anledningar. Att ha aktiva kunder och affärer igång i Asien kommer att hjälpa oss att etablera fler projekt i denna del av världen. Det avtalade territoriet har i dag cirka 2,7 miljarder invånare och de är både kraftigt tilltagande i antal och i köpkraft. I en nära framtid kan denna del av världen drastiskt öka sitt behov och konsumtion av inhalationsläkemedel. Territoriet motsvarar i dag cirka 15% av den globala Seebri och Ultibro försäljningen vilket innebär att resterande 85% är kvar som en möjlighet för nytt kontrakt.

Avtalet innebär även att vi har fått en verifikation på att en modell med tidig egenutveckling av vissa intressanta formuleringar gör våra projekt ännu mer kommersiellt gångbara. Eftersom det leder till en mer färdig produkt blir det också lättare för kunden att ingå avtal.

ÖVRIGA FRAMSTEG UNDER Q3
Även för vårt ICOres-projekt med Intas gjordes bra framsteg i projektet under Q3 med efterföljande fakturering av milstolpar. Intas-projektet går in i en ny fas under början av nästa år då en period av teknisk leverans påbörjas. Vi räknar med att hela projektet kommer vara färdiglevererat i slutet av 2022.

COVID-19
Covid-19 har påverkat Iconovo minimalt, och arbetet med våra projekt löper på enligt plan. I affärsutvecklingen går det också utmärkt att hålla hög aktivitet genom virtuella möten. Vi ser fram emot och planerar att åter knyta kontakt med våra kunder via fysiska möten så fort det blir möjligt.

INVESTERINGAR FÖR ÖKAD KAPACITET OCH KUNDFOKUS
Vi har den senaste tiden gjort många investeringar som ska hjälpa oss att utöka vår kapacitet, sätta ytterligare fokus på projektgenomförande samt göra oss ännu bättre i vår nykundsbearbetning.

Under perioden juli – oktober har vi tillsatt fyra nya högst kvalificerade personer: en formulerare, en mekanikkonstruktör, en person ansvarig för kommersiella samarbeten och kundrelationer samt en senior projektledare.

Dessutom bygger vi även upp effektivitet och kapacitet genom flera investeringar, däribland att kvalitetssystemet anpassas för att möta kraven från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, modern HPLC-utrustning har införskaffats och två nya formuleringslabb är färdigställda. De senare kommer att leda till högre kapacitet och effektivitet. Samtidigt har flera patent, mönsterskydd och varumärken också registrerats. Sist men ej minst går våra investeringar kring utvecklingen av nya plattformen ICOpre enligt plan.

Jag ser de investeringar som vi nu gör som helt nödvändiga att för att utveckla företaget, hålla tempot och öka vår kommersiella framgång.

Våra investeringar leder till att kassaflödet påverkas, men samtidigt balanseras det upp av en god fakturering. Vi är i dag välkapitaliserade och hade i slutet av september 72 miljoner kronor i kassan. Med vår nuvarande burn rate beräknas vårt kapital räcka i drygt 3 år. Detta tar oss in i perioden då vi beräknas få royalties vilket ska ge en god lönsamhet i företaget.

POSITIVT INFÖR NÄSTA KVARTAL
Vi håller nu samma höga tempo i leveransen av kvarvarande milstolpar under resten av året. Vi förväntar oss därför att vi under Q4 kommer att kunna fakturera i samma utsträckning som under Q3.

LUND 27 OKTOBER 2020

Johan Wäborg

Iconovo meddelar att man genomfört två nyrekryteringar för att fokusera på kundernas behov och för att kunna leverera kundprojekt på ett planenligt effektivt sätt och med hög kvalitet. Med en ökande projektportfölj och många projekt i en mycket aktiv slutfas har Iconovo tillsatt två nya positioner som kommer bidra till ökad kapacitet i arbetet med såväl nya som existerande projekt.

Nina Bladh, Ph.D., har utsetts till Director Project Management. Nina har 25 års erfarenhet av utveckling av farmaceutiska produkter och kommer senast från en roll som Director CMC Regulatory Affairs på Camurus med stor erfarenhet av att ta farmaceutiska kombinationsprodukter hela vägen till marknad. Nina var dessförinnan på AstraZeneca i 16 år med bl.a. projektledande roller och arbete med inhalationsprodukter. Hon doktorerade 1995 i fysikalisk-organisk kemi vid Lunds Universitet. Nina kommer att ansvara för projektledningen av kundprojekt såväl som interna utvecklingsprojekt.

Måns Österberg Widerstrand har utsetts till Director Alliance Management. Måns har en bred erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han började sin karriär som läkemedelsforskare, ledde senare produktion och R&D avdelningar men har de senaste 11 åren haft rådgivande och kundvårdande roller gentemot ledande läkare och B2B kunder, bl.a. som Key Account Manager på Thermo Fisher och Head of Global Generics Sales på Polypeptide. Senast kommer Måns från en roll som Senior Scientific Advisor Allergy på Thermo Fischer. Måns kommer att ansvara för kundvården gentemot befintliga kunder, följa projekten till marknad samt utveckla affären gentemot befintliga kunder. Han kommer ge en generell förstärkning av den kommersiella förmågan hos Iconovo.

”Vi kan idag meddela att vi tillsatt två viktiga nya positioner. Nina och Måns kommer med stor erfarenhet som är både direkt tillämplig och även komplementär till den kompetens som finns inom Iconovo i dag. Stärkta satsar vi nu framåt för att ta de existerande projekten till slutleverans. Vi kommer med de nya positionerna kunna intensifiera vår kommersiella ansats och arbeta vidare målmedvetet med att säkra fler kundkontrakt”, säger Johan Wäborg, VD för Iconovo.  

Johan Wäborg, VD på Iconovo, presenterade Iconovo på Erik Penser Banks Bolagsdag 24 september 2020 där Johan berättade historien om Iconovo och dess affärsmodell, produkter och hur Iconovo kommer att generera royaltyintäkter när projekten utvecklats och når marknaden.

Se presentationen (engelska): https://www.youtube.com/watch?v=QZDwBNsXY9Y

Sitdown intervju (svenska): https://www.youtube.com/watch?v=kAUROwEXtio

Mats Johansson, styrelseordförande och den störste enskilde ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier i bolaget för snittkurs 62,5 SEK per aktie. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 925 000 aktier som ägs både privat och via bolag. Innehavet motsvarar 11,9% av aktierna i bolaget. 

Utöver Penser Bank följer även Danske Bank Iconovo. För att ta del av analysen använd denna länk, https://iconovo.se/investors/aktien/analys/

Iconovo har blivit erkänd som en ledande leverantör av drug delivery devices av Medtech Outlook när tidningen listade 10 företag som ligger i frontlinjen med sitt erbjudande av drug delivery devices till läkemedelsindustrin. Iconovo har profilerats i den senaste specialutgåvan av MedTech Outlook där de fokuserar på Drug Delivery Devices.

www.drug-delivery-device.medicaltechoutlook.com/vendor/iconovo-an-experienced-partner-for-the-development-of-inhalation-products-cid-866-mid-96.html

Orest Lastow, CTO och grundare av Iconovo, intervjuades av tidningen och gav sin syn på varför Iconovo är en ledande leverantör av inhalationsprodukter till läkemedelsindustrin.

“Iconovo besitter ett inhalationskunnande som endast kan matchas av ett fåtal företag i världen. Det gläder mig att Iconovo erkänns på en global nivå för vårt kunnande och ansträngningar.” säger Johan Wäborg, VD för Iconovo.