Iconovo meddelar att man genomfört två nyrekryteringar för att fokusera på kundernas behov och för att kunna leverera kundprojekt på ett planenligt effektivt sätt och med hög kvalitet. Med en ökande projektportfölj och många projekt i en mycket aktiv slutfas har Iconovo tillsatt två nya positioner som kommer bidra till ökad kapacitet i arbetet med såväl nya som existerande projekt.

Nina Bladh, Ph.D., har utsetts till Director Project Management. Nina har 25 års erfarenhet av utveckling av farmaceutiska produkter och kommer senast från en roll som Director CMC Regulatory Affairs på Camurus med stor erfarenhet av att ta farmaceutiska kombinationsprodukter hela vägen till marknad. Nina var dessförinnan på AstraZeneca i 16 år med bl.a. projektledande roller och arbete med inhalationsprodukter. Hon doktorerade 1995 i fysikalisk-organisk kemi vid Lunds Universitet. Nina kommer att ansvara för projektledningen av kundprojekt såväl som interna utvecklingsprojekt.

Måns Österberg Widerstrand har utsetts till Director Alliance Management. Måns har en bred erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han började sin karriär som läkemedelsforskare, ledde senare produktion och R&D avdelningar men har de senaste 11 åren haft rådgivande och kundvårdande roller gentemot ledande läkare och B2B kunder, bl.a. som Key Account Manager på Thermo Fisher och Head of Global Generics Sales på Polypeptide. Senast kommer Måns från en roll som Senior Scientific Advisor Allergy på Thermo Fischer. Måns kommer att ansvara för kundvården gentemot befintliga kunder, följa projekten till marknad samt utveckla affären gentemot befintliga kunder. Han kommer ge en generell förstärkning av den kommersiella förmågan hos Iconovo.

”Vi kan idag meddela att vi tillsatt två viktiga nya positioner. Nina och Måns kommer med stor erfarenhet som är både direkt tillämplig och även komplementär till den kompetens som finns inom Iconovo i dag. Stärkta satsar vi nu framåt för att ta de existerande projekten till slutleverans. Vi kommer med de nya positionerna kunna intensifiera vår kommersiella ansats och arbeta vidare målmedvetet med att säkra fler kundkontrakt”, säger Johan Wäborg, VD för Iconovo.  

Johan Wäborg, VD på Iconovo, presenterade Iconovo på Erik Penser Banks Bolagsdag 24 september 2020 där Johan berättade historien om Iconovo och dess affärsmodell, produkter och hur Iconovo kommer att generera royaltyintäkter när projekten utvecklats och når marknaden.

Se presentationen (engelska): https://www.youtube.com/watch?v=QZDwBNsXY9Y

Sitdown intervju (svenska): https://www.youtube.com/watch?v=kAUROwEXtio

Mats Johansson, styrelseordförande och den störste enskilde ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier i bolaget för snittkurs 62,5 SEK per aktie. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 925 000 aktier som ägs både privat och via bolag. Innehavet motsvarar 11,9% av aktierna i bolaget. 

Utöver Penser Bank följer även Danske Bank Iconovo. För att ta del av analysen använd denna länk, https://iconovo.se/investors/aktien/analys/

Iconovo har blivit erkänd som en ledande leverantör av drug delivery devices av Medtech Outlook när tidningen listade 10 företag som ligger i frontlinjen med sitt erbjudande av drug delivery devices till läkemedelsindustrin. Iconovo har profilerats i den senaste specialutgåvan av MedTech Outlook där de fokuserar på Drug Delivery Devices.

www.drug-delivery-device.medicaltechoutlook.com/vendor/iconovo-an-experienced-partner-for-the-development-of-inhalation-products-cid-866-mid-96.html

Orest Lastow, CTO och grundare av Iconovo, intervjuades av tidningen och gav sin syn på varför Iconovo är en ledande leverantör av inhalationsprodukter till läkemedelsindustrin.

“Iconovo besitter ett inhalationskunnande som endast kan matchas av ett fåtal företag i världen. Det gläder mig att Iconovo erkänns på en global nivå för vårt kunnande och ansträngningar.” säger Johan Wäborg, VD för Iconovo.

United States Patent and Trademark Office har meddelat att de avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOres i Sverige, Europa (EPO), Japan samt Kina. Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort©.

”USA är världens största marknad. Ett godkänt patent i USA gör att vi nu kan intensifiera vår globala affärsutveckling. Detta patent innebär att ICOres har ett brett internationellt patentskydd vilket ökar värdet av vår produktportfölj”, säger Johan Wäborg, VD.

Genombrott i Asien med ett fjärde royaltyavtal

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  apr-jun 2020 apr-jun 2019 jan-jun 2020 jan-jun 2019 jan-dec 2019
Nettoomsättning 2 425 3 028 4 357 8 263 11 737
Rörelseresultat -5 819 -2 800 -10 800 -2 532 -11 774
Periodens kassaflöde -9 697 -4 584 -13 429 -7 391 36 106
Resultat per aktie (SEK) före full utspädning -0,82 -0,38 -1,37 -0,31 -1,68
Likvida medel 75 727 45 659 75 727 45 659 89 156
Eget kapital 99 220 61 893 99 220 61 893 108 794
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 6 776 000 7 776 000 6 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 3 3 3 3 3

**Antalet avtal vid utgången av perioden. Efter perioden har ytterligare ett royaltyavtal tecknats.

Väsentliga händelser under 1 april – 30 juni

  • Amneal kom in som ny partner i utvecklingen av Iconovos projekt med generisk Symbicort. Amneal tar över alla förpliktelser enligt gällande avtal från CBC. Projektet kommer att fortlöpa enligt plan.
  • Kapselinhalatorn ICOcap har blivit CE-märkt för användningen i kliniska studier och kan köpas direkt från Stevanato som är tillverknings- och distributionsparter.
  • Kinesiska Patentverket avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOres. Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det tredje patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent och två europeiska). Patenten beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort.
  • Med anledning av Covid-19 så ser Iconovo endast en begränsad påverkan i dagsläget och framöver. Bolaget har de varor som behövs på lager och försäljningen är inte fysisk. Den största påverkan som bedöms skulle kunna inträffa är viss försening i utvecklingen i det fall bolagets personal skulle insjukna.
  • Gunnar Gårdemyr valdes in i styrelsen på årsstämman. Gunnar har en ekonomiexamen från Lunds Universitet och mer än 35 års erfarenhet från läkemedels- och biotechbranschen. Tidigare positioner inkluderar VD på Targovax AS, ansvarig M&A på Nycomed, ansvarig global marknadsföring på Ferring.

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars

  • Orest Lastow övergick till rollen som bolagets Chief Technology Officer (CTO) och Johan Wäborg anställdes som ny VD för Iconovo. Orest Lastow, som är en av medgrundarna och en av de största aktieägare tillsammans med bolagets styrelseordförande, har tidigare kombinerat tjänsten som VD och CTO och kommer nu att fullt ut att axla rollen som bolagets CTO. Orest är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och kommer nu att fokusera på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.
  • Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av 200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 000 SEK.
  • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det andra patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent och ett europeiskt). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt.
  • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOone (den har sedan tidigare två godkända svenska patent). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos vaccinprojekt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Iconovo har tecknat ett regionalt licensavtal avseende know-how med BNC Korea Co Ltd. Avtalet ger exklusiva rättigheter att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera två kapselformuleringar tillsammans med ICOcap i territoriet. Affären har ett värde om kEUR 550 samt framtida royaltys på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen.

VD KOMMENTAR

Vårt fjärde royaltyavtal
Den 8:e juli kunde vi annonsera att vi nu ingått vårt fjärde royaltyavtal med företaget BNC Korea baserat i Seoul, Sydkorea. Med detta avtal gör vi ett viktigt insteg på de asiatiska marknaderna med en partner som känner till dessa marknader. En viktig komponent är också att det handlar om två olika formuleringar, Seebri och Ultibro generika. En del av utvecklingsarbetet har redan tidigare utförts. Vi kan därför förvänta oss en snabbare utvecklingsfas och att produkten därmed är redo för lansering vid patentutgång. Den ingångna affären motsvarar 15% av dagens globala marknad och det innebär att övriga 85% av den globala marknaden ligger öppen för licensiering.

Hög aktivitet genom Covid-19 tider
Jag tillträdde VD tjänsten under april mitt i en period då Covid-19 tog fart överallt och tvingade oss alla till att leva väldigt annorlunda liv. På Iconovo togs situationen snabbt på största allvar och alla rekommenderade insatser och restriktioner sattes in. Personalen är vår viktigaste resurs och vi är måna om att hålla varandra friska. Vi har så här långt ej haft någon påverkan av sjukdom och fortsätter nu i höst att följa folkhälsomyndighetens och UDs rekommendationer.

Eftersom vi ej är beroende av några leveranser från andra delar av världen som haft lock-down så kan vårt tekniska och laborativa arbete fortskrida obehindrat. Våra projekt håller tiden.

Vi blir däremot indirekt drabbade genom att vi som globalt inriktat bolag har många existerande och potentiella kunder i länder som har lock-down och det gör en del processer och handläggningar långsammare.

En oväntad uppsida för oss har varit att det kunnat hållas många aktiva diskussioner på affärsutvecklingssidan och det har varit mycket lättare att få till möten. Jämfört med ett normalt kvartal kan sägas att Q2 varit synnerligen aktivt. Klart är att nykundsbearbetning ofta blir effektivare av att kunna träffas. Vi håller dock momentum med mycket virtuella möten, men ser fram emot att kunna hålla fysiska möten så fort det blir möjligt.

Vi växer
Under Q2 och sommarmånaderna fullföljdes två rekryteringar som är av stor vikt för uppskalning av vår verksamhet. En Sr. Mechanical Engineer och en Formulation Scientist kommer att starta under hösten. Vidare initierades rekryteringen av två positioner som ska medverka till att bygga den kommersiella delen av vår verksamhet stark. En projektansvarig behövs för att koordinera nya projekt och vi behöver en person med kommersiellt driv för att säkra viktiga samarbeten. Vi har som ambition att bli väldigt duktiga på att ligga nära kunden, proaktivt initiera dialog, följa upp, se tillfällen till merförsäljning och uppsöka nya kunder för att säkra kontrakt som passar väl med vår strategi. Vi förväntar oss avsluta rekryteringarna under Q3 och att personerna kan tillträda runt årsskiftet.

Övriga framsteg under Q2
Q2 2020 kunde vi fakturera två milstolpar under Amneal projektet. Att ha tillbaka Amneal i Symbicort generika projektet känns riktigt kul och vi märker på engagemanget att detta är ett projekt av stor strategisk vikt även för dem. Utöver denna milstolpe intäktfördes även en del löpande utvecklingsarbete för andra kunder.

Under andra kvartalet intensifierades arbetet med att utveckla ICOpre. Under sommarmånaderna kunde ett av de tre framtagna koncepten väljas ut som det bästa alternativet och framöver kommer nu utvecklingsarbetet fokuseras helt kring detta koncept. ICOpre är ekvivalent med GlaxoSmithKlines Ellipta inhalator som i dag används för fem olika produkter. Utvecklingen av ICOpre är ett stort strategiskt steg mot att utveckla en kvalitetsprodukt som kan ta del av denna marknad som är beräknad att 2024 nå över 5 miljarder USD årligen. 2025 är året då patentskyddet på första produkten försvinner och marknaden öppnas för generiska versioner. Vi kommer då vara redo med en inhalator som bygger på egenutvecklade teknik och därmed kan användas för att lansera generiska produkter.

Vid förra årets strategidagar identifierades ICOpre satsningen som nu utgör en viktig strategisk satsning framåt och vi har nu full fart i utvecklingen av denna nya plattform. I år kommer vi titta på hur Iconovo kan utvecklas på lång sikt för att maximera värde och nyttja vår unika kompetens.

I höst kommer vi arbeta vidare med genomförandet av våra existerande kundprojekt och vi kommer fortsätta arbeta hårt med affärsutveckling för att ta nya affärer.

Nu är alla tillbaka efter semestern med fulladdade batterier och vi ser nu fram emot en aktiv och händelserik höst.

LUND 19 AUGUSTI 2020

Johan Wäborg

Iconovo meddelade den 8 juli att företaget hade tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. Licensavtalet avser två generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Affären har ett milestone-värde på 550.000 EUR varav en access-fee på 150.000 EUR. Iconovo förväntar att största delen av värdet kommer från framtida royalty-betalningar och inte från milestone-betalningar.

Ultibro® och Seebri® är godkända för behandling av KOL. Ultibro® Breezhaler® hade en försäljning på USD 427 miljoner och Seebri® Breezhaler® hade en försäljning på USD 121 miljoner enligt den senaste årsredovisningen för 2019 från Novartis. I pressmeddelandet från den 8 juli estimerades att 25 % av värdet kom från territoriet. Iconovos’s nya förändrade estimat är att 15 % av den globala försäljningen 2019 kommer från BNC Koreas territorium (försäljning av cirka USD 82 miljoner för båda produkterna istället för EUR 140 miljoner som tidigare kommunicerats).

Med en dynamisk syn på affärsmöjligheten förväntar Iconovo att Asien och därmed BNC Korea’s territorium kommer att öka gradvis och substantiellt i värde över den 20-åriga royalty perioden. En hög befolkningstillväxt i Asien kommer driva utvecklingen då regionen svarar för 40 – 50 % av den globala befolkningstillväxten under den kommande 10-årsperioden (UN, World Population Prospects 2019). Dessutom upplever denna del av världen en stark ekonomisk tillväxt med ökande konsumtion av hälsovård per kapita då hälsovård prioriteras.

Resterande territorium är fortfarande tillgänglig för en licensaffär och motsvarar de återstående 85 % av världsmarknaden för Ultibro® och Seebri®. Under 2019 motsvarade denna marknad ett värde på cirka USD 466 miljoner, där Europa är den största möjligheten.

Iconovo är långt framskriden i utvecklingen av kapselformuleringarna och förväntar därför att våra framtida partners kan lansera i den första vågen av generiska produkter, för att senare följas av ytterligare eftersläntrande generiska produkter. Iconovo förväntar att detta ger en möjlighet till en marknadsandel på 13 – 20 % för kapselprodukterna baserat på normala “order-of-entry” modeller i läkemedelsindustrin och i beaktande av den högre grad av utbytbarhet mellan generiska produkter[1]. Marknadsupptaget är långsammare för generiska inhalationsprodukter än för generiska tabletter. Iconovo förväntar att 80 % av den maximala marknadsandelen kan nås efter 2 år på den enskilda landsmarknaden[2], även om lanseringarna kommer att ske över ett antal år och därmed sänker den konsoliderade regionala upptagshastigheten.

Iconovo kommer erhålla royalty-betalningar på BNC Koreas nettoförsäljning vilken i sin tur kommer påverkas av antalet och villkoren för sub-licensaffären med deras distributörer. Framtida royalties ligger på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen beroende på marknad och distributionsavtal.

Iconovo kommer även erhålla royalties från Stevanato baserat på den separata försäljningen av ICOcap inhalatorer till BNC Korea, men det motsvarar ett lägre värde då kostnaden för ICOcap inhalatorn motsvarar en liten andel av marknadspriset.

Om ICOcap®
ICOcap® är en robust kapselinhalator med en unik greppvänlig design, ett patenterat
integrerat lock som gör den lätt att använda. ICOcap® är designad med ett lågt inhalationsmotstånd men kan anpassas till önskat inhalationsmotstånd. ICOcap® är direkt tillgänglig från Stevanato för snabb produktlansering och konkurrenskraftigt pris.

Om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad (lungemfysem). Sjukdomen utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Vid KOL får patienten svårare att andas, blir trött och orkar mindre. KOL går inte att bota varför behandlingen går ut på att försöka hejda en fortsatt försämring och förstörelse av lungblåsorna. Enligt WHO, är KOL den tredje vanligaste dödsorsaken i världen med 3 miljoner dödsfall. Antalet personer som lever med KOL globalt uppskattas till 251 miljoner.

Om BNC Korea
BNC Korea Co., Ltd grundades 2007 och är noterat på KOSDAQ i Sydkorea. Företaget utvecklar biologiska och andra läkemedel med differentierade egenskaper för att lösa medicinska behov på behandlingsmarknaden. Företaget säljer produkter inom området medicinteknik såsom hyaluronsyrafyllare, vävnadsersättare och sårläkning och biologiska läkemedel såsom botulinum toxin typ A för estetisk användning. Företaget bygger för närvarande en ny tillverkningsanläggning för tillverkning av orala beredningar och injektionsläkemedel.

Mer information om företaget kan du finna på: https://www.bnckorea.co.kr

BNC Korea Co., Ltd är baserat i Daegu och Seoul i Sydkorea. Tillverkningen är baserad i Daegu och Sejong city i Sydkorea.

[1] Kalyanaram 2008, InPharmation, IQVIA, Kremer 2008
[2] InPharmation

Iconovo meddelar att företaget har tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Licensavtalet avser två generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. Affären har ett värde av 550.000 EUR varav en access-fee på 150.000 EUR. Framtida royalties ligger på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen beroende på marknad.

Ultibro® och Seebri® är godkända för behandling av KOL. Ultibro® Breezhaler® hade en försäljning på USD 427 miljoner och Seebri® Breezhaler® hade en försäljning på USD 121 miljoner enligt den senaste årsredovisningen för 2019 från Novartis. Iconovo estimerar att cirka 25 % av den globala försäljningen kommer från territoriet där BNC Korea har exklusiva rättigheter (försäljning av cirka Euro 140 miljoner för båda produkterna). Resterande territorium är fortfarande tillgängligt för en licensaffär där Europa är den största möjligheten.

”Iconovo ser fram emot samarbetet med BNC Korea för att ta dessa två produkter till marknad i ett mycket viktigt territorium med över 2,7 miljarder invånare. BNC Korea är ett dynamiskt regionalt företag med snabbt beslutsfattande och ett etablerat distributions-nätverk. Med BNC Korea som samarbetspartner känner vi att vi kan ta produkterna till marknad snabbt och effektivt. Vi kommer samarbeta nära med BNC Korea där vår kombinerade kunskap kommer bilda en stark allians. Samarbetet validerar vår teknologi och är ett första steg i våra fortsatta ansträngningar för att licensiera ut produkten i det resterande territoriet”, säger Johan Wäborg, VD för Iconovo.

Om ICOcap®
ICOcap® är en robust kapselinhalator med en unik greppvänlig design, ett patenterat
integrerat lock som gör den lätt att använda. ICOcap® är designad med ett lågt inhalationsmotstånd men kan anpassas till önskat inhalationsmotstånd. ICOcap® är direkt tillgänglig från Stevanato för snabb produktlansering och konkurrenskraftigt pris.

Om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad (lungemfysem). Sjukdomen utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Vid KOL får patienten svårare att andas, blir trött och orkar mindre. KOL går inte att bota varför behandlingen går ut på att försöka hejda en fortsatt försämring och förstörelse av lungblåsorna. Enligt WHO, är KOL den tredje vanligaste dödsorsaken i världen med 3 miljoner dödsfall. Antalet personer som lever med KOL globalt uppskattas till 251 miljoner.

Om BNC Korea
BNC Korea Co., Ltd grundades 2007 och är noterat på KOSDAQ i Sydkorea. Företaget utvecklar biologiska och andra läkemedel med differentierade egenskaper för att lösa medicinska behov på behandlingsmarknaden. Företaget säljer produkter inom området medicinteknik såsom hyaluronsyrafyllare, vävnadsersättare och sårläkning och biologiska läkemedel såsom botulinum toxin typ A för estetisk användning. Företaget bygger för närvarande en ny tillverkningsanläggning för tillverkning av orala beredningar och injektionsläkemedel.

Mer information om företaget kan du finna på: https://www.bnckorea.co.kr

BNC Korea Co., Ltd är baserat i Daegu och Seoul i Sydkorea. Tillverkningen är baserad i Daegu och Sejong city i Sydkorea.

Stevanato meddelade i sin industriella plan för 2020 – 2023 att de avser investera nästan Euro 400 miljoner i tillverkning och FoU program för drug delivery system. En del av denna investering avser tillverkning av ICOcap®. Denna uppdatering följer på pressmeddelandet från 27 maj att ICOcap® hade erhållit CE-märkning. 

Stevanato har nyligen lanserat en ny produktsida för ICOcap® för att öka synligheten och understryka dess vikt som en viktig produkt i deras framtida produktportfölj och där de också anger Iconovo som företaget som genomför eventuella kundanpassningar och formuleringsarbeten. 

För att finna det engelska pressmeddelandet angående Stevanatos industriella plan: https://www.stevanatogroup.com/news-events/press-releases/stevanato-group-planned-investments-under-the-2020-2023-industrial-plan-about-400-million-euros-to-finance-the-company-development/

För att finna Stevanatos nya ICOcap® sida: https://www.stevanatogroup.com/drug-delivery-devices/icocap/

För att läsa mer om CE-märkningen av ICOcap®: https://iconovo.se/mfn_news/kapselinhalatorn-icocap-fran-iconovo-ce-markt-for-kliniska-provningar/